Volební období 2000-2002

Komentář k návrhu rozpočtu UK FF pro r. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

I. Obecná východiska

 1. Rozpis rozpočtu na rok 2001 vychází v principu ze stejných zásad, které byly použity v loňském roce – je koncipován v celkových příjmech a výdajích jako vyrovnaný a aplikují se stejné přístupy jeho přípravy (především rozpis položek na mzdy na základní součástí).
 2. Rozpis pracuje se všemi finančními vstupy, které nám jsou dnes známy, v položce příjmů z doplňkové činnosti jde o kvalifikovaný odhad. Protože část příjmů fakulty (např. granty apod.) je z větší části přímo vázána na mandatorní výdaje (např. řešitel grantu nebo výzkumného záměru v podstatě sám rozhoduje jakou částku investuje do nákupu knih nebo počítačových programů apod.), tyto příjmy – s výjimkou fakultní režie – dále podrobně nerozepisujeme.
 3. Některé položky plánovaných výdajů (náklady na spoje, energie apod.) jsou pouze kvalifikovaným odhadem, který se může posléze od skutečných výdajů lišit (skutečná výše spotřeby, případně cenové úpravy v průběhu roku). Nicméně tato skutečnost nebude mít vliv na celkovou vyrovnanost rozpočtu fakulty v roce 2001.
 4. Oproti loňskému roku se navrhuje úprava těchto položek rozpisu rozpočtu:
  1. zvýšení výdajů z dotace na hlavní činnost, které jsou určeny nákup odborné a vědecké literatury celkem o 300 tis. Kč. Jde o nastartování určitého trendu a dlouhodobým záměrem je zvyšovat tuto dotaci nejméně dalších 5 let ročně o stejnou částku jako letos. Výdaje na nákup odborné literatury z grantů a výzkumných záměrů nejsou v rozpisu blíže specifikovány, protože se řídí rozhodnutím příslušných řešitelů.
  2. vyrovnání příspěvku na stravování v menze a dotace na nákup stravenek – na obojí formu stravování bude výše příspěvku sjednocena bude činit 20,- Kč na každý pracovní den. Příspěvek bude zaveden od 1. července 2001 a jeho výše se až do rozpisu nového rozpočtu v r. 2002 nezmění.
  3. zvýšení celkového objemu mzdových prostředků o 6 mil. Kč (plus příslušná výše sociálního a zdravotního pojištění). Toto navýšení se nepromítne do mzdových tarifů – tato částka bude rozdělena ve 4. čtvrtletí podle určitých výkonnostních kriterií mezi základní součásti fakulty a oddělení děkanátu a podle rozhodnutí vedoucích základních součástí (resp. tajemníka fakulty) bude vyplacena individuálně ve formě odměn, případně osobního ohodnocení. Nemění se loňská zásada, podle níž vedoucí základních součástí disponují celkovým ročním objemem mzdových prostředků pracoviště, kterému zůstávají všechny případné finanční úspory k dispozici. V této položce nejsou zahrnuty další příjmy, vyplácené pracovníkům fakulty -jako jsou odměny z CŽV a jiných kursů realizovaných za úplatu, za řešení výzkumných záměrů a grantů, protože nejde o prostředky přidělené fakultě v rámci dotace na hlavní činnost.
  4. plánují se investiční výdaje z fondu tvořeného odpisy ve výši cca 10 mil Kč (plánují se především technické úpravy na hlavní budově, včetně přípravných prací nutných k zahájení stavby centrální knihovny v r. 2002) a investice z fondu SZNN (4,075 mil. Kč na projekt přestavby páteřní počítačové sítě na hlavní budově na vybavení počítačových učeben a některých knihoven počítači). Další investice jsou plánovány v rámci finančních prostředků výzkumných center, výzkumných záměrů a některých grantů (o konkrétní formě investice rozhoduje převážně sám řešitel).
 5. Rozpis rozpočtu je připraven v nové tabulkové formě, která respektuje také některé změny účetní osnovy, přijaté na celé univerzitě. Podle přání předsednictva Akademického senátu fakulty přikládáme rovněž dvě základní stránky rozpisu rozpočtu ve formě, která byla použita loni. Protože došlo k některým změnám v účtování určitých položek, není ve všech případech prosté srovnání se strukturou rozpisu rozpočtu na rok 2000 možné.