Volební období 2000-2002

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dílčí rozpočty

HČ – Hlavní činnost – Uvedená částka příjmů (dotace ze státního rozpočtu) obsahuje dotaci na vzdělávací činnost, na stipendia doktorandů, stipendia pro zahraniční.studenty a nespecifikované institucionální prostředky na vědu a výzkum.

HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci

Položky „Hlavní činnost – mimo dotaci“ představují prostředky, které přicházejí v rámci tuzemských i zahraničních projektů hrazených podnikatelskými či neziskovými subjekty. Tyto finance jsou účelově vymezené. Dále zahrnují poplatky od studentů a uchazečů o studium za přijímací řízení.

Granty

Grantové prostředky budou realizovány dle jednotlivých uzavřených smluv o řešení projektu s grantovými agenturami. Z grantových prostředků připadnou fakultě režijní náklady z prostředků naplánovaných řešiteli ve smlouvách.

DČ – Doplňková činnost

Činnosti zahrnující pořádání kurzů a seminářů fakultou za úplatu pro cizí subjekty a pronájem fakultních prostor pro podnikání i výuku a semináře cizích organizací.

Příjmy

1. Dotace – Základní dotace, ve které je zahrnuta dotace na vzdělávací činnost (142 085 tis. Kč), dotace stipendií doktorského studia (10 040 tis.) a dále dotace zahrnuje nespecifikované institucionální prostředky (11 884 tis.) – prostředky na “ HČ „, Příjmy na “ Granty “ zde zahrnují prostředky z grantových agentur (GAČR, GAUK, GAAV), institucionální prostředky na realizaci výzkumných záměrů a výzkumná centra. Dále dotace zahrnuje prostředky Fondu rozvoje, CEEPUS, AKTION. Příjmy uvedené v tomto odstavci zahrnují pouze prostředky na neinvestiční výdaje.

2. Přijaté investiční prostředky – V tomto případě jsou do rozpočtu zahrnuty pouze prostředky ve výši 4 075 tis. Kč přidělené z fondu SZNN.

3. Příjmy z prodeje služeb – Příjmy se skládají z poplatků za kurzy CŽV a z příjmů z doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti patří mezi nosné programy především americké programy (CIEE, ECES) , Letní škola slovanských studií a česká studia .

4. Příjmy z poplatků od studentů – Příjmy zahrnují především poplatky od uchazečů o studium, dále poplatky za nadstandardní dobu studia a poplatky od uchazečů o státní rigorózní zkoušku (zde jsou zahrnuty částky pouze odhadem, protože v uplynulých letech nebyly poplatky vybírány).

5. Ostatní příjmy – Tyto příjmy zahrnují prostředky za pronájem fakultních prostor pro podnikání (knihkupectví Fišer – 300 tis.) i prostor pro výuku a semináře cizích organizací. Dále pak zahrnují příjmy za kurzy KTV a za služby poskytované katedrou TV jiným fakultám UK.

4. Výdaje

6. Materiál – Základní předpokládané výdaje na materiál vychází ze skutečnosti roku 2000. Grantové prostředky jsou čerpány jednotlivými řešitelskými pracovišti podle potřeb, kde jsou plánovány jednotlivé položky pouze jako neinvestiční výdaje a může zde dojít ke změně struktury čerpání mezi položkami materiál, cestovné a služby.

7. Knihy a časopisy – Kromě prostředků z dotace na HČ bude zdrojem čerpání doplňková činnost (ve výši nájemného 300 tis. Kč za prostory pro prodej knih od firmy Fišer), na knihy budou čerpány rovněž prostředky z grantů i z prostředků LŠSS.

8. Úklidové prostředky – Jedná se o běžné úklidové prostředky pro všechna detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid dodavatelsky.

9. Energie – Jedná se o spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Výdaje na energii zahrnují: hlavní budova, Šporkův palác i samostatně fakturované položky z jednotlivých detašovaných pracovišť. Po předběžné dohodě s RUK bude zatím spotřebovaná energie v areálu Jinonice hrazena společně s dalšími náklady za celý areál (alikvotní část dle podílu jednotlivých součástí UK).
10. Opravy a údržba – Tato položka zahrnuje malování, nátěry a opravy oken v hlavní budově. V celkové částce se též promítá čerpání provozních prostředků kateder, z grantů a z prostředků na doplňkovou činnost, které nejsou předem účelově rozdělené.11. Cestovné – Tuzemské cestovné si hradí katedry z provozních prostředků, značná část výdajů na cestovné pak bude hrazena z grantových prostředků podle grantových smluv. Dále tato položka obsahuje prostředky na zahraniční cesty pracovníků fakulty na základě meziuniverzitních dohod a diety pro zahraniční lektory – výměny na základě meziuniverzitních dohod.12. Náklady na reprezentaci – Je zde plánováno občerstvení a pohoštění zahraničních hostů.Služby13. Poštovné – Největší položku tvoří poštovné v souvislosti s organizací přijímacího řízení a výdaje ze poštovné jednotlivých pracovišť.14. Telefon – Hlavní budova, Celetná č.13 a č.20, Šporkův palác , Areál Jinonice15. Nájemné – Výdaje zahrnují nájemné za užívání detašovaných objektů ( Londýnská, Revoluční, tělocvičny KTV , Větrník, Litomyšl), byty zahraničních lektorů a nájemné za učebny pro přijímací řízení.16. Úklid – Výdaje zahrnují náklady na úklid zajišťovaný dodavatelsky ( týká se hlavní budovy a Šporkova paláce ).17. Stravování – Výdaje zahrnují příspěvky na stravování zaměstnanců v menze, příspěvky na stravenky Ticket Restaurant.18. Ostatní služby – Největší položku v těchto výdajích představuje ubytování a doprava (nikoliv cestovné). Další položky zahrnují služby výše nespecifikované, samostatně nesledované např. mimořádný úklid (čištění podlahových krytin, oken dle naléhavosti apod.).19. Mzdové náklady – Předpokládaná částka mzdových nákladů hrazená z hlavní činnosti by měla dosáhnout úrovně 96 000 tis. Kč, dále tato položka zahrnuje mzdy ze všech dalších činností (HČ MD, jejíž součástí je CŽV, granty, DČ).20. Zákonné pojištění – Zákonné pojištění vyplývá přímo ze mzdových nákladů (jedná se o zdravotní a sociální pojištění)21. Stipendia – Tato položka zahrnuje doktorská stipendia, stipendia studentských vědeckých sil, účelová stipendia a stipendia pro zahraniční studenty (celková dotace na zahraniční studenty zahrnuje i služby – jsou zahrnuty ve službách).22. Poplatky -zahrnují především bankovní poplatky, příp. správní poplatky.23. Čerpání investičních prostředků – Účelově vázané prostředky mohou být čerpány pouze z investičních prostředků přidělených na granty, výzkumné záměry, z fondu SZNN a z Fondu rozvoje (podle přidělených finančních prostředků) .24. Čerpání darů – Opět účelově vázané prostředky, které je možné čerpat pouze v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami


Praha, 23. 5.2001

Přílohy:

Rozpočet FF UK na rok 2000

Srovnání základních ukazatelů rozpočtu 2000 – 2001

Rozpis rozpočtu FF UK na rok 2000

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK