ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

PŘEPOKLÁDANÉ VÝDAJE FF UK V ROCE 2000 – DOPLŇKOVÁ ČINNOST

NÁZEV Pozn. DČ celkem z toho:
MATERIÁL 540
z toho: materiál všeobecný 200
knihy,časopisy 300
ochranné pomůcky
uklidové prostředky
kanc.potřeby
PHM
DHIM do 40000,- 40
ENERGIE
z toho: voda
plyn
elekřina
OPRAVY A ÚDRŽBA
z toho: budovy
stroje a zaříz.
CESTOVNÉ 330
z toho: tuzemsko 150
zahraničí 180
diety zahr.hostům
NÁKLADY NA REPREZENTACI
SLUŽBY 5435
z toho: poštovné
spoje telefon
nájemné 175
DNIM
školení
úklid 260
stravování 800
inzerce
práce na PC
o s t a t n í služby 4200
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 5300
z toho: mzdové náklady 2800
OON 2500
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 1400 1400
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba
DAŇ SILNIČNÍ
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY
z toho: stipendia PGS
ostatní stipendia
pojistné
poplatky (bankovní a jiné)
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU
Celkem výdaje 13005 13005
Rozdíl příjmů a výdajů 8745
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY FF UK V ROCE 1999 – DOPLŇKOVÁ ČINNOST
NÁZEV Pozn. Plán DČ celkem z toho:
DOTACE
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 21000
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ
OSTATNÍ PŘÍJMY 750
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP
C e l k e m p ř í j m y 21750