ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE FF UK V ROCE 2000 – HLAVNÍ ČINNOST MIMO DOTACE

MATERIÁL 3150
z toho: materiál všeobecný 3150
knihy,časopisy
ochranné pomůcky
uklidové prostředky
kanc.potřeby
PHM
DHIM do 40000,-
ENERGIE 300
z toho: voda
plyn
elekřina 300
OPRAVY A ÚDRŽBA 200
z toho: budovy
stroje a zaříz. 200
CESTOVNÉ 500
z toho: tuzemsko
zahraničí 500
diety zahr.hostům
NÁKLADY NA REPREZENTACI
SLUŽBY 3450
z toho: poštovné 750
spoje telefon
nájemné 45
DNIM 140
školení
úklid 70
stravování
inzerce
práce na PC
o s t a t n í služby 2445
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 4100
z toho: mzdové náklady 4100
OON
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 1300 1300
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba
DAŇ SILNIČNÍ
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY
z toho: stipendia PGS
ostatní stipendia
pojistné
poplatky (bankovní a jiné)
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 500 500
Celkem výdaje 13500 13000
Rozdíl příjmů a výdajů 7985
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY FF UK V ROCE 1999 – HLAVNÍ ČINNOST MIMO DOTACE
NÁZEV Pozn. Plán HČ MIMO celk. z toho:
DOTACE
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 1000
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 10000
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 8985
OSTATNÍ PŘÍJMY 1000
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 500
C e l k e m p ř í j m y 21485