ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE FF UK V ROCE 2000 – HLAVNÍ ČINNOST

MATERIÁL 7000
z toho: materiál všeobecný 4430
knihy,časopisy 1500
ochranné pomůcky 10
uklidové prostředky 50
kanc.potřeby 150
PHM 60
DHIM do 40000,- 800
ENERGIE 3330
z toho: voda 160
plyn 1280
elekřina 1890
OPRAVY A ÚDRŽBA 1500
z toho: budovy 700
stroje a zaříz. 800
CESTOVNÉ 1430
z toho: tuzemsko 180
zahraničí 1200
diety zahr.hostům 50
NÁKLADY NA REPREZENTACI 70 70
SLUŽBY 9512
z toho: poštovné 150
spoje telefon 2650
nájemné 1270
DNIM 140
školení 80
úklid 1750
stravování 1370
inzerce 40
práce na PC 412
o s t a t n í služby 1650
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 93347
z toho: mzdové náklady 91247
OON 2100
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 32209 32209
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 700 700
DAŇ SILNIČNÍ 8 8
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 11240
z toho: stipendia PGS 8880
ostatní stipendia 1700
pojistné 90
poplatky (bankovní a jiné) 570
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7155 7155
AJI 2000 2000
Celkem výdaje 169501 169501
Rozdíl příjmů a výdajů -16730
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY FF UK V ROCE 1999 – HLAVNÍ ČINNOST
NÁZEV Pozn. Plán HČ celkem z toho:
DOTACE 152771
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ
OSTATNÍ PŘÍJMY
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP
C e l k e m p ř í j m y 152771