ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE FF UK V ROCE 2000 C E L K E M

v tis.Kč Skut.
NÁZEV Pozn. H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho: r. 99
MATERIÁL 6) 7000 3150 6400 540 17090
z toho: materiál všeobecný 4430 3150 2900 200 10680 9025
knihy,časopisy 7) 1500 1500 300 3300 3608
ochranné pomůcky 10 10
uklidové prostředky 8) 50 50 62
kanc.potřeby 150 500 650 523
PHM 60 60 56
DHIM do 40000,- 800 1500 40 2340 2100
ENERGIE 9) 3330 300 300 3930
z toho: voda 160 50 210 147
plyn 1280 50 1330 934
elekřina 1890 300 200 2390 1785
OPRAVY A ÚDRŽBA 10) 1500 200 200 1900
z toho: budovy 700 700 16678
stroje a zaříz. 800 200 200 1200 1064
CESTOVNÉ 11) 1430 500 2861 330 5121
z toho: tuzemsko 180 190 150 520 583
zahraničí 1200 500 2600 180 4480 5342
diety zahr.hostům 50 71 121 341
NÁKLADY NA REPREZENTACI 12) 70 70 70 70 153
SLUŽBY 9512 3450 5400 5435 23797
z toho: poštovné 13) 150 750 200 1100 948
spoje telefon 14) 2650 400 3050 2930
nájemné 15) 1270 45 175 1490 716
DNIM 16) 140 140 800 1080 369
školení 80 80 70
úklid 17) 1750 70 260 2080 1575
stravování 18) 1370 800 2170 2186
inzerce 40 40
práce na PC 19) 412 412
o s t a t n í služby 20) 1650 2445 4000 4200 12295 20996
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 21) 93347 4100 6800 5300 109547
z toho: mzdové náklady 91247 4100 5300 2800 103447 93352
OON 2100 1500 2500 6100 6426
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 22) 32209 32209 1300 1300 1900 1900 1400 1400 36809 36809 33426
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 700 700 700 700 731
DAŇ SILNIČNÍ 8 8 8 8 7
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 11240 11240
z toho: stipendia PGS 23) 8880 8880 8128
ostatní stipendia 23) 1700 1700 4328
pojistné 24) 90 90 70
poplatky (bankovní a jiné) 25) 570 570 4811
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 26) 3869 3869 3869 3869
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 27) 500 500 500 500 64
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 28) 7155 7155 7155 7155
AJI 29) 2000 2000 2000 2000
Celkem výdaje 169501 13500 27730 13005 223736 223736 223532
Rozdíl příjmů a výdajů -16730 7985 0 8745 0 22223
R O Z P O Č E T FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY NA ROK 2 0 0 0
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY FF UK V ROCE 2000 C E L K E M
v tis. Kč Skut.
NÁZEV Pozn. H.Č. HČ MD Granty D.Č. Celkem r. 99
DOTACE 1) 152771 23861 176632 200757
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 2) 3869 3869
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 1000 1000 1471
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 3) 10000 21000 31000 20618
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 4) 8985 8985 11214
OSTATNÍ PŘÍJMY 5) 1000 750 1750 11695
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 500 500
C e l k e m p ř í j m y 152771 21485 27730 21750 223736 245755

HČ – Hlavní činnost dotace
HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci
DČ – doplňková činnost