ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2000 je předkládán ve dvou formách. Tento postup má přispět k lepší přehlednosti jednotlivých položek rozpočtu a podat pokud možno podrobné informace o příjmech a výdajích, které jsou plánovány. Návrh rozpočtu se tedy skládá ze těchto dvou vzájemně propojených materiálů:

1. Podrobný rozpis vybraných položek rozpočtu, který vychází z přehledných tabulek

2. Přehledné tabulky, které vycházejí z účetní osnovy a rozpočtové skladby

K oběma těmto formám, v nichž je návrh rozpočtu předkládán, je komentář, který některé údaje podrobněji vysvětluje resp. doplňuje.

1. Komentář k podrobnému rozpisu
vybraných položek rozpočtu

1. Podle Statutu FF UK (část VII, čl. 48) má dodržet rozpočet fakulty především tyto hlavní zásady:

  1. Rozpočet fakulty se sestavuje jako vyrovnaný.
  2. Návrh rozpočtu vychází z pravidel rozdělování příjmů stanovených v souladu se zásadami dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity a rozdělování finančních prostředků fakulty, které po vyjádření senátu stanoví děkan. V souvislosti se schvalováním rozpočtu stanoví senát na návrh děkana konkretizaci těchto pravidel pro daný rok a na návrh děkana může také stanovit ukazatele důležité z hlediska tvorby a čerpání vybraných položek.
  3. Při rozdělování příjmů se přihlíží zejména k dosaženým výsledkům vzdělávací činnosti, k dlouhodobému záměru fakulty, k typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a k počtu studentů. Při rozdělování prostředků na vědu a výzkum se přihlíží zejména k dosaženým výsledkům vědecké nebo výzkumné práce a její náročnosti.

1.1. Rozpočet jako celek je koncipován jako vyrovnaný, nicméně výše dotace na hlavní činnost, která byla fakultě přidělena, neumožňuje pokrýt z těchto prostředků všechny výdaje. Proto se navrhuje podpora některých aktivit hlavní činnosti z prostředků doplňkové činnosti.

1.2. Na fakultě zatím neexistují dlouhodobá pravidla rozdělování příjmů, z nichž by vycházely případné návrhy děkana, určující ukazatele důležité z hlediska tvorby a čerpání vybraných položek rozpočtu. Vypracování návrhu těchto zásad je aktuální úkol letošního roku, nicméně je třeba již nyní upozornit na některé problémy.

1.2.1. Statut FF UK se odvolává na pravidla rozdělování rozpočtu, která používá akademický senát UK pro stanovení rozpočtu FF UK. Tato pravidla jsou koncipována na financování fakult jako celku a nejsou mechanicky aplikovatelná na vnitřní podmínky naší fakulty.

1.2.2. Vedle finančního přínosu jednotlivých kateder a ústavů, který je dán např. počtem studentů nebo koeficientem přednášených studijních programů, je např. nutné zvažovat i náklady na celkový provoz těchto pracovišť, který je značně rozdílný. Zatím rovněž nelze (z technických důvodů) objektivně zhodnotit pedagogický podíl jednotlivých pracovišť na mezioborové výuce, nemáme systém otevírání jednotlivých studijních programů a oborů propojení se stanovením počtu studentů, které jsou na tyto obory přijímány apod.

1.3. Vedle absence dlouhodobých pravidel také celková nepříznivá ekonomická situace fakulty v roce 2000, která je důsledkem zadlužení z roku 1999, nevytváří zatím žádný podstatný prostor pro vnitřní diferenciaci.

1.3.1. Např. v r. 1999 bylo vyplaceno na mzdy zaměstnanců fakulty zhruba o 9.000.000,- Kč méně (nepočítáme do této částky zákonné odvody). Šlo o jednorázové a zároveň plošné snížení průměrných platů všech pracovníků fakulty. Předpokládá-li letošní návrh rozpočtu zvýšení objemu mzdových prostředků o zhruba stejnou částku, je jediným možným řešením navýšení opět plošné. Nelze připustit, aby se na splácení dluhu podíleli pracovníci fakulty plošným snížením mezd a jejich opětné zvýšení na úroveň zhruba konce roku 1998 bylo z hlediska objemů přidělených pracovištím v roce 2000 diferencované.

1.3.2. Do návrhu rozpisu letošního rozpočtu se rovněž nepříznivě promítlo snížení ročního objemu dotace na hlavní činnost o cca 7.100.000,- Kč. Jde o fakturu na rekonstrukci Šporkova paláce, kterou v roce 1999 uhradil za naši fakultu rektorát UK a nyní z naší letošní dotace tuto částku odečetl..

1.4. Na druhé straně C v dotaci na provoz kateder a ústavů a při rozdělení dotace na nákup vědecké literatury jsou v konkrétním rozpisu zohledněna C vedle počtu pracovníků C také kriteria počtu (kmenových) studentů a interních doktorandů.

2. Návrh rozpisu rozpočtu je předkládán ve dvou formách. Jde jednak o formu, která vychází z účetní osnovy, kterou používá fakulta, jednak o doplňující tabulky, které rozepisují některé výdaje v podrobnější struktuře. Tyto doplňující tabulky nejsou ideální, protože některé položky výdajů nejsou zachyceny do podrobností. To je dáno především těmito skutečnostmi:

2.1. Účetní program, který fakulta (na doporučení rektorátu) používá, vychází z účetní osnovy, která některé položky dále nespecifikuje, jiné položky vykazuje souborně. Během fiskálního roku nelze přirozeně účetní osnovu měnit, proto se počítá s její úpravou až od roku 2001. Otevřeně je třeba přiznat, že některé naše představy o automatickém sledování určitých detailních položek mohou být zčásti limitovány technickými možnostmi používaného ekonomického softwaru.

2.2. Některé plánované výdaje nelze podrobněji specifikovat proto, že jejich povaha závisí na jiných, dnes jen těžko předvídatelných okolnostech. Např. je dnes těžké odhadnout náklady našeho podílu na provozu Areálu Jinonice nebo náklady na spotřebu energií v nově rekonstruovaném Šporkově paláci. Ovšem dokonce i spotřeba energií na hlavní budově fakulty je jen kvalifikovaným odhadem, který sice vychází ze zkušenosti minulých let, ale nemůže zohlednit např. budoucí klimatické podmínky podzimní topné sezóny.

2.3. Jiné položky nelze podrobněji strukturovat proto, že v příslušných dohodách nebo smlouvách není tato specifikace dojednána nebo není technicky vůbec možná (např. paušální platba nákladů za provoz pracovišť v Celetné 20 a Celetné 13).

2.4. Rovněž některé plánované příjmy nelze než odhadnout C např. výše poplatků za rigorózní řízení (PhDr) je zcela novým druhem příjmu a jeho odhad nemůže být založen na žádných srovnatelných údajích z minulých let.

3. Každý návrh rozpočtu organizace, která má příjmy z vlastní ekonomické aktivity, je do jisté míry jen určitou kvalifikovanou rozvahou, v níž je položka příjem do jisté míry otevřená. Toho je si návrh fakultního rozpočtu na rok 2000 plně vědom a proto je odhad našich příjmů spíše umírněný. Tomu je zároveň plně přizpůsoben také návrh výdajů těchto příjmů.

4. Odhad výdajů z grantů a záměrů rozvoje vědy je pouze doplňkem návrhu rozpočtu. Struktura výdajů těchto prostředků vyplývá ze smlouvy mezi řešitelem a poskytovatelem finančních prostředků, proto není tento zdroj příjmů možné použít ke krytí mandatorních výdajů např. na provoz fakulty, základní mzdy apod. Proto návrh rozpočtu fakulty počítá jako příjem z těchto prostředků pouze režii, pokud ovšem příslušný poskytovatel grantu kalkulaci režie umožňuje.

5. V principu totéž platí o darech a prostředcích různých nadačních fondů.

6. Pokud jde o příjmy např. z CŽV a dalších placených výukových programů, pak je třeba počítat s tím, že značná část těchto finančních příjmů je používána na úhradu skutečných nákladů (např. mzdy vyučujících, poplatky na poštovné, telekomunikace apod.) a pro rozvoj pracoviště, které příslušnou akci realizuje. Proto návrh fakultního rozpočtu může počítat jen z využitím menší části těchto příjmů pro celofakultní účely.

2. Komentář k přehledným tabulkám

Úvod

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z předpokládaných příjmů fakulty a z předpokládaných výdajů v tomto roce. Rozpočet se řídí principy RUK – rozdělování státní dotace. U některých položek se při sestavování rozpočtu vycházelo ze skutečnosti předchozího kalendářního roku.

V tabulce uvádíme základní ukazatele rozpisu státní dotace tak, jak byly přiděleny v tomto roce a pro srovnání jsou zde uvedeny i údaje přidělených prostředků v roce 1999.

Základní ukazatele rozpisu státní dotace

Srovnávací tabulka vtis. Kč.

Rozpočet

1999

2000

rozdíl

pozn.

NIV na vzdělávací činnost

139 894 135 055 – 4 839

(z toho stipendia doktorandů I. pololetí)

(3 510) (4 440) + 687

(z toho zahraniční studenti)

(1 845) (798) – 1 047

stipendia doktorandů II. pololetí

3 510 4 440 + 930

Nespecifikované institucionální prostředky

11 657 13 276 + 1 619

Celkem

155 061 152 771 – 2 290

Zdotace ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje (investiční prostředky jsou sledovány samostatně rektorátem UK) jsou dále poskytovány finanční prostředky přímo na výzkumné záměry ve výši 9 727 Kč (pouze prostředky na neinvestiční výdaje – v roce 1999 činily 6 750 Kč). Z uvedené tabulky však přímo nevyplývá, že rozdíl mezi srovnávanými ukazateli se může měnit v závislosti na počtu studentů doktorského studia v zimním semestru, k čemuž v každém roce samozřejmě dochází.

2. Dílčí rozpočty

HČ – Hlavní činnost – Uvedená částka příjmů (dotace ze státního rozpočtu) ve výši 152 771 tis. Kč obsahuje dotaci na vzdělávací činnost (129 817 tis. Kč), na stipendia doktorandů (8 880 tis. Kč), stipendia pro zahraniční.studenty (798 tis. Kč) a nespecifikované institucionální prostředky na vědu a výzkum.(13 276 tis. Kč). Včástce 129 817 tis. Kč dotace je zahrnuta částka na odpisy ve výši skutečných odpisů roku 1999, tj. 10 220 tis. Kč.

HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci

Položky ”Hlavní činnost – mimo dotaci” představují prostředky, které přicházejí vrámci tuzemských i zahraničních projektů hrazených podnikatelskými či neziskovými subjekty (CŽV – 5 mil., kurzy KTV – 500 tis., dary). Tyto finance jsou účelově vymezené. Dále zahrnují poplatky od studentů a uchazečů o studium za přijímací řízení.

Granty

Grantové prostředky budou realizovány dle jednotlivých uzavřených smluv o řešení projektu s grantovými agenturami. Zgrantových prostředků připadnou fakultě režijní náklady z prostředků naplánovaných řešiteli ve smlouvách. V dílčím rozpočtu jsou dále zahrnuty prostředky přidělené na výzkumné záměry (pouze příjmy na neinvestiční výdaje – 9 727 tis.) a prostředky na mimorezortní granty.

DČ – Doplňková činnost

Činnosti zahrnující pořádání kurzů a seminářů fakultou za úplatu pro cizí subjekty a pronájem fakultních prostor pro podnikání i výuku a semináře cizích organizací (příjmy z DČ jsou uvedeny přehledně v čl. 3. Příjmy, odst. 3 a odst. 5). Uvažované příjmy jsou již snížené o 10 % odvod na RUK.

3. Příjmy

Dotace – Základní dotace, ve které je zahrnuta dotace na vzdělávací činnost (129 817 tis. Kč), dotace stipendií doktorského studia (8 880 tis.), stipendia cizinců studujících na základě mezinárodních smluv (798 tis.) a dále dotace zahrnuje nespecifikované institucionální prostředky (13 276 tis.) – prostředky na “ HČ „ ,

Příjmy na “ Granty „ zde zahrnují prostředky z grantových agentur (GAČR, GAUK, GAAV), institucionální prostředky na realizaci výzkumných záměrů (9 727 tis.). Dále dotace zahrnuje prostředky Fondu rozvoje, CEEPUS, AKTION (180 tis.). Příjmy uvedené v tomto odstavci zahrnují pouze prostředky na neinvestiční výdaje.

Vroce 1999 byly pro fakultu dále příjmem prostředky na provoz zahraničních pracovišť (Egypt, Brusel, Řím). Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o mimořádnou dotaci schvalovanou ministrem, nejsou dotace na tato pracoviště v rozpočtu zatím zahrnuty.

Přijaté investiční prostředky – V tomto případě jsou do rozpočtu zahrnuty pouze prostředky ve výši 3 869 tis. Kč přidělené na granty GAČR, výzkumné záměry a Fond rozvoje . Stavební investice jsou od r. 1999 hrazeny přímo z RUK a proto nebyly fakultou samostatně sledovány. Investice Fondu rozvoje nejsou posílány na fakultu, ale propláceny rovněž přímo z RUK.

Příjmy zprodeje služeb – Příjmy se skládají zpoplatků za kurzy CŽV (5 mil. Kč), a z příjmů z doplňkové činnosti. Vdoplňkové činnosti patří mezi nosné programy především americké programy (CIEE, ECES) – 12,7 mil.Kč, Letní škola slovanských studií a česká studia – 6 mil. Kč.. Proti loňskému roku došlo ke změně analytického sledování položek vúčtovém rozvrhu a proto položky příjmy zprodeje služeb, příjmy zpoplatků od studentů, uchazečů o studium a ostatní příjmy jsou rozdílně strukturované.

Příjmy zpoplatků od studentů – Příjmy zahrnují především poplatky od uchazečů o studium (6,155 mil.). Dále se skládají z poplatků od uchazečů o doktorské studium, z poplatků za nadstandardní dobu studia a z poplatků od uchazečů o státní rigorózní zkoušku (zde jsou zahrnuty částky pouze odhadem, protože v uplynulých letech nebyly poplatky vybírány).

Ostatní příjmy – Tyto příjmy zahrnují prostředky za pronájem fakultních prostor pro podnikání (knihkupectví Fišer – 300 tis., bufet – 120 tis.) i prostor pro výuku a semináře cizích organizací. Dále pak zahrnují příjmy za kurzy KTV a za služby poskytované katedrou TV jiným fakultám UK (500 tis.).

Do ostatních příjmů byly v roce 1999 zahrnuty i některé příjmy, které v roce 2000 spadají do výše uvedených položek (příjmy zprodeje služeb, příjmy zpoplatků od studentů, přijaté účelové prostředky). Dále je zde zahrnut příjem z rezervního fondu RUK za odcizenou finanční hotovost na vyplacení mezd (1 400 tis. Kč) a na prvotní vybavení Šporkova paláce.

4. Výdaje

Materiál – Základní předpokládané výdaje na materiál vychází ze skutečnosti roku 1999. Ve srovnání sminulým rokem jsou však vyšší, protože se zvýšil objem grantových prostředků i prostředků na výzkumné záměry a lze tedy očekávat i vyšší neinvestiční výdaje. Grantové prostředky jsou čerpány jednotlivými řešitelskými pracovišti podle potřeb, kde jsou plánovány jednotlivé položky pouze jako neinvestiční výdaje a může zde dojít ke změně struktury čerpání mezi položkami materiál, cestovné a služby.

Obnova drobného hmotného majetku je částečně hrazena zodpisů, které jsou součástí dotace.

Knihy a časopisy – Kromě prostředků zdotace na HČ bude zdrojem čerpání doplňková činnost (ve výši nájemného 300 tis. Kč za prostory pro prodej knih od firmy Fišer), na knihy budou čerpány rovněž prostředky z grantů i z prostředků LŠSS.

Úklidové prostředky – Jedná se o běžné úklidové prostředky pro všechna detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid dodavatelsky.

Energie – Jedná se o spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Výdaje na energii zahrnují: hlavní budova – 2 570 tis., Šporkův palác – 710 tis. (celoroční provoz) i samostatně fakturované položky z jednotlivých detašovaných pracovišť. Po předběžné dohodě s RUK bude zatím spotřebovaná energie v areálu Jinonice hrazena společně sdalšími náklady za celý areál (alikvotní část dle podílu jednotlivých součástí UK).

Opravy a údržba – Tyto výdaje zahrnují kromě běžné údržby již realizovanou úpravu čtyř místností vCeletné ul. pro instalaci japonského daru ( 64 tis.) a plánovanou úpravu učebny pro virtuální aulu (výuka španělského jazyka). Dále zahrnuje malování, nátěry a opravy oken vhlavní budově. Vloňském roce byla tato částka vyšší zdůvodu oprav prováděných jako součást rekonstrukce Šporkova paláce. V celkové částce se též promítá čerpání provozních prostředků kateder, z grantů a z prostředků na doplňkovou činnost, které nejsou předem účelově rozdělené.

Na úhradu oprav a údržby jsou částečně použity odpisy zahrnuté vdotaci, vsouladu spravidly hospodaření.

Cestovné – Čerpání prostředků na cestovné zdotace bylo vletošním roce omezenou, především čerpání prostředků na zahraniční cesty. Tuzemské cestovné si hradí katedry zprovozních prostředků, značná část výdajů na cestovné pak bude hrazena z grantových prostředků. Vletošním roce může fakulta počítat pouze s částečnou refundací výdajů na cestovné z MŠMT v rámci mezivládních dohod (značné snížení). Vloňském roce byly prostředky evidovány vostatních příjmech a ve výdajích na cestovné (jiná metodika).

Náklady na reprezentaci – Je zde plánováno občerstvení a pohoštění zahraničních hostů. Současně je zde zahrnuta již jedna úhrada výdajů na recepci zahraničního hosta na RUK v souvislosti s udělením čestného titulu.

Služby

Poštovné – Největší položku tvoří poštovné v souvislosti s organizací přijímacího řízení (625 tis. Kč) a výdaje ze poštovné jednotlivých pracovišť. Vyšší výdaje proti loňskému roku jsou způsobeny vyšším počtem uchazečů i zvýšením ceny poštovného.

Telefon – U všech objektů je počítáno se zvýšeným čerpáním zapříčiněným zvýšením poplatků za telefony a přestěhováním pracovišť do areálu Jinonice: Hlavní budova – 1400 tis., Celetná č.13 a č.20 – 1300 tis., Šporkův palác – 150 tis., Areál Jinonice – 150 tis.

Nájemné – Výdaje zahrnují nájemné za užívání detašovaných objektů (Košík – 210 tis. , Londýnská – 66 tis., Revoluční – 9 tis., tělocvičny KTV – 165, Větrník – 20 tis.,Hostinné – 115 tis., Litomyšl – 60 tis.), byty zahraničních lektorů – 800 tis. a nájemné za učebny pro přijímací řízení – 45 tis.

DNIM – Výdaje na drobný nehmotný investiční majetek zahrnují pořízení software pro přijímací řízení (Uchazeč – 140 tis.) pro studijní oddělení .

Úklid – Výdaje zahrnují náklady na úklid zajišťovaný dodavatelsky, které budou letos vyšší o náklady za úklid Šporkova paláce. Dodavatelská společnost vyžaduje již dva roky zvýšení ceny za úklid v souladu s inflační doložkou uvedenou ve smlouvě a proto je možné, že v průběhu roku bude muset dojít k úpravě.

Stravování – Výdaje zahrnují příspěvky na stravování zaměstnanců v menze 570 tis. Kč, příspěvky na stravenky Ticket Restaurant 800 tis. Kč.

Práce na PC – správa SW – Zde jsou uvedeny výdaje za správu fakultou používaných programů zejména – TINLIB (T-series v SVI a ÚISK – 160 tis.), Uchazeč a Student (54 tis.) personální a mzdová agenda a účetnictví (48 tis.) atd. V loňském roce se tyto výdaje samostatně nesledovaly.

Ostatní služby – Největší položku v těchto výdajích představuje ubytování a doprava (nikoliv cestovné). Další položky zahrnují služby výše nespecifikované, samostatně nesledované např. mimořádný úklid (čištění podlahových krytin, oken dle naléhavosti apod.). Vloňském roce zde byla též zahrnuta výroba nábytku pro Šporkův palác (služby).

Mzdové náklady – Předpokládaná částka mzdových nákladů hrazená zhlavní činnosti by měla dosáhnout úrovně skutečnosti roku 1998 (93 347 tis.), dále tato položka zahrnuje mzdy ze všech dalších činností (HČ MD, jejíž součástí je CŽV, granty, DČ). Údaje uvedené na www stránkách fakulty tedy zahrnují příjmy zaměstnanců vyplacené z prostředků jednotlivých dílčích rozpočtů.

Zákonné pojištění – Zákonné pojištění vyplývá přímo ze mzdových nákladů (jedná se o zdravotní, sociální a úrazové pojištění)

Stipendia – Tato položka zahrnuje doktorská stipendia (8 880 tis.), stipendia studentských vědeckých sil (700 tis.) a mimořádná stipendia (1 000 tis.).

Prostředky na doktorská stipendia rozepisuje RUK na základě předpokládaného počtu studentů vprezenční formě doktorských studijních programů zálohově na 1. pololetí. Dotace za celý rok bude dorovnána na základě skutečného počtu studentů. Uvedená částka vnašem rozpočtu je dvojnásobkem částky rozpočtované RUK.

Stipendia zahraničních studentů jsou též rozpočtována zálohově na 1. pololetí. Částka zahrnuje jak stipendia, tak režii nákladů na studium zahr.studentů. Podíl režie a stipendií není předem znám, proto je tato položka vnašem rozpočtu sledována vostatních službách.

Pojistné – Výdaje zahrnují pojištění movitých věcí a odpovědnosti za škodu (66 tis.), zákonné a havarijní pojištění fakultního automobilu.

Poplatky – Výdaje zahrnují bankovní poplatky a poplatky za členství zaměstnanců fakulty vorganizacích. Vloňském roce byly do této položky zahrnuty odcizené finanční prostředky na mzdy.

Čerpání investičních prostředků – Účelově vázané prostředky mohou být čerpány pouze z investičních prostředků přidělených na granty GAČR, výzkumné záměry a Fond rozvoje VŠ (podle přidělených finančních prostředků) .

Čerpání darů – Opět účelově vázané prostředky, které je možné čerpat pouze v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami

Úhrada faktury za neinvestiční práce na dokončení rekonstrukce Šporkova paláce. Faktura zroku 1999, ale úhrada zdotace 2000. Uvedené prostředky byly poskytnuty rektorátem jako součást dotace na rok 2000. V souladu se schváleným stavebním záměrem musí tuto částku hradit fakulta.

Předpokládá se, že Areál Jinonice bude vprovozu (aspoň částečně) od června tr. a položka zahrnuje úhradu alikvotní části nákladů (správa, provoz, ostraha a mzdy zaměstnanců knihovny a správy budov). Uvedená částka je zatím vypočtena rektorátem pouze jako předpokládaná. Vypočtená hodnota se však může značně změnit v návaznosti na délku provozu v objektu, v návaznosti na počet provozních zaměstnanců i na organizaci provozu knihovny.

V Praze dne 20. 6. 2000