Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Komentář k čerpání rozpočtu FF UK k 30. 9. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘÍJMY

Částky uvedené v řádku “Dotace” (141 693 tis. Kč) a vřádku “Přijaté investiční prostředky” ( 4 099tis. Kč) představují sumu prostředků, které byly přiděleny Filozofické fakultě formou dotace (na vzdělávací činnost i na grantové projekty) a byly Rektorátem Univerzity Karlovy poukázány na účet Filozofické fakulty.

Ve sloupci HČMD je uvedena částka 2931 tis. , což představuje neinvestiční prostředky na grant pro spoluřešitele a 1344 tis. investiční prostředky, které se nemohou uvádět dle metodiky RUK vdotaci HČ.

Vřádku “Přijaté účelové prostředky, dary” jsou uvedeny prostředky, které přijala Filozofická fakulta vobdobí od ledna do září 2000 na základě darovacích smluv.

Vřádku “Příjmy zprodeje služeb” jsou zahrnuty prostředky získané zakreditovaných programů celoživotního vzdělávání a dalších neakreditovaných kurzů.

Vřádku “Příjmy zpoplatků od studentů” jsou uvedeny příjmy za přijímací řízení a dále příjmy od zahraničních studentů – samoplátců, poplatky za rigorózní řízení , poplatky studentů za služby LVT a Mediatéky.

Částky uvedené vřádku “Ostatní příjmy” představují příjmy fakulty za různé služby, např. za ubytování, zpronájmů a za služby spojené spronájmy, kongresové poplatky, tisk brožur a také za prodej přihlášek ke studiu (91 tis. Kč).

Vřádku “Splátky půjček FKSP” je suma prostředků (451 tis.), které zaplatili zaměstnanci fakulty za období leden – září 2000.

VÝDAJE

Výdaje na materiál zahrnují prostředky vynaložené na pořízení:

– všeobecného materiálu, např. tonery, diskety, videokazety, baterie, prodlužovací kabely, žárovky, nůžky, fotomateriál, tiskopisy, obalový materiál aj.

  • knih a časopisů (v částce se nepromítají zálohové platby roku 1999 – 546 tis., zúčtované vroce 2000, ani zálohy zaplacené vroce 2000)
  • úklidových prostředků , např. papírové ručníky, toaletní mýdla, čistící prostředky
  • kancelářských potřeb, např. kalendáře, fixy, razítka, obálky, diáře, napínáčky, drátky do

sešívaček apod.

  • drobného hmotného majetku jako je např. fotoaparát, fax, radiomagnetofon, tiskárna,

mobilní telefon, keramická tabule, nábytek, počítač a další

  • ostatního materiálu , např. materiálu pro údržbu, tj. nářadí, vruty, šrouby apod.,

učební pomůcky a další

Výdaje na opravy a údržbu představují prostředky vynaložené např. na servis výtahů,

malování, dále pak servis kotelny, výdaje na opravy a servis

počítačů, tiskáren, kopírek, faxů, různé instalatérské práce.

Výdaje na cestovné představují prostředky vynaložené na služební cesty zaměstnanců

fakulty jak vtuzemsku, tak i do zahraničí, dále pak výdaje související

sposkytováním diet zahraničním hostům vrámci mezivládních dohod

Vřádku náklady na reprezentaci jsou zahrnuty výdaje na občerstvení vrámci kurzů CŽV,

vdoplňkové činnosti, konferencí pořádaných vrámci grantů, habilitačních řízení.

Výdaje na služby jsou sledovány včlenění na poštovné, telefony, nájemné, drobný nehmotný

majetek,tj. zejména software, na školení, úklid, stravování, inzerci a práce na PC.

Vřádku ostatní služby jsou zahrnuty např.výdaje na kopírování a kopírovací karty, překlady,

korektury, fotopráce, ubytování, doprava a jízdné studentů, ověřování

podpisů, notářské poplatky, stěhování, požární revize, právní služby,

poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, reklamní služby a další.

Částky vřádku mzdové náklady jsou úhrnem vyplacených hrubých mezd (včetně odměn)

stálým zaměstnancům

vřádku ostatní osobní náklady jsou zahrnuty odměny na základě dohod o pracovní činnosti

a dohod o provedení práce.

Výdaje na jiné ostatní náklady jsou sledovány včlenění na stipendia PGS a ostatní stipendia,

dále na pojistné, poplatky (zejména bankovní a konferenční), a ostatní jiné náklady, které zahrnují zejména neuplatněný odpočet DPH, dále např. různé členské příspěvky aj.

Vřádku čerpání investičních prostředkůčerpání účelových prostředků, darů je zahrnuto čerpání účelově vázaných prostředků vsouladu spříslušnými grantovými projekty či darovacími smlouvami.

Částka vřádku “Špork – faktura za neinvestiční výdaje 1/2000” představuje prostředky, které fakulta zaplatila vlednu t.r. zdotace pro rok 2000 za neinvestiční práce na dokončení Šporkova paláce vyfakturované koncem roku 1999.

Poznámka kčerpání dotačních prostředků:

Grantové prostředky jsou čerpány nerovnoměrně vzhledem kvýši dotačních prostředků, která přichází vjednotlivých měsících zRUK.

Prostředky, které si řešitelé vybírají jako zálohy na materiál, služby a služební cesty, jsou zúčtovávány se značným zpožděním.