Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Informace o čerpání rozpočtu FF UK za první čtvrtletí roku 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VÝDAJE FF UK K 30. 4. 2000 C E L K E M v tis. Kč

NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
MATERIÁL 1509 241 96 319 2165
z toho: materiál všeobecný 351 57 18 158 584
knihy,časopisy 872 63 51 99 1085
ochranné pomůcky 0 0 0 0 0
uklidové prostředky 40 0 0 0 40
kanc.potřeby 111 14 2 4 131
PHM 12 0 15 0 27
DHIM do 40000,- 72 94 7 38 211
ostatní materiál (na údržbu aj.) 51 13 3 20 87
ENERGIE 628 0 0 6 634
z toho: voda 90 0 0 3 93
plyn 283 0 0 0 283
elekřina 255 0 0 3 258
OPRAVY A ÚDRŽBA 357 23 10 36 426
z toho: budovy 62 0 0 0 62
stroje a zaříz. 295 23 10 36 364
CESTOVNÉ 146 222 71 14 453
z toho: tuzemsko 22 22 5 14 63
zahraničí 91 189 39 0 319
diety zahr.hostům 33 11 27 0 71
NÁKLADY NA REPREZENTACI 5 5 8 8 0 0 33 33 46 46
SLUŽBY 4049 508 120 1586 6263
z toho: poštovné 467 41 5 12 525
spoje telefon 510 2 1 22 535
nájemné 495 39 0 4 538
DNIM 13 5 8 0 26
školení 25 0 0 0 25
úklid 467 0 0 0 467
stravování 453 55 15 0 523
inzerce 11 0 0 1 12
práce na PC 16 2 0 0 18
o s t a t n í služby 1592 364 91 1547 3594
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 28237 1801 344 1403 31785
z toho: mzdové náklady 27604 1086 309 870 29869
OON 633 715 35 533 1916
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 9635 9635 468 468 110 110 439 439 10652 10652
v tis.Kč
NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 159 159 23 23 0 0 0 0 182 182
DAŇ SILNIČNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 4378 92 91 23 4584
z toho: stipendia PGS 2103 0 0 0 2103
ostatní stipendia 999 77 88 6 1170
pojistné 17 0 0 0 17
poplatky (bankovní a jiné) 48 15 2 10 75
ostatní jiné náklady 1211 0 1 7 1219
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 21 21 19 19 0 0 0 0 40 40
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 2 2 163 163 0 0 0 0 165 165
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7156 7156
Celkem výdaje 56282 3568 842 3859 64551 57395
Rozdíl příjmů a výdajů -4531 9902 8127 6705 20203
ROZPOČET FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY NA ROK 2000-čerpání k 30.4.
PŘÍJMY FF UK k 30. 4. 2000 C E L K E M
v tis. Kč
NÁZEV H.Č. HČ MD Granty D.Č. Celkem
DOTACE 48788 0 8743 0 57531
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 0 0 226 0 226
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 5 186 0 8 199
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 15 3776 0 5407 9198
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 73 6556 0 3637 10266
OSTATNÍ PŘÍJMY 2637 2952 0 1512 7101
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 233 0 0 0 233
C e l k e m p ř í j m y 51751.4 13470 8969 10564 84754

HČ – Hlavní činnost dotace
HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci
DČ – doplňková činnost