Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis8_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 3. 6. 1999

Přítomni: dr. Štěpánek, doc. Zemánek, dr. Popelka, kol. Trantina

Hosté: doc. Vrhel, prof. Königová, doc. Hermochová, prof. Kuklík, doc. Černý, ing. Borovjan

Omluvena: kol. Příbramská

Program:

1. Předseda AS FF dr. Štěpánek přivítal na jednání předsednictva členy kolegia děkana FF a vyzval je, aby se vyjádřili k současné situaci na FF a k otázce, jak je některými členy akademické obce vnímáno postavení vedení fakulty za dané situace. V reakci na to postupně vystoupili:

doc. Vrhel: nejprve poděkoval za svolání schůzky a označil ji za nanejvýš případnou. Za důležité považuje těsnější spojení a komunikaci vedení fakulty a AS FF. Omluvil se za převedení některých problémů do osobní roviny (např. konflikt s kol. Dětákovou). Pan děkan zdůraznil, že si uvědomuje, že i když necítí pocit přímé odpovědnosti za účetní evidenci, globální pocit odpovědnosti má, stejně jako tajemník a proděkani. Uvedl, že dřívější postoje nebyly dostatečné. Ještě zmínil dopis kol. Pabiana, je třeba jej přivítat jako pokus o uzavření situace, vzniklé aplikací nového VŠ zákona na FF. K otázce odvolání vedení fakulty uvádí, že je spíše třeba věci nyní řešit a dokončit volební období.

doc. Hermochová: uvedla, že ze zákulisí kolegia má pocit, že všichni členové vykonávali své funkce rádi a s nasazením, a že neúspěch nese velmi těžce. Zůstává v ní pocit, že vedení něco udělalo a některé výsledky je vidět. K nedůslednosti v přípravě vnitřních předpisů řekla, že obdivovala, jak pan děkan fakultu zná, jak dokáže obhajovat malé obory proti tlaku zvenčí. Uvedla, že existoval respekt k tomu, čemu se říká akademická svoboda. Dále naznačila, že se vedení ocitalo ve dvou rovinách – odborné a manažerské. Jako závažný problém vidí kombinace obou těchto rovin. Klade otázku, jak má být vlastně kolegium obecně sestaveno.

kol. Trantina: hlásí se k poslední připomínce a uvádí, že na akademické obci dosud chybí určení zodpovědnosti za vzniklou situaci, ale na druhé straně nezaznamenal hlas, že by uplynulé období bylo naprosto špatné.

prof. Kuklík: uvedl, že kolegium před odpovědností za ekonomickou situaci necouvá. Ocenil skutečnost, že pan děkan nechtěl bez určitých konkrétních podkladů vyvozovat okamžité důsledky. Kontrola hospodaření, pozvaná panem děkanem z rektorátu není ještě ukončena a fakultní veřejnost je nyní netrpělivá. Prof. Kuklík slibuje, že jakmile budou známy konkrétní výsledky této kontroly, bude fakultní veřejnost okamžitě podrobně informována. K tomu ještě pan děkan poznamenal, že chyba byla v průběhovosti, že již od 15. 2. byla kontrola účetnictví žádána.

doc. Hermochová: připomíná, že v průběhu minulého roku přicházely mimořádné výdaje (instalace mříží po krádežích PC, nájem ostrahy při výskytu drogových dealerů na FF), jež ovlivnily dlouhodobé projekty.

kol. Trantina: uvádí, že ani senát nebyl o těchto záležitostech dostatečně informován. Upozornil na některé chyby bývalé tajemnice FF, zejména na snahu „zakamuflovat“ nepříznivou ekonomickou situaci.

doc. Zemánek: největší chybou bylo , že se včas neupozornilo na problém, a že fakultní veřejnost se právem cítí podvedena

prof. Kuklík: považuje rovněž názor o podvedení za velmi případný. Upozornil, že výjezdní zasedání kolegia v září 1998 obdrželo stejnou zprávu, jako senát na říjnovém zasedání. V té době propad rozpočtu ještě patně nebyl tak velký. Problém se podle něj vyhrotil v listopadu 1998, kdy se patrně objevil problém v komunikaci mezi ing. Brabcovou a vedoucí ekonomického odd. pí. Pribilincovou.

ing. Borovjan: upozornil na skutečnost, že ing. Brabcová v určité chvíli již věděla o špatné ekonomické situaci a objednala audit. Je ovšem obtížně říci, zda to bylo včas nebo již pozdě. Přesto tuto skutečnost považuje pan tajemník za pozitivní krok. Audit sám považuje za odborný, vyčítající chyby. V současné době je třeba sledovat rozpočet. Chybou v závěru roku bylo, že přes špatnou situaci pokračovaly nejrůznější nákupy. Sděluje novou informaci z minulého týdne: dotace z rozpočtu jsou kráceny o 10%. Pan tajemník upozornil také na fakt, že dřívější podpora vysokých škol ze strany vlády byly vždy pouze proklamována. Také sdělil, že FF není v tíživé ekonomické situaci sama, podobné problémy má FTVS. Po ukončení kontroly hospodaření na FF budou učiněna opatření, aby se situace neopakovala.

dr. Štěpánek: existuje také spoluzodpovědnost senátu, který schvaluje účetní záležitosti. Uvedl, že by bylo vhodné, aby na červnovém jednání AS FF vedení fakulty sdělilo základní průběžné informace a základní rekapitulaci situace až k současnému stavu. Je třeba také zmínit míru zodpovědnosti.

prof. Kuklík: ocenil, že senát velmi pomohl situaci tím, že zpráva o rozpočtu nebyla v předložené podobě přijata. Byl to snad výsledek určitých společných pochyb. Upozornil, že zpráva o výsledcích kontroly bude hotova do 14 dnů.

doc. Hermochová: vedení fakulty chce dokázat senátu, že mají společnou vizi o řešení situace, je třeba najít příčiny a pro budoucnost proklamovat určitá „pravidla hry“.

prof. Kuklík: uvedl, že dříve nebyla zohledněna tzv. doplňková činnost. Je nesmysl myslet, že lze tuto činnost opomíjet. Přesto se část akademické veřejnosti tomuto stále brání. Některé trendy jsou velmi dobré a proto prosí senát, aby tyto kroky podpořil. Přivítal dále skutečnost, že FF uspěla v základních výzkumných záměrech.

doc. Hermochová: upozornila na to, že rektorát nebyl vždy nakloněn návrhům ze strany FF v oblasti vedlejších činností ing. Borovjan: informoval jednání o připravované nové nájemní smlouvě pro bufet na FF.

2. Dr. Štěpánek poděkoval vedení fakulty za účast na jednání předsednictva, po odchodu vedení pokračovalo dále jednání následujícím programem:

3. Předseda senátu informoval, že je zjišťována předběžně účast členů AS na mimořádném červencovém zasedání AS. Na červnovém zasedání by ještě bylo možno dojednat jiný termín. Předběžný termín konání červencového zasedání je 8. 7. 1999 v 10.00 hod..

4. Předsednictvo se rozhodlo zařadit na program červnového jednání otázku vyslovení důvěry či nedůvěry členům předsednictva, k tomu se připojuje i kol. Trantina, který byl z posledního jednání předsednictva omluven.

5. Dr. Štěpánek sdělil, že oznámil písemně předsedovi AS Právnické fakulty usnesení našeho AS, podporující jejich návrh na vytvoření sociálně zaměřeného fondu. Dále uvedl, že projednal s doc. Vlasákem vytvoření skupiny, která sjednotí práce na přípravě vnitřních předpisů. K tomu doc. Zemánek uvedl, že tato skupina již začala pracovat.

6. Dr. Štěpánek informoval předsednictvo, že hovořil s panem děkanem o výrazném podílu kol. Pabiana na přípravě vnitřních předpisů a o určitém způsobu odměny za jeho práci.

7. Předsednictvo připravilo program červnového zasedání AS FF:

Program:

Schválení programu

Schválení zápisu z minulého jednání AS

Vystoupení pana děkana a kolegia

Žádost předsedy a předsednictva AS o vyslovení důvěry či nedůvěry členy senát

Projednání studijních plánů: indonéština, bengálština, politologie

Projednání změny názvu Ústavu starého Předního východu na Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy a projednání studijního plánu oboru srovnávací jazykověda

Projednání stavu přípravy vnitřních fakultních předpisů

Zpráva komise pro přípravu rozpočtu

Různé

zapsal: dr. M. Popelka

Praha, 4. 6. 1999

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát