Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis4_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 25. 3. 1999

Přítomni: dr. Z. Štěpánek, dr. M. Popelka, P. Trantina, D. Pírková j. h., P. Pabian j. h.

Omluveni: doc. Zemánek, I. Příbramská

1) Stížnost doc. Hřebíčkové, ředitelky JC FF UK

Paní doc. Hřebíčková protestuje proti způsobu, jímž bylo naloženo se studentskou částí dotazníku o kvalitě jazykové výuky, který byl zaslán z RVŠ, zejména proti uvedeným hodnocením JC ze strany studentů. D. Pírková vysvětlila, že se jednalo o nedorozumění v tom, kdo a jak má dotazník vyplnit, neboť v materiálu předaném doc. Hřebíčkovou tyto pokyny nebyly jasné a kromě toho vznikly další informační šumy. Bylo konstatováno, že celá záležitost se týká pouze studentské kurie a tak také p. předseda Štěpánek písemně paní ředitelce odpoví. SK FF UK bude dále celou věc řešit samostatně.

2) AS FF UK v dubnu

 • budou předloženy studijní plány

  – Slovakistika jednooborová a dvouoborová

  – Anglistika a amerikanistika

  – vzhledem k tomu, že AS je již nemá pravomoc schvalovat a že plány po kontrole odpovídají bodovému objemu, po projednání by je měl AS doporučit Vědecké radě ke schválení.

 • změna názvu „Katedry českého jazyka…“ na „Ústav…“

  – AS rozhoduje o zřízení či zrušení pracovišť – měl by tedy zrušit katedru a zřídit ústav

 • návrh rozpočtu

 • výroční zpráva AS

 • projekt hodnocení výuky

  – návrh Statutu evaluací je hotov, objevily se ale následující problémy:

  1) evaluace zřejmě chystá i rektorát – hrozí dublování projektů

  2) pravděpodobně nejsou v současné době peníze na realizaci, není software ani zpracovatel dat

 • doc. Hlavačka rezignoval na svůj mandát v souvislosti se změnou pracovního poměru, náhradníkem je dr. Kašparová z Jazykového centra

 • doplnění komisí AS:

  – vzhledem ke zrušení kurie zaměstnanců je zapotřebí, aby na místa kol. L. Sýkorové v komisi pro vědu a v komisi pro školné (zahr. studentů) a dr. Vorlové v hospodářské komisi byli doplněni jiní členové AS

3) Organizační řád

– pravděpodobně stále zkoumají právníci. Neměl by být pouhým výčtem, ale naopak měl by řešit kompetence jednotlivých pracovišť a orgánů fakulty.

4) Informace z komisí

 • z komise studijní (P.Pabian)

  – Studijní řád – poplatky za nadstandardní dobu studia – jak se postavit ke studentům, kteří vstoupili na FF UK před dobou platnosti nového zákona?

  – Stipendijní řád – návrh, aby byla zrušena prospěchová stipendia (kvůli neporovnatelným podmínkám mezi obory) a aby se kompetence udělování stipendií za vynikající výsledky udělily jednotlivým pracovištím (v souladu se zamýšleným „střediskovým“ systémem hospodaření)

 • všechny řády musí být předloženy AS UK, aby byly schváleny, v těchto termínech

  do 21. 5. (resp. do 7. 5. ke konzultacím před schválením AS FF UK) = AS UK je schválí 11. 6.

  do 10. 7. (resp. do 18. 6. ke konzultacím před schválením AS FF UK) = AS UK je schválí 24. 9.

Zapsal: Pavel Trantina

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát