Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis14_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 25. 11. 1999

Přítomni: dr. Štěpánek, doc. Zemánek, dr. Popelka, I. Příbramská, P. Trantina

Hosté: dr. Handzelová, dr. Homoláč

Program:

 1. Dr. Štěpánek informoval o setkání sMgr. Jelínkem (legislativní komise AS UK), snímž konzultoval varianty průběhu voleb děkana UK FF.

 2. Předsednictvo projednalo organizační zabezpečení setkání fakultní veřejnosti skandidátem na funkci děkana prof. PhDr. O. Uličným, DrSc.

 3. Vedoucí studijního oddělení JUDr. Handzelová informovala o návrzích na rozšíření některých akreditovaných studijních programů, jež budou ještě projednány na zasedání studijní komise UK FF, která se sejde 2. 12. 1999. Na jednání AS UK 9. 12. budou pozvání garanti studijních programů a předkladatelé úprav.

 4. Dalším bodem jednání byly volby do AS UK. Předseda AS UK FF dr. Štěpánek informoval přítomné, že byl opakovaně osloven, aby do AS UK kandidoval. Své odmítnutí zdůvodnil skutečností, že vprůběhu funkčního období nebude již na FF zaměstnán na plný úvazek, a to vsouladu svlastním názorem na prolongace pracovních smluv.

  Vzhledem kuzávěrce návrhů na kandidáty do AS UK 1. 12. 1999 apeluje předsednictvo AS UK FF na členy akademické obce. Doc. Zemánek ještě prostřednictvím elektronické pošty osloví členy, aby zvážili situaci a navrhli některé kandidáty .

 5. Dr. Štěpánek informoval, že UK předložila k připomínkovému řízení 2 řády (řád pro udělování cen UK a řád menzy UK). Znění obou řádů bude kdispozici na sekretariátu AS UK FF.

 6. Předsednictvo obdrželonávrh dr. Jettmarové na změnu Studijního a zkušebního řádu UK FF. Připomínky budou projednány na jednání studijní komise 2. 12. 1999.

 7. Dr. Štěpánek informoval předsednictvo, že bude sMgr. Jelínkem (legislativní komise AS UK) konzultovat termín ukončení připomínek korganizačnímu řádu UK FF.

 8. Předsednictvo projednalo návrh programu příštího jednání AS UK FF 9. 12. 1999.

  Praha, 26. 11. 1999

  zapsal: dr. M. Popelka

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát