Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis13_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 2. 12. 1999

Přítomni: J. Homoláč, M. Popelka, I. Příbramská, Z. Štěpánek, P. Zemánek

Předsednictvo projednalo přípravu voleb kandidáta na funkci děkana. Volbu zahájí předseda AS, samotnou volbu povede J. Homoláč jako předseda volební komise. Předsednictvo dále diskutovalo případná další kola hlasování a dospělo k názoru, že v případě, že kandidát nebude zvolen v prvním kole, navrhne senátu opakování voleb pouze v případě, že kandidátovi bude chybět jen několik hlasů do získání potřebného počtu hlasů – předsednictvo se domnívá, že touto hranicí jsou 3 chybějící hlasy. V jiném případě navrhne konstatovat, že kandidát nebyl zvolen a navrhne nepokračovat v dalších kolech a rovnou vyhlásit další běh voleb s novými kandidáty. Tyto postupy byly konzultovány s právním oddělením UK. Dále byla diskutována forma zveřejnění vyjádření ke kandidátovi, které předsednictvo obdrželo (vyjádření podpory jednotlivými pracovišti FF, otevřený dopis J. Štochla) a rozhodlo, že tyto budou k dispozici na sekretariátu AS.

Dále předsednictvo projednalo přípravu voleb do AS UK a s potěšením konstatovalo, že do voleb se přihlásil dostatečný počet kandidátů (3 ve studentské kurii, 8 v učitelské kurii).

V otázce vnitřních předpisů se předsednictvo domnívá, že k úpravám těchto předpisů by mělo dojít až po určitém časovém odstupu, který umožní sebrat větší počet připomínek a dá i šanci novému vedení fakulty, aby se k těmto předpisům vyjádřilo. Proto předsednictvo navrhuje, aby se senát vrátil k těmto předpisům na svém dubnovém zasedání. V souvislosti s organizačním řádem se předsednictvo domnívá, že novému vedení fakulty by také měla být dána možnost se k tomuto řádu vyjádřit a proto počítá s tím, že do již vytvořené komise budou po zvolení kandidáta na děkana kooptováni jím jmenovaní zástupci. To by znamenalo, že senát by tento předpis mohl schvalovat na svém únorovém či březnovém zasedání. Byla také diskutována forma vymezení kompetencí jednotlivých proděkanů a míra vyjádření těchto kompetencí ve vnitřních předpisech.

Na námět Mileny Černé se předsednictvo rozhodlo předložit senátu návrh na pozvání nového rektora UK, prof. Dr. I. Wilhelma, na lednové zasedání AS.

Předsednictvo diskutovalo situaci, vyvolanou článkem v časopisu Týden o působení doc. Dr. I. Muchy, CSc. na FF UK a rozhodlo, že tento případ předloží AS k vyjádření. Po diskusi se dohodlo na následujícím návrhu usnesení: Akademický senát FF UK považuje působení bývalých spolupracovníků STB na vysokých školách, a tedy I na FF UK za morálně nepřijatelné. Je třeba si ale uvědomit, že náš právní řád umožňuje vyžadovat lustrační osvědčení pouze od vedoucích pracovníků.

Reakce doc. Dr. I. Muchy, CSc. v časopise Týden svědčí o tom, že morální apel na bývalé spolupracovníky STB se míjí účinkem. Akademický senát FF UK přesto vyzývá doc. Muchu, aby zvážil své působení na FF UK. Současně jej žádá, aby Akademickému senátu písemně vysvětlil, co mínil svou větou „Když se podíváte na ten materiál, který je na těch školách, že bych já měl odejít z morálního hlediska, to mi připadá velmi zvláštní“ (Týden č. 48/1999, Nechutná hra na blbost ).

V Praze dne 2. prosince 1999

zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát