Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis9.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 3. 12. 1998

Přítomni: I. Příbramská, M. Popelka, Z. Štěpánek, P. Zemánek

Omluven: P. Trantina

Hosté: doc. dr. F. Vrhel (k bodu 4), P. Pabian (k bodu 1)

1. Úprava studijního řádu

Předsednictvo projednalo návrh pana P. Pabiana, aby na příští zasedání byl zařazen návrh na změnu v § 25 studijního řádu, týkající se bodových limitů pro studenty přecházející z 1. a 2. cyklu. Budou předloženy návrhy studijní komise a studentské kurie.

2. Informace o výjezdním zasedání AS UK, věd. rady UK, vedení UK a zástupců fakult

Předseda AS FF UK informoval o průběhu tohoto výjezdního zasedání, které se zabývalo připravovanými novými statuty a dalšími dokumenty, které jsou připravovány v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem. Dále seznámil předsednictvo s časovým harmonogramem dalších kroků. AS fakult by měly dostat přepracované návrhy v prvním lednovém týdnu, a budou mít možnost se k nim vyjádřit do 19. ledna, poté budou všechny nové náměty opět předány na rektorát a pak dále na ministerstvo. Předseda též informoval, že volby do AS FF UK budou muset proběhnou začátkem příštího roku.

3. Předseda AS FF UK informoval o těchto bodech:

– dopis dr. Koudelkové s připomínkami k průběhu její habilitace na FF UK – předsednictvo konstatovalo, že k řešení tohoto bodu není AS FF UK kompetentní, což bude též dr. Koudelkové sděleno.

– návrh na zřízení Centra studia totalitních diktatur

– dopis doc. Nováka s připomínkami k průběhu přípravy tzv. „výzkumných záměrů“

4. Informace p. děkana

Děkan fakulty sdělil předsednictvu AS FF UK svůj postoj k situaci kolem přednášky V. Klause dne 17. listopadu na FF UK a požádal o tlumočení tohoto stanoviska na jednání AS FF UK.

zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát