Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis3.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 30. 4. 1998

Přítomni: Popelka, příbramská, Štěpánek, Trantina, Zemánek Hosté: Bureš, Hamplová, Handzelová, Hermann, Chaloupková, Königová, Kubiš, Maur

Program:

1. Příprava studijních plánů oborů pro jednání senátu

2. Příprava programu jednání AS

Jednání:

1. Příprava studijních plánů oborů pro jednání senátu Předsednictvo AS FF UK převzalo od studijní komise FF UK přepracované plány jedno- a dvouoborového studia. Tyto plány jsou rozděleny následovně:

a) oborové plány, které byly minimálně modifikovány, a které je možné schválit AS en bloc (17 plánů);

b) oborové plány, které bude třeba projednat individuálně (8 plánů);

c) oborové plány, které jsou v tzv. opravném jednání, a které bude možno přesunout do skupiny a) (9 plánů). Kromě toho byly diskutovány následující problémy:

– možnost bodové tolerance směrem nahoru u některých oborů

– oborové plány politologie a historie

– Možnost bodové tolerance směrem nahoru u některých oborů:

Některé obory mají problémy splnit bodový limit během prvního i druhého cyklu, případně (např. romanistické obory) tyto problémy nastávají při kombinaci s dalšími (např. neromanistickými) obory. Proto bylo navrženo poskytnout těmto oborům možnost bodové tolerance směrem nahoru tak, aby umožňoval zahrnutí a bodovou dotaci všem předmětům, které obor považuje za nezbytné. Tento návrh byl též motivován snahou vyhnout se obcházení bodových limitů. Bylo konstatováno, že takovýto návrh zavádí jistý paralelní systém, který by přinášel problémy při kontrole plnění studijních povinností. Dr. Kubiš navrhl, aby stávající systém fungoval dočasně dále, a aby se připravily „ideální„ studijní plány oborů, které by ukázaly možnosti stanovení společného rámce pro obory na FF UK. Bylo konstatováno, že je nerozumné měnit pravidla, a bylo navrženo, aby stávající problémy byly řešeny v rámci současných možností tolerancí (+ 4 body), což by mělo vyřešit nesoulad nově navrhovaných studijních plánů s bodovými limita. V případě romanistiky bude poskytnut ještě jeden týden na odevzdání plánů k publikaci v Seznamu přednášek.

Oborové plány politologie a historie:

Politologie: komplikovaná situace politologie je způsobena plánovanou změnou ředitele ÚPOL, a nepřehledným stavem kompetencí na tomto ústavu. Byly podány dva návrhy, z nichž jeden byl posléze stažen, stále však není jasné, zda původní návrh bude platný. Situace se bude řešit za účasti děkana, odstupujícího ředitele a jeho proponovaného nástupce, a zástupců studentů.

Historie: Problémy studijního plánu jsou v požadavcích na zkoušky z cizích jazyků a v bodových a hos´dinových dotacích cvičení. Bylo navrženo, aby problém jazyků byl řešen spolu s Jazykovým centrem FF UK, aby byly přesněji stanoveny rozdíly mezi jednotlivými typy zkoušek (A, B). Studentská kurie bude iniciovat vznik komise, která bude jednat se zástupci Jazykového centra FF UK. Druhý problém, bodové a hodinové dotace cvičení, bude řešen dalším jednáním mezi zástupci historických oborů a studentů.

2. Příprava programu jednání AS

Program pro následující jednání AS bude kromě klasických bodů (schválení programu, schválení zápisu z minulého jednání) obsahovat následující:

– zpráva o hospodaření FF UK (k tomuto bodu budou přizváni: tajemnice fakulty, vedoucí hosp. odd. fakulty, proděkan pro rozvoj);

– návrh rozpočtu FF UK pro rok 1998 (přizváni titíž jako k předcházejícímu bodu);

– zpráva ze zasedání AS UK;

– zpráva ze zasedání Vědecké rady FF UK;

– zpráva z jednání kolegia děkana FF UK;

– různé a zprávy z jednání fakultních komisí;

– úpravy studijních plánů;

– organizační záležitosti:

– – – úprava usnesení o zprávách z jednání AS UK

– – – informace o www stránkách AS;

– iniciace vytvoření komise pro jednání s Jazykovým centrem FF UK o náplni jazykových zkoušek.

Byl též projednán návrh na Přílohu k žádostem o prolongace, který bude předložen kolegiu děkana a AS.

V Praze dne 30.4.1998

Zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát