Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis1.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 26. 3. 1998

Přítomni: PhDr. Miroslav Popelka, Ivana Příbramská, PhDr. Zdeněk Štěpánek (předseda AS), Pavel Trantina, PhDr. Petr Zemánek

I. Organizační otázky:

1) Pozvánka na jednání AS UK (27.3.98) – jednání AS UK je veřejně přístupné, pozvánky s programem jsou k dispozici v místnosti AS. O jednání pravidelně informuje členy AS FF UK Lukáš Valeš (zástupce FF).

2) Problémy a podněty pro projednání v AS je možno podávat písemně prostřednictvím sekretariátu AS.

3) Předsednictvo AS usoudilo, že není nutné, aby jednotliví členové AS vypisovali konzultační hodiny ; zejména vzhledem k faktu, že členové kurie učitelů vypisují konzultační hodiny na své katedře/ústavu a členové studentské kurie je možno kontaktovat přes Studentskou radu.

4) Technické poznámky pro zlepšení jednání AS:

– uvádět při přednesu příspěvku/poznámky/návrhu jméno, popř. obor (minimálně při prvních jednáních) ;

– není nutné předem omezovat/limitovat dobu na přednesení diskusního příspěvku.

5) Zápisy z jednání AS FF UK – sekretářka AS M. Ničová požádala o spolupráci členů senátu při vypracovávání zápisu z jednání ; jedná se z mnoha důvodů o náročnou práci (porozumění problému, dlouhotrvající jednání AS, …). P. Trantina informoval o tom, že někteří členové AS (zejm. ze studentské kurie) si vedou poměrně podrobné vlastní zápisky ; o spolupráci při tvorbě zápisu bude požádán J. Bureš.

II. Z programu jednání AS FF UK dne 9.4. 1998

1) Obsazení jednotlivých komisí FF – seznam jednotlivých komisí bude přiložen k pozvánce na jednání. Ve VR je zastoupen Z. Štěpánek, tj. nebude pravděpodobně nutné dalšího zástupce ze členů AS. Podklady pro obsazení jednotlivých komisí členy studentské kurie AS dodá J. Bureš. Důležité bude obsazení legislativně-volební komise, neboť v souvislosti s možným přijetím nového vysokoškolského zákona bude nutné přepracovat stávající předpisy upravující chod FF UK (jedná se zejména o předkládání nových návrhů a podkladů pro jednání AS).

2) Vystoupení tajemnice FF UK ing. Y. Brabcové

– zpráva o drogové problematice v prostoru FF UK (zejm. hl. budovy na Palachově nám.) a jejím navrhovaném řešení ; jedná se o záležitost správy fakulty, tj. tato zpráva bude AS vzata v potaz ;

– informace o hospodaření fakulty (v podobě písemné zprávy) a o navrhovaném rozpočtu FF (písemné podklady, projednávání AS v květnu).

3) Prof. M. Königová, proděkanka pro studijní otázky, seznámí AS s přípravami přijímacího řízení pro školní rok 1998/99.

4) Oficiální jmenování PhDr. A. Stöcklové za členkou kurie učitelů a vědeckých pracovníků AS FF UK (viz bod. III./1)

5) Příprava seznamu členů AS FF UK pro akademickou veřejnost. Předpokládají se minimálně tyto údaje: působiště/obor studia, e-mail ; ostatní údaje budou zveřejněny dle individuálního rozhodnutí jednotlivých členů AS. Úplné údaje o členech AS budou přiloženy k pozvánce na jednání ; jsou také k disposici v místnosti AS.

6) Z. Štěpánek navrhl vypracovat dopis/zprávu jednotlivým katedrám/ústavům – představení nového AS se seznamem členů AS (pracoviště/obor studia), které by sloužilo jak pro zaměstnance kateder/ústavů, tak pro studenty.

III. Ostatní

1) Z. Štěpánek předložil dopis, který obdržel od PhDr. Jiřího Pelána ; PhDr. Pelán se vzdává svého mandátu v AS. Na jeho místo nastoupí automaticky první náhradník, tj. PhDr. Anna Stöcklová.

2) Problém slovakistiky není podle dostupných materiálů zcela dořešen ; na projednání v AS přijde v souvislosti s revizí studijních plánů.

3) Organizační řád fakulty – je již několik let ve stavu rozpracování ; nyní je hotov koncept a dělají se konečné úpravy.

4) „Výroční zprávy kateder/ústavů„, které by mapovaly mj. personální situaci (návrh P. Trantiny) – k zlepšení informovanosti členů AS o stavu jednotlivých kateder/ústavů hlavně v souvislosti s projednáváním prolongací.

5) Webovská prezentace AS FF UK – P. Trantina se ujal komunikace s K. Jonákovou (která má na starosti webovské stránky fakulty) ; počítá se s vystavením kontaktů na členy AS, zápisů z jednání a dalších materiálů dle situace. Do budoucna se počítá s vytvořením uzavřené, moderované konference členů AS.

Zapsala: Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát