Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy2000-zapis17_2.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 17. 2. 2000

Přítomni: dr.Z.Štěpánek, doc.P.Zemánek, dr.M.Popelka, I.Příbramská, P.Trantina

1. Výroční zpráva o činnosti fakulty a o hospodaření fakulty – hospodářskou zprávu již projednala hospodářská komise a doporučuje ji senátu ke schválení. Rozšířená verze zprávy (s členěním dle jednotlivých kapitol) bude knahlédnutí na sekretariátu AS FF UK.

2. Návrh na jmenování nových proděkanů – p.děkan předloží svůj návrh kvyjádření AS. Osobní charakteristiky kandidátů jsou kdispozici na webových stránkách kolegia děkana FF UK.

3. Studijní záležitosti na programu příštího zasedání AS FF UK:

  • projednání návrhu na poplatky za studium v ak. roce 2000/2001,

  • projednání studijního plánu bakalářského studia – obor ekonomie, program „Ekonomika podnikání,

  • projednání návrhu žádosti o akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu oboru anglistika-amerikanistika – magisterské studium navazující na bakalářské.

  • projednání žádosti o akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“. Pelikán, CSc.

Rozsáhlé podklady ktěmto programům jsou kdispozici na sekretariátu.

4. Organizační řád – dle závěrů minulého předsednictva z 27.1.2000 bylo doporučeno posunout lhůtu pro připomínky ktomuto řádu do konce dubna, jak je tomu i u ostatních předpisů, aby se kněmu mohlo vyjádřit nové vedení a zapracovat do něho své připomínky.

5. Komise FF UK:

  • komise dislokační – problém nalézt členy nezainteresované a tudíž nezávislé členy – zatím dvoučlenná

  • komise pro výběrové řízení na pronájem bufetu – předpokládané složení – členové AS, pokračující vpříštím volebním období (2 za kurii učitelů, 1 za studenty) + doporučeno přizvat V. Filipa

  • disciplinární komise – dle statutu navrhuje p.děkan 3 členy + 2 náhradníky vždy za každou kurii (po neoficiální konzultaci se zástupci AS FF UK a po návrhu SK AS) – navrženo kprojednání na březnovém zasedání

6. Výsledky opakovaných voleb do SK AS UK – budou oznámeny na zasedání AS

7. Evaluace – návrh doc.Houskové na zařazení do programu existuje několik nedořešených problémů – dotazník, dobrovolná či celofakultní akce, zpracování, předsednictvo navrhuje zařadit tento bod na společné zasedání starého a nového AS vbřeznu, aby sdosavadními závěry byl seznámen i nový senát a mohl na práci navázat., předsednictvo (jmenovitě doc.Zemánek) zašle dopis na ostatní AS se žádostí o poskytnutí informací, jak probíhají evaluace u nich.

8. Jinonice – dle posledních informací se nebude stěhovat sociologie a politologie

9. Causa Bílý – návrh usnesení, předložený W. Oerterem, Dr.phil. bude projednán na únorovém zasedání AS FF UK.

Zapsal: P.Trantina

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát