Volební období 1998-2000

Zpráva proděkana pro rozvoj

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Zpráva proděkana pro rozvoj

I. Mimořádně obtížné ekonomické podmínky činnosti Filozofické fakulty UK vroce 1999 rozvojový program nepochybně ovlivnily. Přesto se však podařilo klíčové kroky vjeho realizaci uskutečnit. Především došlo kdokončení úplné rekonstrukce Šporkova paláce, o níž fakulta po mnoho let usilovala. Rekonstrukce přinesla významné zlepšení prostorových podmínek fakulty (cca o 900 m čtverečních). Tři pracoviště fakulty (translatologie, amerikanistika a komparatistika) získaly důstojné podmínky pro svou pedagogickou a odbornou práci, celá fakultní veřejnost může využít vynikající podmínky pro pořádání mezinárodních vědeckých konferencí a sympozií a studentům se nabízí využití počítačového sálu s 80 místy (po jeho dovybavení). Rekonstrukci Šporkova paláce nutno chápati jako společensky významný a svrchovaně kulturní čin, neboť míra její citlivosti kpamátkovému objektu snese ta nejpřísnější kritéria. Za pochopení a podporu záměru právě takto pojmout rekonstrukční projekt Šporkova paláce je třeba poděkovat jak vedení Univerzity Karlovy (prorektoru Wilhelmovi a kvestoru Kubíčkovi), tak i investičnímu odboru MŠMT, jehož zástupce se také zúčastnil příslušných výběrových řízení. Vnitřní vybavení Šporkova paláce zajistila jednání svedením Univerzity Karlovy (cca 8 milionů Kč) a vprůběhu dvou let by měla fakulta nalézt prostředky (převážně zdoplňkové činnosti) a jejich kompenzaci ve prospěch UK.

Pokračovala rovněž příprava na využití nových prostorových možností, které UK získala vJinonicích (objekty “U Kříže”). Fakulta akceptovala záměr prorektora Wilhelma budovat vJinonicích univerzitní centrum sociálních věd. Proto se do tohoto moderně vybaveného areálu přemístí pracoviště sociální práce, politologie, informatiky a knihovnictví a také výzkumná laboratoř sociologie. Tak bude obsazeno celkem 21 pracoven, čtyři místnosti budou sloužit jako studovny doktorandů a studentů a pro rozvrhové využití je kdispozici dostatek seminárních místností, poslucháren středního rozsahu a posluchárny svelkou kapacitou hodlá fakulta využívat zhruba z 20 %. Vzhledem k tomu, že na provozu celého komplexu vJinonicích se fakulta bude podílet alikvotní částí (zhruba 30 %), bylo by krajně neekonomické a tudíž i nezodpovědné tyto kapacity plně nevyužívat. O výhodách a nevýhodách dislokace části fakulty vJinonicích byl akademický senát i fakultní veřejnost informována. Poslední prohlídka areálu “U Kříže” se uskutečnila 12. ledna 2000. Ztéto prohlídky vyplynulo: Kolaudace objektu proběhne do konce ledna 2000, následné odstraňování kolaudačních závad a počátek stěhování je tak možné časově umístit do poloviny února a celkové zprovoznění areálu vJinonicích je možné realisticky předpokládat od poloviny března 2000. Ztoho vyplývá, že bude účelné výuku vletním semestru prozatím zahájit ve stávajícím prostorovém uspořádání.

Po přestěhování do Jinonic se uvolní vCeletné 13 a vCeletné 20 prostory, které po konzultaci spracovišti, jež jsou zde dislokována, rozhodlo kolegium děkana využít převážně jako učebny a seminární učebny (místnosti č. 23, 25, 26, 27, vCeletné 13, místnosti č. 118, 138, 208, 211, 417, 423 vCeletné 20) a zbylé místnosti (č. 24 vCeletné 13 a č. 115, 210, 213, eventuálně 113, 114 vCeletné 20) jako pracovny. (Místnost č. 116 rozhodl děkan fakulty přidělit oboru finština.) Celkové dislokační rozhodnutí, jež bude provedeno vsouladu spředem oznámenými kritérii, provede ovšem již nově ustavená dislokační komise a nový proděkan pro rozvoj jej jistě bude konzultovat i sakademickým senátem FFUK, než děkan fakulty rozhodne.

Městská část Praha 15 nabídla fakultě kdalšímu využití celý objekt mateřské školky vTesaříkově ulici (sídliště Košík). Tuto nabídklu je nutno komplexně posoudit. Vkaždém případě se nabízí ještě lepší využití dosud pronajatých prostorů. Prozatím si zde zlepšují svou prostorovou situaci pracovníci z oborů germanistika a hudební věda.

II. Hospodářská situace Filozofické fakulty UK byla na jaře roku 1999 alarmující. Její příčiny artikulovala především hospodářská kontrola RUK, o níž požádal děkan, dále výsledky auditu hospodaření fakulty a rovněž vnitřní kontrolní kroky, jež řídil nový tajeník FFUK ing. Borovian, a právě na jejich základě byl “vnitřní dluh” FFUK stanoven na 23,5 milionů Kč. Úsporná opatření začal nový management uplatňovat neprodleně a komplexní program nápravy chyb vhospodaření a splnění požadavků kontrolní zprávy RUK a auditu přijalo kolegium děkana na svém výjezdním zasedání včervnu 1999 a předložilo jej akademickému senátu a následovně rektorovi RUK a jeho kolegiu. Kolegium rektora vzáří 1999 projednalo plnění požadavků kontroly a komplex úsporných opatření a vyslovilo snimi souhlas . Vtéto době již výsledky hospodaření ukazovaly pozitivní trend. Vyplýval na jedné straně z plnění komplexního programu úspor, na druhé straně zvlastních aktivit vdoplňkové činnosti. Úspory se týkaly zvláště oblasti mezd (13. plat, zákonné odvody) a také zastavení veškerých nákupů nábytku, materiálů atp. svýjimkou naléhavých havarijních případů. (Tuto oblast kontroloval tajemník fakulty.) Přínosem pro fakultu bylo nesporně využití grantových prostředků a výnosů zkursů CŽV. Významný přínos voblasti doplňkové činnosti, na jejíž řízení a iniciování se soustředil proděkan pro rozvoj, představovaly programy pro zahraniční studenty, LŠSS a Česká studia. Obrat dosáhl nejvyšší částky za poslední léta a vkaždé zjeho hlavních složek se pohybuje vřádu milionů korun. Soustředěné úsporné úsilí přineslo ovoce: z “vnitřního dluhu” 23,5 milionu zůstává pasium ve výši cca 1.700,000 – 800,000 Kč. Nové vedení fakulty se tak ujme funkce vrelativně přijatelné situaci, která mu umožní, aby začalo srealizací svého programu. Hospodářský výsledek, kterého bylo dosaženo, je naplněním vnitřního slibu kolegia děkana, že od své práce neodejde, aniž fakultu předá pokud možno vdobrém stavu a své vědomí odpovědnosti promítne do nápravy chyb knimž vekonomické oblasti došlo. Jestliže se to nakonec de facto podařilo, patří za to dík doslova všem pracovníkům Filozofické fakulty UK, jichž se úsporný program vmzdové oblasti nesporně dotkl a původně ohlášený program “střediskového” způsobu odměňování musel být odložen. Zároveň platí, že mzdová “oběť” našla svůj pozitivní protipól, neboť ji zdruhé poloviny doplnily rozsáhlé úspory a aktivity doplňkové činnosti.

Fakultní veřejnost chci vtéto souvislosti upozornit i na to, že ve všech přechozích letech, a rovněž vdobě, kdy děkan doc. Vrhel přebíral svou funkci, byly mzdy za prosinec předchozího roku vypláceny vlednu roku následujícího a to z dotace určené již na nový kalendářní rok. Tentokráte se toto pravidelné “opožďování” vyrovnalo a řádně zaplaceny byly zprostředků roku 1999 jak prosincové mzdy, tak všechny zákonné odvody.

III. Oblast rozvoje FFUK je stěží možno objektivně posuzovat zkratšího časového horizontu. Obrazně (a zvláště při jednáních o poskytnutí účelových dotací téměř doslova) představuje “běh na dlouhou trať”. Řady dlouhodobých a podle přesvědčení proděkana klíčových rozvojových cílů bylo za dobu jeho působení dosaženo. Především voblasti zlepšení prostorových možností a nutných stavebně technických rekonstrukcí. Vposledních šesti letech proběhly zvláště tyto rekonstrukce:

  • rekonstrukce ústředního topení vhlavní budově, rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a zavedení vzduchotechniky,

  • rekonstrukce pánských a dámských WC,

  • celková rekonstrukce Šporkova paláce,

  • celková rekonstrukce velké auly a místnosti č. 104,

  • celková rekonstrukce poslucháren č. 200, 201, 209, 213, 300, 301, 310, 319, 421-422 (multimediální centrum).

Vedle toho došlo kúpravám a vybavení novým nábytkem vcelé řadě místností vhlavní budově i vCeletné ulici (a také na Košíku). VCeletné ulicibyla provedena i řada úprav na chodbách (příčky a kanceláře zchodeb). Úplný seznam všech těchto akcí, které řídil a prováděl jejich “dobrý duch” pan Jiřík, vedoucí správy budov, je až překvapivě rozsáhlý a nasvědčuje tomu, že vpříštím období nebude počet podobných úprav tak naléhavý.

Zaktivit, které vedly k získání nových prostorových možností, je třeba uvést především účast na projektu centra sociálních věd vJinonicích. FFUK se od samého počátku podílela na celkové artikulaci tohoto projektu. Dosáhla tak rozšíření prostor pro pracovny cca o 490 m čterečních, získá 4 místnosti jako studovny pro doktorandy a studenty, využije fondy moderní specializované knihovny pro oblast sociálních věd a nejvíce nadějí vkládá do možnosti využívat moderně vybavené počítačové učebny (210 míst). Do vybavení fakulty výpočetní technikou (a rovněž moderní multimediální technikou pro výuku jazyků) byly vloženy vposledních letech značné prostředky. Tím spíše musíme docenit, že tentokráte získají studenti naší fakulty přístup kvýpočetní technice, aniž by to vyžadovalo investiční prostředky zfakultou spravovaných zdrojů.

Součástí závěrečné zprávy proděkana pro rozvoj je i slib fakultní veřejnosti, že další rozvojové projekty, jež byly obsaženy již vgenerelu rozvoje FFUK, budou předány novému vedení, aby posloužily jeho rozvojovým představám. Ty se však mohou naplňovat za podmínky, že na fakultě bude působit naprosto věrohodný a všestranně kompetentní management. (Ekonomické problémy se projevily po náhlém úmrtí vedoucího ekonomického oddělení pí Kódlové vprvním rozpočtu, který nepřipravovala, jak prokázala kontrola RUK.) Přeji svému nástupci, aby stakovýmto schopným a kompetentním týmem ku prospěchu FFUK pracoval.

prof. dr. Jan Kuklík, CSc.

proděkan pro rozvoj