Volební období 1998-2000

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 1998

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK

za období od března 1998 do března 1999

1) Úvod

Akademický senát UK FF předkládá v souladu s § 27, čl. 1. d) Zákona o vysokých školách akademické obci zprávu o činnosti za první rok svého funkčního období.

Činnost v tomto období byla poněkud ovlivněna nejistotou v implementaci té části nového Zákona o VŠ, která se týká fakultních akademických senátů. Nakonec však bylo rozhodnuto, že stávající senát setrvá do konce svého řádného funkčního období s jedinou významnou změnou – zrušením kurie zaměstnanců. Předsednictvo AS poděkovalo senátorkám ze zaměstnanecké kurie za dosavadní práci a senát vstupuje do druhé části svého funkčního období v počtu 38 senátorek a senátorů, kdy kurie učitelů i kurie studentů jsou zastoupeny stejným počtem zástupců.

2) Výčet činnosti AS

a) Akademický senát se v tomto období sešel na deseti jednáních, předsednictvo jednalo celkem 13x .

Významnější výsledky jednání:

 1. Byli zvoleni zástupci do senátní komise, do fakultních komisí a na začátku roku 1999 do dočasných pracovních komisí pro vypracování nových vnitřních fakultních předpisů. AS nevyslovil jasný požadavek na podávání písemných zpráv z jednání fakultních komisí, nicméně je třeba poznamenat, že zatímco sekretariát AS archivuje pouze dvě písemné zprávy (mzdová komise, studijní komise), studentská komise jich archivuje 21. Ústně přednesené zprávy na jednáních AS mnohdy informovaly spíše o nečinnosti některých komisí (např. komise hospodářská – 8. 10. 1998, komise elektronizační – 11. 2. 1999), z komise pro vědu nebyla podána žádná zpráva. . Nedostatečná informovanost vedla v některých případech k tomu, že členové AS nedostávali pozvánky na jednání.

 2. V listopadu 1998 zajistili členové AS organizaci a realizaci voleb do AS UK. Novými senátory do AS UK byli zvoleni doc.PhDr. Jiří Buriánek, CSc., PhDr.Miloš Calda, Viktor Filip a Stanislav Štoček. Spolupráci s odstupujícími senátory lze oprávněně hodnotit pozitivně. Je naší chybou, že jsme jim nedokázali za jejich práci v AS UK poděkovat. Činíme tak tedy alespoň nyní.

 3. Do konce roku 1998 bylo schváleno celkem 43 studijních plánů včetně těch, v nichž byly schvalovány pouze drobnější úpravy.

 4. Na jednání 11. 6. 1998 schválil AS p. děkanem předložené prolongace pracovních smluv.

 5. Byl schválen rozpočet fakulty na rok 1998 a pololetní zpráva o čerpání tohoto rozpočtu.

 6. Na prosincové jednání AS byl pozván p. kvestor ing. J. Kubíček, který informoval o plánech využití budov UK v Celetné ul.

 7. Na lednovém jednání AS byl schválen návrh nového obsazení vědecké rady fakulty.

 8. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 1998 nebyla na jednání AS dne 11. 3. 1999 schválena. V usnesení AS z tohoto dne bylo schválení zprávy odloženo do doby, než bude senát seznámen s auditorskou zprávou. Senát konstatoval špatný stav hospodaření fakulty ve 2. pololetí roku 1998.

 9. Senát ustanovil pracovní skupinu pro hodnocení kvality výuky studenty. Skupina připravila dotazníkový formulář, návrh statutu a provedla pilotní průzkum. Práce byla dočasně přerušena především proto, že UK připravuje v rámci nových vnitřních předpisů Pravidla pro hodnocení výuky studenty s celouniverzitní platností.

 10. Dlouholetým dluhem zůstává zpracování vnitřního fakultního organizačního řádu. V uplynulém roce senát v této věci bohužel nic nepodnikl. Absence tohoto řádu se ukazuje být stále významnějším nedostatkem.

 11. Senát dvakrát jednal o řešení některých otázek, týkajících se Jazykového centra. Usnesením č.32 byli členové AS ve studijní komisi pověřeni uvedením této problematiky mezi předměty jednání komise. Do ukončení prvního funkčního roku senátu nebyl tento úkol splněn.

 12. Členové studentské kurie AS zavedli „senátní“ internetovou stránku – http://senat.ff.cuni.cz

b) V průběhu první poloviny funkčního období senátu abdikovalo na funkci senátora 6 členů studentské kurie a 1 člen kurie učitelů. Početní stav byl doplněn náhradníky.

c) Předseda AS UK FF a zástupci fakulty v kurii učitelů, vědeckých a odborných pracovníků AS UK se ve dnech 26. 11. – 27. 11. 1998 zúčastnili jednání AS UK, vědecké rady UK a vedení UK v Seči. Jednání se týkalo implementace nového Zákona o VŠ a zástupci fakulty v jednotlivých sekcích přednesli připomínky, které připravili někteří členové fakultní akademické obce. Většina připomínek byla akceptována a vřazena do 2. varianty vnitřních předpisů UK.

3) Spolupráce AS UK FF s vedením fakulty, její administrativou a orgány

a) Spolupráce s vedením fakulty je realizována především osobní účastí děkana fakulty a proděkanů na jednáních AS dle aktuální potřeby, kolegium děkana pravidelně projednává ty otázky, které předseda AS přináší z pověření senátu. Senát však dosud neobdržel písemný souhrnný materiál o stěhování části fakulty do Jinonic (usnesení AS č.27), podobně nebylo doposud vyhověno požadavku na časově neomezený přístup zaměstnanců na pracoviště (usnesení AS č.43).

b) Spolupráce s hospodářským managementem fakulty byla oboustranně nedostatečná. Senát neprojevil vůli ustavit k lepší spolupráci vlastní ekonomickou komisi (tuto práci s nedostatečnou odbornou kompetencí suplovalo předsednictvo AS), hospodářský management neprojevil vůli seznámit senát s reálnou hospodářskou situací fakulty za rok 1998.

c) Spolupráce AS s jednotlivými odděleními fakultní administrativy je řízena aktuálními potřebami. Nejintenzivnější je spolupráce se studijním oddělením (v průběhu roku byla změněna sporná pasáž Studijního a zkušebního řádu). Negativně se však projevuje nedostačující informační systém.

d) Spolupráce s vědeckou radou fakulty byla převážně jednostranná. Podstatně lépe byl informován senát o práci vědecké rady než naopak.

e) Spolupráce s fakultní organizací Vysokoškolského odborového svazu byla bohužel nulová.

4) Priority v druhé části funkčního období AS

a) Příprava a schválení nových vnitřních předpisů UK FF včetně Organizačního řádu a vnitřních předpisů AS (Volební řád, Jednací řád).

b)Spolupráce na řešení hospodářských problémů fakulty.

c) Příprava a provedení voleb do nového AS UK FF.

d) Příprava a schválení návrhu nového děkana UK FF.

5) Závěr

Práci AS UK FF za první část jeho funkčního období nelze považovat za celkově uspokojivou. Aktivně se práce senátu účastnila spíše menší část senátorů v obou kuriích, předsednictvo nedůsledně kontrolovalo usnesení svá. I senát má svůj podíl na současné nedobré situaci fakulty.

V Praze dne 28.4.1999

Předsednictvo AS UK FF