Podklady pro jednání AS a předsednictva

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 1999 až březen 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za období od března 1999 do března 2000

 1. Úvod

  Předsednictvo Akademického senátu FF UK předkládá akademické obci v souladu s čl.7/4 Statutu FF UK zprávu o činnosti AS FF UK za druhý rok svého funkčního období.

  Základní charakteristikou tohoto období byly zvýšené nároky na práci senátu. Stručný výčet nejdůležitějších aktivit to dokládá:

  1. schvalování výroční zprávy děkana fakulty včetně zprávy o hospodaření za rok 1998 v období kritické ekonomické situace fakulty,

  2. příprava a schvalování základních vnitřních předpisů fakulty,

  3. volby kandidáta na děkana fakulty,

  4. volby zástupců fakulty do AS UK a volby nového senátu FF.

 2. Výčet činností AS

  1. Akademický senát se v tomto období sešel desetkrát (mimořádné setkání s novým p.rektorem 31.1.2000, ze kterého nebyl pořizován zápis, není započteno). Předsednictvo AS jednalo celkem 16x.

  2. Příprava a schvalování nových vnitřních předpisů fakulty bylo poznamenáno nedostatečnou dohodou mezi vedením fakulty a AS o míře a formě spolupráce a zejména o organizaci práce na těchto předpisech. Je třeba ocenit úsilí řady pracovníků fakulty, zvláště však podíl senátora Petra Pabiana, který iniciativně a obětavě suploval i povinnosti mnohých z nás. Časová tíseň, provázející tuto práci (ovlivněná ovšem i zpožďováním prací na univerzitních předpisech), je jednou z příčin toho, že některé části předpisů se postupně ukazují jako nevyhovující. AS proto rozhodl o připomínkovém řízení k těmto předpisům, které by mělo vést k případné revizi nevyhovujících pasáží předpisů. Připomínkové řízení trvá do konce dubna t.r.

  3. Významnou zásluhou senátora Karla Siebera bylo zpracování 1. verze Organizačního řádu fakulty. Tím byl učiněn první krok ke smazání letitého dluhu. Senát projevil vůli učinit i krok závěrečný, tj. upravit Organizační řád do konečné podoby a schválit ho do konce svého funkčního období. Nové vedení fakulty však požádalo o prodloužení připomínkového řízení podobně jako u již existujících vnitřních předpisů do konce dubna t.r., aby bylo možno zařadit nové i připravované organizační změny na fakultě a sladit Organizační řád s revidovanými pasážemi ostatních vnitřních předpisů. Dokončení tohoto úkolu tedy zůstává na novém AS.

  4. Pokud se týče Výroční zprávy děkana fakulty za rok 1998 a Zprávy o hospodaření fakulty za rok 1998, nedošlo mezi vedením fakulty a AS ke shodě (senát jednal o obou částech zprávy odděleně). Po několikerém jednání a následných odkladech nebyly nakonec 23.9.199 obě zprávy schváleny (usnesení č.108 a 109). Téhož dne (!) byl schválen rozpočet na rok 1999.

  5. V souvislosti s rozpory mezi částí vedení fakulty a AS požádal předseda AS a s ním i všichni členové předsednictva AS na 13. jednání 10.6.1999 členy senátu o vyslovení důvěry či nedůvěry. Naprostou většinou hlasů byla všem vyslovena důvěra.

  6. Toto období by bylo možno označit také obdobím voleb. Až ve druhém vypsaném volebním období (ale hned v prvém kole voleb) zvolil senát kandidáta na funkci děkana, který byl potvrzen a jmenován rektorem univerzity. Nový děkan fakulty, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., představil senátu na jeho únorovém jednání navržené proděkany, které senát přijal bez výhrad. V tomto období proběhly rovněž volby do nového fakultního senátu a volby zástupců akademické obce FF v AS UK. Zde se zřetelně projevila nevýhodnost právní normy zejména pro naši fakultu: volby zástupců z řad studentů musely proběhnout třikrát! Tato situace kladla zvýšené nároky na volební komisi. Proto je na místě poděkovat senátoru PhDr. J. Homoláčovi, CSc. a jeho spolupracovníkům za zvládnutí tohoto náročného úkolu. AS rovněž zvolil nového zástupce akademické obce FF do Rady vysokých škol. Stal se jím doc.PhDr. Petr Zemánek, CSc.

  7. V minulé výroční zprávě byly uvedeny důvody, proč byla dočasně přerušena práce pracovní skupiny pod vedením PhDr. J. Šubrta, CSc. na projektu Hodnocení kvality výuky studenty. Před 20.jednáním AS (únor 2000) upozornila doc. PhDr. A. Housková, CSc. písemně na skutečnost, že důvody zřejmě pominuly a pracovní skupina by proto měla neprodleně pokračovat v práci, aby nový senát mohl na její výsledky plynule navázat. Předsednictvo AS došlo k závěru, že na společném zasedání končícího a nového senátu v březnu t.r. bude nový senát seznámen s dosavadními výsledky jmenované pracovní skupiny, k nimž doc.Zemánek přiloží informace o hodnocení kvality výuky na jiných fakultách univerzity.

  8. Již v první části funkčního období byla zřízena internetová stránka senátu. Této práce se posléze ujala sl. Kaarolina Jonáková a vytvořila stále lépe fungující elektronický informační systém, který na základě iniciativy doc. Petra Jirků postupně rozšiřoval i na další součásti fakulty. Jde o práci mimořádného významu a sl. K. Jonákové je třeba za ni vyslovit dík a uznání.

  9. AS projednal a doporučil vědecké radě ke schválení 12 studijních plánů a návrhů žádostí o akreditaci studijního programu.

  10. Novým Statutem fakulty získal AS významný podíl na struktuře a práci komisí. Po jejich novém ustavení však práce některých z nich již nenabyla potřebné funkčnosti zejména vzhledem ke končícímu funkčnímu období senátu i vedení fakulty. Senát se seznamoval především s prací komise studijní, hospodářské a legislativní, kontrolu práce ostatních komisí v posledním období bohužel zanedbával.

 3. Spolupráce AS FF UK s vedením fakulty, její administrativou a dalšími orgány

  1. Jak vyplývá z bodů 2.b) a d) této zprávy docházelo mezi AS a vedením fakulty k nedorozuměním a střetům, i když zájmy obou stran byly vedeny snahou vyvést fakultu z obtížné situace, což prokazuje např. zápis z jednání předsednictva AS ze dne 3.6.1999, kdy se sešlo s vedením fakulty. Obě strany ostatně konstatovaly, že na nedobré situaci fakulty mají svůj podíl. I když vzájemná komunikace měla občas konfliktní charakter, nebyla přerušena, což svým dílem jistě přispělo k určité konsolidaci fakulty. Spolupráce s hospodářským managementem fakulty se po nástupu nového tajemníka Ing. E. Boroviana začala poněkud zlepšovat.

  2. Pokud se týče dalších oddělení fakultní administrativy, pokračovala spolupráce především se studijním oddělením. Bylo to dáno zejména prací na přípravě návrhů změn studijních programů a plánů či návrhů na akreditace studijních programů. Také participace senátu na práci studijní komise vedla k těsnější vazbě na toto oddělení.

  3. Spolupráce s vědeckou radou fakulty se udržovala i nadále na úrovni předchozího roku.

  4. S fakultní organizací Vysokoškolského odborového svazu byly udržovány osobní kontakty, ale k bližší spolupráci ani v tomto období bohužel nedošlo, i když právě v tomto období se objevilo několik témat v oblasti společného zájmu (např. platová problematika ap). Obě strany však neprojevily k potřebné spolupráci dostatek vůle.

 4. Závěr

  Práce AS FF UK se oproti prvnímu roku funkčního období prokazatelně zlepšila. Nemalý podíl na tom má nesporně studentská část senátu, která byla celkově aktivnější a díky pravidelné důkladné přípravě na jednotlivá jednání uplatňovala mj. důslednější kontrolu usnesení senátu a dodržování přijatých vnitřních předpisů.

  Děkujeme všem členům AS, kteří se aktivně ujímali práce se senátem spojené, všem členům akademické obce, kteří se senátem spolupracovali a zejména paní Mileně Ničové, jejíž práce pro senát byla charakteristická především spolehlivostí a obětavostí.

  3.3.2000 Předsednictvo AS FF UK