Podklady pro jednání AS a předsednictva

Zpráva o činnosti zahraničního oddělení za rok 1998

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ

za rok 1998

V uplynulém období se zahraniční oddělení věnovalo i nadále vyřizování své stálé standardní agendy, ke které patří:

 1. zabezpečování krátkodobých i dlouhodobých pobytů zahraničních studentů na FF UK

 2. zabezpečování semestrálních pobytů v angličtině pro zahraniční studenty (program ECES a CIEE)

 3. dlouhodobý pobyt lektorů na FF UK (celkem 40 lektorů)

 4. pomoc při administrativním zabezpečování programu Sokrates – Erasmus

 5. zprostředkovávání informací o možnostech studijních pobytů v zahraniční pro naše studenty, postgraduanty, pedagogy i vědecké pracovníky

 6. zabezpečování jízdenek pro zaměstnance, ev. i studenty, kteří vyjíždějí do zahraničí na studijní či vědecký pobyt

 7. zajišťování ubytování pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty hostujících profesorů na FF UK

Kromě těchto bodů se v roce 1998 zahraniční oddělení FF UK věnovalo přípravě a poté i průběhu šestitýdenního specielního intenzivního kursu pro studenty Simon Fraser University , Kanada – zabezpečili jsme tomuto programu ubytování, učitele, mimopražské výlety (vždy s doprovodem a odborným výkladem).

Podobně pak v červenci 1998 se zahraniční odd. podílelo na chodu letního kurzu Prague Summer Seminars , který FF UK organizuje ve spolupráci s Univerzitou v New Orleans, USA. I v tomto případě zahr. odd. zajišťovalo ubytování účastníků, některé profesory a přednášky, pronájem sálů apod.

S oběma těmito programy počítáme i v roce 1999.

K jednotlivým bodům agendy:

ad 1 .

Do této agendy patří pravidelná kontrola plnění studijních povinností u studentů, kteří jsou na FF UK zapsáni do denního magisterského studia, zápis studentů do nového ročníku, každý měsíc příprava výplatních listin pro vyplácení stipendií, v letním semestru 1997/8 jsme kontrolovali platby studentů-samoplátců.

U stážistů, kteří na FF UK studují jeden až dva semestry, vedeme evidenci:

 • studentů na výměně v rámci meziuniverzitních dohod o přímé spolupráci

 • studentů s vládním stipendiem

 • studentů s individuální studijním programem.

Stážistům zahr. odd. FF UK ve spolupráci s kolejemi UK zajišťuje ubytování, což v naprosté většině případů znamená neustálé telefonování, posílání faxů a písemné bombardování Kolejí a menz UK s prosbami o potvrzení zadaných požadavků na ubytování studentů. Navíc FF UK se často o příjezdu vládních stipendistů dozvídá velmi pozdě, někdy i jen pouhé dva týdny před zahájením semestru, což způsobuje pro další jednání s kolejemi obrovské komplikace.

Tato neutěšená situace trvá již několik let a zřejmě není v dohlednu žádné zlepšení, které by mohlo naši práci v této oblasti vylepšit.

ad 2 .

Po oba dva semestry se konal jednak program ECES a jednak program CIEE. Jako v minulém roce bylo všemi studenty i pedagogy hodnoceno velmi pozitivně to, že se do programu ECES zapojili i neameričtí studenti schopní navštěvovat přednášky v angličtině. Od zimního semestru 1998/99 přibylo do programu ECES i několik studentů, kteří přijeli na základě mobility studentů v rámci programu ERASMUS.

Některých přednášek z programu ECES se účastní i studenti ze skupiny dr. Lustiga z American University.

Problémem tohoto bodu i nadále zůstává shánění potřebných učeben, neboť pro tyto programy mělo zahraniční oddělení vyčleněnu jednu místnost v hlavní budově FF UK, ale vzhledem k početnosti přednášek mnoho kursů koliduje a je pak třeba hledat další místnosti. Přestože zahraniční oddělení dodává informace o potřebě učeben s několikatýdenním předstihem, stává se, že ještě po začátku semestrální výuky amerických studentů není stabilně vyčleněna místnost pro některé přednášky a kurs se každý týden odehrává někde jinde. To hodnotí studenti i učitelé velmi kriticky. V zimním semestru 1998/9 dostalo zahraniční oddělení k dispozici druhou učebnu (tj. pro potřeby programů jsme disponovali učebnou 326 a 102). V místnosti č. 102 se nicméně každou středu odehrávají obhajoby organizované oddělením vědy, takže právě zde vzniká problém s přesouváním výuky. Perspektivně počítáme s dalším nárůstem počtu studentů – samoplátců na programu ECES, budeme rozšiřovat nabídku kurzů a rádi bychom nějakým zatím neznámým způsobem překonali jednak omezenou kapacitu kolejí a jednak nedostatek učebních prostor.

ad 3 .

Na FF UK v současné době působí 41 zahraničních lektorů, z toho 21 na základě kulturních dohod uzavřených na úrovni MŠMT ČR.

V uplynulém období zahraniční oddělení zabezpečovalo veškerou agendu související s dlouhodobým pobytem lektorů v České republice. Stejně jako v uplynulém období hledalo zahr. odd. ubytovací kapacitu pro lektory, povedlo se uzavřít nájemní smlouvu na několik dalších soukromých bytů. Stále ještě ovšem zůstává několik lektorů dlouhodobě ubytovaných v hotelu Krystal.

Přehled lektorů podle kateder:

Katedra germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

8 lektorů

Ústav románských studií

7

Katedra slavistiky

6

Ústav anglistiky a amerikanistiky

6

Ústav Dálného východu

4

Ústav translatologie

4

Ústav východoevropských studií

2

Katedra psychologie

1

Ústav filozofie a religionistiky

1

Ústav Blízkého východu a Afriky

1

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

1

ad 4 .

Zahraniční oddělení se spolupodílí na fungování veškeré agendy, která souvisí s programem Erasmus na naší univerzitě. Je nápomocno při podepisování nových dohod o mobilitě studentů či učitelů, zapisuje zahraniční studenty, kteří v rámci tohoto programu přijíždějí na FF. Ubytování pro tyto studenty zabezpečuje hlavní koordinátor pro program Erasmus na Rektorátu UK.

ad 5 .

Nabídka stipendií na zahraničních univerzitách se uskutečňuje v zásadě po těchto liniích:

 • nabídka vládních stipendií MŠMT ČR (každoročně na podzim)

 • nabídka výměnných recipročních pobytů na základě meziuniverzitních dohod

 • jednotlivé nabídky různých nadací (např. Open Society Fund)

 • přímé nabídky kurzů z jednotlivých univerzit – ty ovšem bývá nutno hradit ze soukromých zdrojů.

ad 6 .

Při zabezpečování jízdenek či letenek zaměstnancům (příp. i studentům) spolupracuje zahraniční odd. s cestovní kanceláří ČEDOK (případně i jinými), do stanovené doby jízdenku zajistí a připraví na zahr. odd. k vyzvednutí. Finanční stránka se pak řeší prostřednictvím faktury, takže není třeba, aby zaměstnanci vkládali do svých cest soukromé peníze. Při této příležitosti připomínáme, že na úhradu cestovného v plné výši mají nárok pouze cesty uskutečněné na základě vládní dohody (totéž zde platí i pro studenty) nebo meziuniverzitní dohody (v tomto případě studenti nemají nárok na žádný příspěvek).

Závěrem bychom rádi vyzvali všechny katedry a ústavy, aby pro svoje zahraniční styky v co největší míře využívaly grantů (hrazení cestovného, pobyty hostujících profesorů apod.) Prostředky, které má FF UK k dispozici na svoje zahraniční styky, nejsou neomezené a zahr. odd. musí dbát, aby přednostně stačilo financovat plnění povinností, které nám vyplývají např. z mezivládních dohod (viz ubytování zahraničních lektorů).

Soňa Hermochová

proděkanka pro zahr. styky

Kateřina Stará

vedoucí zahr. odd.