Podklady pro jednání AS a předsednictva

Věda a výzkum v roce 1998

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Věda a výzkum v roce 1998

Vědecký výzkum a publikační činnost se z velké části stále opírají o použití grantů . Tento chléb náš vezdejší lze ozřejmit pro rok 1998 následujícími čísly:

Fond rozvoje VŠ:

14 grantů: 1168 tis. Kč

Grantová agentura UK:

z r. 1996 – 23 g.: 1679 tis. Kč

z r. 1997 – 18 g.: 1143 tis. Kč

z r. 1998 – 10 g.: 1238 tis. Kč

Grantová agentura ČR:

z r. 1996 – 13 g.: 1881 tis. Kč

z r. 1997 – 5 g.: 1365 tis. Kč

z r. 1998 – 10 g.: 5947 tis. Kč

postdoktorandské granty:

1998 – 6 g.: 785 tis. Kč

MŠMT:

Posílení výzkumu na VŠ – 1 g.: 3559 tis. Kč

Rozšiřování výsledků … – 3 g.: 181 tis. Kč

Rezortní výzkum – 1 g.: 110 tis. Kč

Spoluřešitelské granty

asi 6 grantů. Evidenci nelze spolehlivě vést, neboť řešitelé nám bohužel neposkytují údaje.

Úhrnem to představuje částku (vyšší než) 19.056 tis. Kč .

V posledním čtvrtletí roku 1998 – jako obvykle v šibeničních termínech – zformovali jsme tzv. výzkumné záměry FF UK , pro něž by mělo MŠMT poskytnout významné finanční prostředky. Na široce formulovaných záměrech měly by se podílet snad všechny ústavy a katedry fakulty. Uvádíme přehled záměrů a jejich garantů:

  1. Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace (doc. Buriánek)

  2. Počítačové zpracování informací v humanitních vědách (prof. Čermák)

  3. Jazyky ve struktuře, vývoji a komunikaci (doc. Novák)

  4. Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (doc. Beneš)

  5. Dějiny a teorie literatury a umění (prof. Král)

  6. Výzkum pyramidové nekropole v Abusíru (prof. Verner)

Na tyto složité projekty by mohla fakulta získat snad (po úpravě rozpočtu na počátku roku 1999) 8.799 tis. Kč .

Habilitace a profesury

V roce 1998 projednala vědecká rada FF UK 3 profesury (Kučera, Mlynárik, Sláma). Doc. Sláma byl jmenován k 1. 2. 1999. Profesura doc. Mlynárika nebyla schválena vědeckou radou UK.

V řízení je profesura doc. Kurzové.

V roce 1998 projednala vědecká rada FF UK 16 habilitací (z toho 8 pracovníků FF UK: Lomová, Kolář, Jančík, Štaif, Borecký, Jakubec, Putna, Kunc). Z těchto řízení bylo již jmenováno 14 docentů (z toho 7 našich pracovníků).

V roce 1998 byla schválena habilitace dr. Volka z r. 1997.

Dvě habilitace (Koudelková, Kunc) byly zamítnuty.

V řízení je 12 habilitací (z toho 4 pracovníků FF UK).

Je třeba konstatovat, že v současné době jsme blokováni tím, že nemáme prováděcí pokyny v rámci nového zákona o VŠ ze strany RUK.

Byly realizovány 4 kandidátské obhajoby (pro „cizí“ pracovníky), 1 práce nebyla obhájena.

Ze dvou obhajob DrSc. (pro „cizí“ pracovníky) byl 1 neúspěšná.

Čestná ocenění

Na návrh FF udělila Univerzita Karlova titul PhDr. honoris causa prof. Thomasi Mitchellovi.

Prof. Sgall obdržel čestný doktorát Univerzity v Hamburku.

Doktorské studium

V roce 1998 bylo přijato do prezenčního studia 54 uchazečů, do kombinovaného studia 157 domácích a 12 cizích státních příslušníků.

V současné době tedy studuje celkem 147 prezenčních doktorandů, 653 kombinovaných a 58 cizích státních příslušníků.

V roce 1998 bylo obhájeno 23 doktorských disertačních prací.

Přijímací řízení proběhne letos v květnu.

Stále nejsme zcela spokojeni s formálním („úředním“) zajištěním doktorského studia (rámcové plány, individuální plány, protokoly o atestacích) a žádáme jednotlivé obory, aby konsultovaly s oddělením vědy a usilovaly o nápravu.

Středisko vědeckých informací

Knihovny fakulty v roce 1998 rozšířily své fondy o 11 136 knihovních jednotek a dosáhly celkem 973 962 knihovních jednotek. V knihovnách bylo registrováno 19 142 čtenářů, kteří si vypůjčili 68 122 knih a dokumentů.

V průběhu roku byly splněny tyto (nejvýznamnější) úkoly:

– SVI pokračovalo v rutinním provozu systému TINLIB,

– pokračovala retrospektivní katalogizace diplomových, disertačních a rigorózních prací,

– průběžně byla aktualizována www home page SVI a knihoven,

– v knihovnách byly zřízeny další přístupy do systému TINLIB typu klient nebo OPAC,

– průběžně byly předávány záznamy do souborného katalogu UK,

– SVI zajišťovalo konzultace a školení k systému TINLIB,

– na zpracování knihovních fondů do souborného katalogu fakulty se ve větší míře podíleli pracovníci knihoven. Katalog k dnešnímu datu obsahuje 49 926 záznamů.

– SVI zpracovalo bibliografii pracovníků FF za rok 1997. Bibliografie obsahuje celkem 1713 záznamů – 659 monografií, učebnic, statí ve sbornících, 976 článků v periodickém tisku, z toho 330 původních článků, 78 disertací, programů a datových souborů, audio a videomateriálů a výzkumných zpráv. V druhé polovině roku byla bibliografie doplněna o další údaje do registru informací (databáze RIV Rady vlády ČR).

Edice

Ediční oddělení zpracovalo ediční plány na rok 1999 včetně plánu fakultního DeskTopu.

Bylo vydáno celkem 70 publikací, z toho na sklad odd. edice bylo přijato 50 titulů.

Na prodeji publikací získáno 418.828,- Kč.

Ediční oddělení zajistilo vydání Seznamu přednášek, a to rychle a kvalitně.

Mravenčí práci oddělení si těžko lze představit, nabídneme tedy několik čísl:

– mezinárodní výměnou získáno 340 knih (129 607,- Kč) a 686 čísel periodik (148 tis. Kč),

– do ciziny odeslány publikace v hodnotě 57 tis. Kč,

– na výměny katedrám a ústavům byly vydány publikace v hodnotě 15 489,- Kč.

redakčně bylo zpracováno 3050 rukopisných stran, 2516 stran korektur, 583 stran náhledů.

doc. PhDr.Jaromír Černý, CSc

proděkan pro vědu