Podklady pro jednání AS a předsednictva

Studijní záležitosti

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Studijní záležitosti

Úvod

Průběžná zpráva o studijních záležitostech byla publikována v říjnovém čísle Zpravodaje. V dnešní zprávě se tedy zaměřím na nejnovější aktivity studijního oddělení a nová aktuální řešení studijní problematiky

 1. Studijní oddělení

  Studijní oddělení připravilo podle požadavků rektorátu UK a MŠMT návrh nové klasifikace oborů, která spočívá v začlenění stávajících oborů do širších skupin, tzv. Kmenových oborů.

  Členové studijní komise, studijního oddělení spolu s AS pracují na implementaci nového zákona o VŠ do všech studijních předpisů včetně studijního řádu. Úpravy budou hotovy do dubna 1999 s tím, že po schválení děkanem a AS FF budou připraveny do června t. r. Předpisy nabudou účinnosti po schválení AS UK.

 2. Studijní komise

  pracovala ve stejném složení jako v dřívějších letech. jednalo se zejména o úpravě bodového systému, o sjednocení bodů na 180 pro všechny obory a o zkrácení maximální délky studia na 7 let. Spolu se studentskou radou byl vypracován výklad, pro které ročníky se začne započítávat vyšší bodová náročnost.

  Na základě požadavku RUK a zároveň EU připravujeme tzv. „informační balíček“ v angličtině o studiu na FF. V první etapě zpracují výukové plány s anotacemi všech předmětů v angličtině tyto obory: ČJL, Č pro cizince, GER, AA, ECES, ROM, SLAV. Úvodní obecnou část platnou pro studium v ČR připraví Dr. Zuzana Jettmarová. Tímto jí srdečně děkuji, že se tohoto úkolu ujala. Na přípravě informační brožury se velmi aktivně podílí také zahraniční oddělení, také velice děkuji za spolupráci. S tím také souvisí přepočet našich bodů do kreditů používaných v EU. Přepočet je velmi prostý: náš 1 bod = 1,5 kreditu.

 3. Zahraniční návštěva

  Přijetí ministerského předsedy Francie, pana Lionela JOSPINA dne 19. 11. 1998 na FF UK. Na přání pana premiéra uspořádala FF setkání s frankofonní mládeží ve velké aule. Zúčastnili se z největší části naši studenti, ale byli pozváni i studenti z ostatních fakult, zejména ekonomické, sociálních věd a právnické. Francouzský premiér přijel do Prahy na 24 hodin, navštívil prezidenta republiky, předsedu vlády a třetí oficiální setkání bylo na naší fakultě. L. Jospin pronesl přednášku na téma: Budoucnost našich dvou národů ve sjednocené Evropě. Asi po 30 minutovém vystoupení pana premiéra následovaly dotazy studentů ve francouzštině a beseda. na závěr obdržel L. Jospin od fakulty soubor zlatých medailí UK.

 4. Přijímací řízení

  Znovu upozorňuji všechny vedoucí kateder a ředitele ústavů, aby věnovali pozornost jednoznačnosti při opravách testů. Podle nového zákona o VŠ má každý uchazeč právo nahlédnutí do všech svých materiálů. Za optimální řešení této naší povinnosti pokládám to, že by jednotlivé komise při ústní zkoušce seznámili uchazeče s jeho chybami, event. je vysvětlili a zdůvodnili bodové ohodnocení.

  S přijímacím řízením souvisí Den otevřených dveří, který byl, jako vždy, velmi úspěšnou akcí. Konal se v sobotu dne 9. ledna 1999. Vzorně se dostavili zástupci všech kateder a ústavů a podali podrobné informace. Díky.

 5. Exkurze

  Znovu upozorňuji, že finanční příspěvek na exkurze studentů může studijní oddělení poskytnout pouze těm pracovištím, kde exkurze je součástí studijního plánu. nemůžeme však odměňovat z těchto peněz pracovníky institucí, kde se exkurze konají.

 6. Medaile FF

  Chci touto cestou upozornit všechna pracoviště, že naše fakulta má velmi hezké medaile, které lze na návrh vedoucích kateder udělit za zásluhy nejen našim, ale i zahraničním odborníkům. Víme, že zejména naši slavní rodáci ze zahraničí si takového ocenění velice váží.

 7. Hodnocení učitelů studenty

  Jak víte, proběhlo v minulém školním roce výběrové hodnocení některých předmětů studenty. Tento předvýzkum byl zpracován diplomatem na oboru sociologie Alešem Vlkem. Jeho dotazník byl opět letos předložen AS FF, jeho úpravy se ujala skupina členů AS v čele s PhDr. Jiřím Šubrtem. Zestručněný dotazník bude opět výběrově rozdán některým oborům. Zpracování akce pro všechny obory a předměty na FF přesahuje naše finanční i personální možnosti.

 8. Gender Studies

  Dne 20. září 1998 schválil děkan záměr PhDr. Jiřiny Šiklové rozšířit studium na katedře sociální práce o tzv. Gender Studies, zejména o sociální aspekty.

Závěr

Vstupujeme do nového roku s platností nového zákona o VŠ.

Z hlediska studijní problematiky se jedná o mnohé úpravy v našem studijním řádu. Zavádí se opět rigorózní řízení, platby za nadstandardní délku studia, mění se disciplinární řízení atd. Tento rok bude pro nás všechny představovat poměrně velkou organizační i odbornou zátěž.

Doufám, že se mohou spolehnout na tvůrčí spolupráci se všemi kolegy na FF, bez nichž bychom tyto úkoly nemohli zvládnout. Předem děkuji a těším se na vaši účast při řešení studijní problematiky na naší fakultě

prof. PhDr. Marie Königová, CSc.

proděkanka pro studijní záležitosti