Volební období 1998-2000

Dopis děkanovi

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

OTEVŘENÝ DOPIS DĚKANOVI FF

doc. PhDr. František Vrhel, CSc., děkan FF UK

Praha 24. května 1999

věc: Příprava vnitřních předpisů FF UK

Vážený pane děkane,

chci tímto dopisem vyjádřit svůj podiv nad tím, jakým způsobem přistupuje vedení fakulty k přípravě návrhů nových vnitřních předpisů Filosofické fakulty.

1. Proces přípravy postrádá koncepci. Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých návrhů vnitřních předpisů nebyly seznámeny s dopisem rektora a předsedy AS UK z 12.3. 1999, který stanoví harmonogram přípravy fakultních předpisů v universitním měřítku. Tyto informace se nakonec dostali k některým pracovním skupinám až díky zástupci fakulty v AS UK Viktoru Filipovi, který získal dopis Mgr. Tomáše Jelínka (legislativní komise AS UK) z 9.3. 1999, určený jako podkladový materiál právě pro onen dopis rektora a předsedy AS UK. Časový harmonogram byl určen pouze pracovním skupinám, zřízeným paní proděkankou Königovou, zatímco pro přípravu ostatních předpisů, mezi nimi především statutu, dodnes žádný harmonogram neexistuje.

2. Pracovní skupiny také nebyly informovány o tom , že je možné průběžně předkládat návrhy předpisů k právní konsultaci legislativní komisi AS UK a právnímu oddělení rektorátu. I tato informace je obsažena ve výše zmíněném dopisu rektora a předsedy AS UK. Příprava proto zůstává nutně na úrovni laických pokusů, což se na kvalitě mnoha návrhů negativně projevuje. Vzhledem k tomu, že první návrhy byly k právní konsultaci odeslány (a to opět zásluhou studentů, nikoliv vedení fakulty) až 25.5., je možné, že senátu budou 10.6. předloženy návrhy, které nebudou právně zcela v pořádku.

3. Fakultní veřejnost není o přípravě předpisů informována. Vedení fakulty nezajistilo dokonce ani nejjednodušší způsob zveřejní návrhů, tj. vystavení na internetové stránce fakulty. I tato iniciativa nakonec vyšla od členů studentské kurie akademického senátu. Vzhledem k tomu, že není stanoven časový harmonogram, není zřejmé, zda počítáte s tím, že návrhy předpisů předložíte k projednání alespoň vědecké radě, jak u návrhu stipendijního řádu požadovala PhDr. Zuzana Jettmarová, M. Sc. Návrhy dodnes zůstávají jen v úzkém kroužku jednotlivých pracovních skupin, ani komunikace mezi jednotlivým skupinami není zajištěna – pracovní skupina pro přípravu studijního a zkušebního řádu např. počítala s tím, že proděkan pro vědu zajistí části týkající se studia v doktorském studijním programu – doc. Černý byl však na tuto skutečnost upozorněn až mnou, a to teprve na začátku května.

4. Vedení fakulty nezajistilo také závěrečnou fázi přípravy návrhů – skupinu lidí, která by od jednotlivých pracovních skupin dostala jednotlivé návrhy a jejich srovnáním zjistila, zda mezi jednotlivými předpisy neexistují rozpory či terminologické nejasnosti. Všechny návrhy by měly také projít kromě korektury právní (viz bod 2.) také korekturou jazykovou – ani s tím se však nepočítá. Absence této závěrečné fáze se negativně projevila poté, kdy proděkan pro vědu doc. Černý předložil 13.5. akademickému senátu návrh jednacího řádu vědecké rady v takové podobě, v jaké nemohl být schválen, protože byl v rozporu s aktuálním návrhem statutu – celá příprava jednacího řádu VR totiž proběhla bez jakékoli komunikace mezi proděkanem a pracovní skupinou pro přípravu statutu. Proděkan Černý navíc na tomto zasedání senátu úspěšně zpochybnil svou kompetentnost pro přípravu tohoto předpisu, když nevěděl, podle čeho má vlastně vědecká rada v současné době jednat a na základě čeho hlasovat v habilitačním řízení; až přítomní studenti (!) mu vysvětlili, že starý jednací řád VR zůstává s výjimkou ustanovení, která jsou v rozporu s novým vysokoškolským zákonem, stále v platnosti a že hlasování vědecké rady v habilitačním řízení upravuje § 72 odst. 10 tohoto zákona. Doc. Černý ani prof. Kuklík navíc nevěděli ani to, že po připomínkách MŠMT k návrhům universitních předpisů byl jednací řád vědecké rady UK vrácen 14.4. legislativní komisí AS UK k přepracování, a dosud tedy nejen nevstoupil v platnost, ale není ani schválen universitním senátem.

5. Vedení fakulty se zbavuje odpovědnosti za přípravu návrhů. Přestože vedení fakulty je za přípravu návrhů vnitřních předpisů bezprostředně zodpovědné, Vy i proděkan pro rozvoj prof. Kuklík jste nepřevzali zodpovědnost za přípravu příslušných vnitřních předpisů, především statutu, organisačního řádu a pravidel hospodaření fakulty. Obzvláště zarážející je tato situace u návrhu statutu, který jakožto nejvyšší dokument akademické samosprávy byl svěřen tajemnici fakulty ing. Brabcové, která ani nebyla členkou akademické obce. Ještě absurdnější je příprava návrhu organisačního řádu: po letech, kdy jste organisační řád nevydal, přestože to byla podle statutu vaše povinnost, píše dnes jeho návrh student třetího ročníku Karel Sieber.

Pro srovnání nyní nabízím informaci o tom, jak stejný proces probíhal (a probíhá) na přírodovědecké fakultě UK. Na zasedání akademického senátu PřF 22.1. (!) předložil děkan seznam členů kolegia děkana, zodpovídajících za přípravu jednotlivých vnitřních předpisů – za přípravu statutu odpovídá samozřejmě děkan, za přípravu ostatních předpisů jednotliví proděkani. Senát doplnil děkanem navržené pracovní týmy svými zástupci. Zatímco u nás i za přípravu statutu odpovídala tajemnice, na PřF i za přípravu Pravidel hospodaření zodpovídal příslušný proděkan, nikoli tajemník! Děkan PřF také po schválení universitních předpisů v AS UK stanovil termín dokončení prací na jednotlivých dokumentech do 30.4. s tím, že materiály budou projednány na vědecké radě fakulty 13.5. a nejpozději do 30.5. předloženy AS, aby je mohl schválit na svém zasedání 11. června. Mezi dokončením návrhů v pracovních skupinách a předložením těchto návrhů akademickému senátu se tedy počítá s celým měsícem na veřejnou diskusi – po celou dobu této diskuse jsou samozřejmě příslušné dokumenty vystaveny na internetové stránce senátu! U nás pracovní skupina pro přípravu statutu, která se většinou scházela v počtu tří (!) členů, až do konce své práce nevěděla, komu a dokdy má vlastně svůj návrh po dokončení předložit. Návrh disciplinárního řádu byl zase pracovní skupinou zpracován v podobě, v jaké nemohl být projednán senátem, neboť se nejednalo o návrh fakultního řádu, nýbrž pouze o „přílohu“ řádu universitního; proto jsem jej musel po dohodě s vedoucí studijního oddělení z 21.5. napsat přes víkend já. A přitom ani já, ani vedoucí studijního oddělení není zodpovědná za přípravu těchto dokumentů – tato zodpovědnost je vždy na vedení fakulty.

Závěrem jsem tedy nucen konstatovat, že celý proces přípravy návrhů vnitřních předpisů probíhá chaoticky, že k jeho přípravě a koordinaci přistupujete nezodpovědně a diletantsky, že vaše povinnosti musí suplovat akademický senát, a to dokonce převážně jeho studentská kurie. Toto opomíjení vašich povinností může mít za následek to, že návrhy předpisů nebudou připraveny v takové podobě, aby je mohl akademický senát FF schválit a v termínu stanoveném universitním statutem (26.7. 1999) předložit akademickému senátu UK.

Petr Pabian , student historie a politologie, člen AS FF UK

na vědomí: akademický senát FF UK

akademická obec FF UK

Návrhy vnitřních předpisů FF UK

Akademický senát