Volební období 1998-2000

Živnostenská oprávnění na UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Univerzita Karlova – rektorát

Fakultám a dalším součástem UK

č.j. 4551/99-I/3, vyřizuje JUDr. Katzová

Praha, 18. 8. 1999

Věc: Živnostenská oprávnění na UK

Univerzita Karlova v Praze obdržela v záležitosti činností podléhajících živnostenskému zákonu stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, podle kterého je ve smyslu § 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách oprávněn jednat při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) jménem univerzity pouze rektor. Podle závěru ministerstva je ustanovení § 5 zákona o vysokých školách o jednání orgánů fakult jménem vysoké školy ve věcech doplňkové činnosti pro danou věc irelevantní.

Zánikem právní subjektivity fakult a dalších součástí (dále jen „součástí“) zanikla živnostenská oprávnění jim vydaná, a to přímo ze zákona, aniž by bylo třeba činit nějaké úkony vůči živnostenským úřadům.

Podle § 17 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, může být na základě průkazu živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listina) živnost provozována ve více provozovnách. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně podnikatel oznámí písemně živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. V příloze č. 1 tohoto přípisu jsou uvedena živnostenská oprávnění vydaná univerzitě. Pokud součást provozuje doplňkovou činnost odpovídající těmto živnostem, vyžádá si na rektorátě vydání úředně ověřené kopie živnostenského oprávnění a v rámci zmocnění (viz níže) splní jménem univerzity povinnost stanovenou § 17 zákona.

Ostatní živnostenské oprávnění si součást samostatně zajistí, a to na živnostenském odboru Obvodního úřadu pro Prahu 1, Vodičkova 18. K jednání s živnostenským úřadem zmocní rektor na žádost součásti osobu, určenou součástí. Tato osoba bude zmocněna k podepisování podání na živnostenský odbor stejně tak jako k vyzvedávání vystavených živnostenských listů a hlášení jejich změn.

Jako odpovědného zástupce univerzity pro výkon živnosti doporučuji ustanovit vedoucího součásti, k jejichž činnosti je příslušné živnostenské oprávnění zřizováno.

Kopii živnostenského listu (příp. koncesní listiny) stejně tak jako ohlášení provozovny zašle součást na vědomí na rektorát.

V příloze č. 2 tohoto přípisu jsou pro potřeby součástí přiloženy formuláře Živnostenského úřadu pro Prahu 1 pro:

– ohlášení živnosti,

– žádosti o vydání koncesní listiny,

– čestné prohlášení odpovědného zástupce,

– žádost o vyznačení změny údajů v živnostenském oprávnění,

– oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce,

– oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně.

Ing. Josef K u b í č e k

kvestor Univerzity Karlovy

________________________________

P ř í l o h a č. 1

přípisu č.j. 4551/99-I/3 ze dne 18. 8. 1999 ve věci živnostenských oprávnění UK

– Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného),

– Ubytovací služby,

– Hostinská činnost,

– pronájem sportovních zařízení,

– Výuka plavání,

– Silniční motorová doprava osobní,

– Silniční motorová doprava nákladní,

– Expertní činnost spočívající ve zpracování analýz, informací, komentářů, studií a projektů, v oblasti životního prostředí (vyjma činnosti uved. v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, v úplném znění),

– Automatizované zpracování a přenos dat,

– Poskytování software,

– Poradenská činnost pro průmysl a obchod,

– Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu,

– Zprostředkování v oblasti inzerce.