Volební období 1998-2000

Vyhlášení volby do AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Výzva akademické obci Filozofické fakulty UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK vyhlašuje Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS FF UK“ nebo „senát“) volby do nového AS Filozofické fakulty UK . Akademická obec fakulty volí v přímých a tajných volbách do AS FF UK 16 členů v kurii akademických pracovníků, 15 členů v kurii studentů. Funkční období nově zvoleného senátu bude od 9.3.2000 do 31.3.2002.

Kandidáty do senátu má právo navrhovat každý člen akademické obce a každý orgán akademické samosprávy. Předsednictvo a volební komise senátu žádají akademickou obec fakulty o předkládání návrhů kandidátů pro volby do nového AS FF UK. U navrhovaných kandidátů se předpokládá zvýšený zájem o dění na fakultě i na univerzitě a schopnost i vůli hájit na půdě senátu zájmy svých voličů, tj. akademické obce fakulty. Připomínáme, že funkci člena senátu je možno vykonávat nejdéle dvě po sobě následující období.

Návrhy kandidátů podávejte písemně volební komisi v období od 9. prosince do 30. prosince 1999 do 12.00 hod. prostřednictvím sekretariátu senátu (pí M. Ničová, přízemí hl. budovy, č. dv. 34) nebo do místnosti studentské kurie senátu (přízemí hl. budovy č. dv. 2-4).

Návrh musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, rok narození, název příslušné základní součásti fakulty nebo studijní program, příp. obor navrhovaného,

b) stručnou charakteristiku působení a činnosti navrhovaného na fakultě (max. 4 řádky),

c) písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.

Kandidátní listina bude vyvěšena na nástěnce Akademického senátu v přízemí FF UK ve dnech 3. ledna 2000 až 10. ledna 2000 . Volby se uskuteční v obou kuriích dne 13. ledna 2000 v místnosti č. 34 (hl. budova) .

V Praze dne 17.11.1999

PhDr. Jiří Homoláč, CSc., v.r.

předseda volební komise FF UK

PhDr. Zdeněk Štěpánek, v.r.

předseda AS FF UK