Podklady pro jednání AS a předsednictva

Volby – dopis

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená kolegyně!

Všichni, kteří se podíleli na zpracování nových vnitřních předpisů fakulty, předpokládali, že při jejich uplatňování se projeví možné nedostatky. Senát proto očekává připomínky, které bude možno zpracovat do případné revize těchto předpisů. V této věci přijal AS FF 9.12.1999 usnesení č.129: „AS se usnáší, že k platným vnitřním předpisům mohou být zasílány připomínky do konce dubna 2000, aby mohly být zapracovány do návrhu případných změn a předloženy na květnovém zasedání AS.“ (Hlasování: 23-2-5.) Měsíc květen byl zvolen proto, aby tak vznikl dostatečný časový prostor pro identifikaci a registraci co největšího množství nedostatků. Vzhledem k tomu, že každá změna vnitřních předpisů podléhá rovněž schválení AS UK, je třeba představu, že AS UK bude každou změnu vnitřních předpisů šestnácti fakult projednávat zvlášť, odkázat do oblasti nereálných fantazijních produkcí.

Připomínky k vnitřním předpisům došly zatím pouze dvě:

  1. 20. 11. t. r. jste odeslala na adresu senátu Návrh na změnu vnitřních předpisů – Studijní a zkušební řád. Předsednictvo AS je 25. 11. poskytlo studijní komisi k jednání 2. 12. t.r. s tím, že jeho další „osud“ je vázán na výše zmíněné usnesení č. 129.

  2. 16. 12. t. r. jste elektronickou poštou adresovala senátu a vedoucím kateder a ústavů dopis kritizující čl. 4, odst. 8 platného Statutu FF UK. Požadavek je zcela legitimní (dle mého osobního názoru spíše oprávněný než naopak), z výše uvedených důvodů však bude zařazen do návrhu úprav tohoto předpisu.

Další Váš požadavek, aby byla tato změna uvedena v platnost do nejbližších voleb kandidáta na funkci děkana v lednu 2000, je bohužel irelevantní. I kdybychom totiž projevili vůli prosadit tuto změnu samostatně, lze ji uvést v platnost spíše v řádu měsíců než týdnů.

K bodu dvě jsem nucen učinit poznámku. Věta ve Vašem dopise zpochybňující schopnost senátu dbát všeobecného mínění členů akademické obce mi poněkud zavání lehce agresivní demagogií:

  1. Nejsem si vědom toho, že by tento senát kdykoliv jednal v rozporu s míněním většiny akademické obce, už jenom proto, že mu taková skutečnost nebyla doposud adresována.

  2. Diskuse o znění vnitřních fakultních předpisů byla otevřena, návrhy byly zveřejňovány (např. návrhy znění Statutu byly zveřejněny 10.5.99, 25.5.99,14.6.99, 1.7.99) a bohužel nelze říci, že by se této diskuse zúčastnila větší část akademické obce.

S pozdravem a přáním příjemných svátků

Zd. Štěpánek

V Praze dne 21. 12. 1999