Podklady pro jednání AS a předsednictva

Volby – dopis – Uličný

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážení přátelé,

protože se mi v prosincových volbách 1999 nepodařilo přesvědčit akademický senát naší fakulty, že jsem vhodným kandidátem na děkana FF UK, pokusil jsem se pro lednové volby svůj původní volební program formulovat pregnantněji. Jádrem tohoto programu je důsledná realizace podstatných změn ve struktuře a fungování fakulty.

V případě zvolení děkanem budu usilovat v první řadě o realizaci těchto nezbytných kroků:

 • kvalitní zavedení kreditního systému

 • podpora studentské a doktorandské účasti na domácích i zahraničních stážích, výměnách, soutěžích, konferencích a v grantových úkolech vydávání sborníků studentských statí a kvalitních diplomových a disertačních prací aj.

 • zkvalitnění atestací (zápočty, kolokvia, zkoušky a písemné práce)

 • zkvalitnění habilitačního řízení a doktorandského studia

 • zpracování nového organizačního řádu

 • zajištění bezpečnosti v budovách FF a zabezpečení stálého přístupu do nich

 • zavádění a důsledné využívání informačních technologií v řízení i v odborné práci

 • nákup potřebné zahraniční literatury

 • stabilizace rozpočtu a zkvalitnění hospodaření fakulty

 • zvýšení platů a stipendií z prostředků UK (po umoření tzv. vnitřního dluhu) i na základě vnitřních organizačních změn (např. řešení otázky prolongací a řešení úvazků částečných)

 • přesné vymezení pravomocí, odborností a odpovědnosti v děkanátu a jeho oddělení

 • posílení demokratického charakteru řízení fakulty (role společných komisí a vedení, senátu, celofakultní diskuse o důležitých otázkách aj.)

 • důsledné vyžadování přiměřenosti dispozičních vztahů: pedagogové jsou k dispozici studentům, zaměstnanci studentům a pedagogům

Fakulta může podle mého názoru fungovat a prospívat jen tehdy, budou-li k ní studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci loajální. Pro toto angažmá musí však vedení fakulty vytvořit podmínky např. rozšiřováním doplňkových činností (celoživotního vzdělávání, kursy pro cizince aj.), které by umožnily zúročit odbornost přímo ve zdech fakulty.

Domnívám se dále, že pracoviště by měla být hodnocena podle výsledků odborné a pedagogické činnosti, mj. také podle počtu podaných žádostí o granty, podle relativního počtu a kvality doktorandů, dále na základě péče o dorost a následovníky, apod.

Vzhledem k náročnosti předložených záměrů je jasné, že děkan se musí v rozhodování a řízení opírat o proděkany, vedoucí pracovišť a akademický senát. Vedení fakulty o všem rozhodovat nemůže, za vše rozhodnutí však nese odpovědnost.

Věřím, že v případě mého zvolení by se s podporou Vás všech uvedené zásadní záměry přes poměrně krátkou dobu děkanského období mohly uskutečnit.

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

ředitel Ústavu čes. jazyka a teorie komunikace

kandidát na děkana FF UK v lednových volbách 2000

tel.: 21 619 209

e-mail:oldrich.ulicny@ff.cuni.cz

Pozn.: Text původní verze mého programu s názvem nástin volebního programu kandidáta na děkana FF UK je k dispozici na internetové stránce akademického senátu FF UK.

V Praze 16. 12. 1999