Podklady pro jednání AS a předsednictva

Dopis o výsledku prvního kola voleb kandidáta na děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k výsledku prvního kola voleb kandidáta na děkana FF UK, které proběhlo v prosinci t. r., přicházíme s návrhem, aby do druhého kola, které proběhne v lednu r. 2000, byl jako kandidát na tuto funkci nominován doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. K formulaci tohoto návrhu nás vedou následující důvody:

Současná situace na FF UK je z řady příčin velmi komplikovaná, a proto je nutné, aby se do čela fakulty postavila osobnost, která má předpoklady poradit si s problémy, jež se nás všech velmi citelně dotýkají. Doc. Jiří Buriánek podle našeho názoru těmto požadavkům bezpochyby vyhovuje. Své kvality již mnohokrát prokázal, a to nejen v oblasti pedagogické a vědecké práce, ale i v roli vedoucího katedry sociologie FF UK a také v nejrůznějších akademických funkcích.

Je úspěšným řešitelem mnoha výzkumných projektů (řada z nich je mezinárodního charakteru) a autorem několika knižních publikací. Pracuje ve funkci předsedy Oborové rady sociologie na FF UK a předsedy podoborové komise sekce společenských věd Grantové agentury České republiky. Dále je členem Rady vysokých škol, vědecké rady FF UK a donedávna i Akademického senátu UK.

K výrazným vlastnostem doc. Buriánka patří zejména pracovitost, která je spojena s vysokou efektivitou a výkonností. K řídící práci má nejen lidské – osobnostní – ale i teoretické – odborné – předpoklady. Problémy dokáže řešit koncepčně a pragmaticky, zároveň však vždy i dostatečně citlivě. Při koordinaci rozsáhlých výzkumných úkolů prokázal již nejednou své manažerské schopnosti. V akademických funkcích se osvědčil a navíc získal i mnoho zkušeností a poznatků o fungování mechanismů, které ovlivňují chod Filozofické fakulty zvnějšku i zevnitř.

Protože se domníváme, že osobnost doc. Jiřího Buriánka je zárukou zodpovědného, energického a kreativního výkonu navrhované funkce, obracíme se na všechny členy akademické obce s doporučením, aby jeho kandidaturu v lednovém kole děkanských voleb podpořili.

Doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc.

PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Praha 21. 12. 1999