Volební období 1998-2000

Volba děkana FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Volby kandidáta na funkci děkana FF UK

Minulé volby se konaly vprosinci 1996

Navrhované datum konání voleb: 9. 12. 1999

Navrhovaný harmonogram:

do 9. 11. 1999

návrhy kandidátů

11. 11. 1999

předvolební zasedání AS

7. 12. 1999, 13.30 hod.

konec jakýchkoliv předvolebních shromáždění

9. 12. 1999

volba tříčlenné volební komise, volba kandidáta na funkci děkana

do 12. 12. 1999

oznámení výsledků rektorovi a akademické obci FF UK

6. 1. 2000

případná volba znově navržených kandidátů (návrhy do 30.12.)

Výtah z čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS FF UK

Volba kandidáta na funkci děkana

 1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků.

 2. Volby vyhlašuje senát čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana.

 3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce.

 4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím jeho sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním voleb.

 5. Navržení kandidáti mohou vystoupit na předvolebním shromáždění akademické obce a na předvolebním zasedání senátu v termínech dohodnutých s předsednictvem senátu. Předvolební shromáždění mohou začít nejdříve tři měsíce před termínem voleb a musí skončit 48 hodin před termínem voleb.

 6. Termín voleb a předvolebního zasedání senátu oznámí jeho předsednictvo členům senátu nejméně 30 dní předem.

 7. Volby se provádí tajným hlasováním. Hlasování organizačně zabezpečuje a řídí tříčlenná volební komise zvolená senátem. Členem volební komise nemůže být navržený kandidát.

 8. Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten, pro něhož se vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.

 9. V případě, že ani jeden z kandidátů nebude zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují ti dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na druhém a dalších místech postupují do druhého kola všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. V případě, že ani ve druhém kole nebude zvolen žádný z kandidátů, uskuteční se podle stejného principu třetí kolo.

 10. Nezíská-li potřebný počet hlasů žádný z kandidátů, o nichž se ve třetím kole hlasovalo, volby končí. V takovém případě se do jednoho měsíce uskuteční volba z nově navržených kandidátů. Nové návrhy kandidátů se podávají do 14 dnů.

 11. V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy před zahájením příslušného kola.

 12. O každém kole hlasování a o výsledku voleb pořizuje volební komise protokolární zápis, který předá předsednictvu senátu.

 13. Výsledek voleb oznámí vítěznému kandidátovi předseda senátu. Předseda senátu oznámí do 3 dnů výsledek volby akademickému senátu Univerzity Karlovy, rektorovi Univerzity Karlovy a zveřejní jej na úřední desce.