Volební období 1998-2000

Kandidátní listina akademických pracovníků

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební období 2000 – 2002

Volby do AS UK se v kurii akademických pracovníků a v kurii studentů a doktorandů konají v úterý a ve středu 7. a 8. 12. 1999 od 9 do 17 hodin v sekretariátu AS (přízemí FF, vedle podatelny).

Pokud se voleb nezúčastní více než 15 % voličů , bude je nutné opakovat.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Kurie akademických pracovníků

 1. Prof. PhDr. Marie Dohalská , DrSc., nar. 1937. Profesorka fonetiky Fonetického ústavu FF UK (fonetika francouzštiny, fonetika češtiny, verbální komunikace), členka Management Committe COST 258 a koordinátorka tohoto mezinárodního projektu EU za FÚ FF UK, r. 1999 nominována viceprezidentkou International Society of Phonetic Sciences.

 2. PhDr. Ivana Ebelová , CSc., nar. 1961. Odborná asistentka katedry pomocných věd historických a archivního studia. Na FF UK přednáší vedle základního kursu pomocných věd historických pro historiky paleografii novověku a vede diplomové práce především k problematice období raného novověku. Na toto období je zaměřena také její odborná práce. Dr. Ebelová se soustavně zajímá o dění na fakultě, diskutuje o problémech. Katedra PVHAS se domnívá, že by byla dobrou zástupkyní fakulty v AS. Kandidaturu podporují rovněž ostatní historická pracoviště na fakultě.

 3. PhDr. Zuzana Jettmarová , M.Sc., nar. 1952. Ředitelka Ústavu translatologie. Dobře zná chod fakulty, principy hospodaření a rozpočtování, o jejím zájmu o fakultu svědčí i působení v několika komisích – ekonomické (do r. 1998), zahraniční (doposud), komise pro multimediální učebny (doposud) a komise pro vědu (doposud). Do roku 1989 byla členkou komise pro elektronizaci. Její zkušenosti v oblasti studijní, zahraniční a hospodářské, které získala i jako fakultní koordinátor programu Erasmus a vedoucí základního pracoviště, budou pro funkci v AS UK přínosem. V AS UK fakultu úspěšně reprezentovala již v předminulých dvou volebních obdobích.

 4. Doc. PhDr. Petr Jirků , CSc., nar. 1942. Vystudoval Filozofickou fakultu UK, PhDr. 1966, kandidátem věd se stal v roce 1991 (práce podaná 1972). V letech 1992 – 95 vedl katedru informatiky na VŠE. Od roku 1995 je vedoucím katedry logiky na FF UK. Člen vědecké rady FF v letech 1995-98.

 5. Doc. PhDr. Jaroslav Koťa , nar. 1948. Vystudoval obor filosofie – psychologie a habilitoval se v oboru pedagogika. V současné době působí na katedře pedagogiky FF UK, je zástupcem vedoucího katedry. Zabývá se otázkami filosofie výchovy a profesionalizace učitelů. Podílel se na tvorbě zásad vysokoškolského zákona v r. 1989, řídí knihovní a inventarizační komisi FF UK. Je prezidentem společnosti pro modernizaci výuky, která je součástí Worlddidacu.

 6. Prof. PhDr. Jan Kuklík , CSc., nar. 1940. Ředitel Ústavu bohemistických studií. Pracoval v několika volebních obdobích ve funkci proděkana pro rozvoj, předtím zastával funkci předsedy komise pro rozvoj. Kandidát má bezkonkurenční znalosti a zkušenosti v oblasti řízení, provozu a ekonomických záležitostí fakulty i univerzity, jeho zájem o rozvoj fakulty je prokazatelný, osobní kvality a schopnosti diplomaticky vystupovat a jednat zaručují dokonalou a efektivní reprezentaci fakulty. Jeho členství v AS UK bude pro fakultu nesporným přínosem.

 7. Mgr. Vladimír Srb , nar. 1974, absolvent Filozofické fakulty UK Praha – 1998, obor politologie – historie (specializace hospodářské dějiny), v současnosti tajemník Ústavu politologie UK FF. V rámci fakulty se aktivně zajímá především o přesun pracovišť do areálu v Jinonicích a o studijní záležitosti.

 8. Doc. ing. Josef Vlček , CSc., nar. 1947. Vedoucí katedry ekonomie. Již v minulém období byl náhradníkem a v posledních měsících se stal řádným členem AS UK. Projevil aktivní a odpovědný přístup, jeho velkou předností je znalost ekonomických a organizačních souvislostí života akademické obce, důležitá je také jeho schopnost racionálního a koncepčního přístupu. Je uznávaným odborníkem a v jeho kurikulu se nevyskytují okolnosti, které by bránily jeho zvolení.

Volební komise převzala charakteristiky kandidátů uvedené navrhovateli.

Kurie studentů

 1. Viktor Filip , nar. 1975, III. roč., andragogika a personální řízení. Jeden rok působil v akademickém senátu univerzity. Připravoval ples FF UK a akce k 17. listopadu.

 2. Stanislav Štoček , nar. 1974, V. roč. politologie. V letech 1995-99 byl studentem dvouoborového studia politologie – překladatelství a tlumočnictví: němčina. V r. 1998 byl zvolen senátorem AS UK, v září 1999 se v souvislosti se svými studijními problémy a návratem jediného náhradníka ze zahraničí svého mandátu vzdal. Od r. 1998 je členem Kolejní rady Větrník, od r. 1999 předsedou kolejní rady Větrník. Poté, co se mu podařilo studijní záležitosti uspokojivě vyřešit, se rozhodl znovu kandidovat.

 3. Mgr. Lukáš Valeš , nar. 1976, student doktorského studia na Ústavu politologie UK FF. Osvědčil se jako svědomitý zástupce fakulty v AS UK ve volebním období 1997 – 1999. V této době byl také předsedou zahraniční komise AS UK. Má tudíž bohaté zkušenosti s organizováním studentských záležitostí v tomto senátu; v letech 1995 – 1998 byl členem Studentské rady UK FF. Jeho případná činnost v AS UK by byla pro naši fakultu velkým přínosem.

Volební komise převzala charakteristiky kandidátů uvedené navrhovateli.