Volební období 1998-2000

Opatření děkana k poplatkům spojených se studiem

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V souladu s § 58, odst. 2, 3, zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb., čl. 33, odst. 1, písm. b, odst. 2 Statutu UK a čl. 1, odst. 2, písm. a, přílohy č. 6 Statutu UK vydávám toto

o p a t ř e n í :

  1. Studentům, kteří studují na Filozofické fakultě déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok vbakalářském studijním programu (t. j. od pátého roku studia) nebo vmagisterském studijním programu (tj. od 7. roku studia) s t a n o v í m poplatek za studium ve výši 6.400,- Kč za semestr.

  2. Podle čl. 33, odst. 1, písm. d, Statutu UK a čl. 2, odst. 3, přílohy č. 6 Statutu UK je poplatek splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začal semestr (září 1999).

    Vzhledem ktomu, že toto opatření nabývá platnosti 1. října 1999, je poplatek splatný nejpozději 22. října 1999.

  3. Poplatek student uhradí vpokladně Filozofické fakulty, nám. J. Palacha 2, Praha 1, vhodinách vyhrazených ktomuto účelu.

V Praze dne ……………

Doc. PhDr. František Vrhel , Csc.

děkan Filozofické fakulty

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Opatření děkana Filozofické fakulty č.kpoplatkům spojených se studiem

V souladu s § 58, odst. 2 až 4, zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a čl. 33, odst. 1, písm. b, odst. 2 Statutu UK a č. 1, odst. 2, písm. b, přílohy č. 6 Statutu UK vydávám toto

o p a t ř e n í :

  1. Studentům, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program a studují vdalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanovím poplatek za studium ve výši 1.270 , – Kč za rok.

    Toto opatření se n e v z t a h u j e na absolventy bakalářského studijního programu, studující v n a v a z u j í c í m magisterském studijním programu.

  2. Podle čl. 33, odst. 1, písm. d, Statutu UK a čl. 2, odst. 4, přílohy č. 6 Statutu UK je poplatek splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začal letní semestr akademického roku, t. j. do 29. února 2000.

  3. Poplatek se platí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet (čl. 2, odst. 1, Přílohy č. 6 Statutu UK).

V Praze dne ……………

Doc. PhDr. František Vrhel , Csc.

děkan Filozofické fakulty