Volební období 1998-2000

Opatření děkana č. 2 k poplatkům spojeným se studiem

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Opatření děkana FF č. 2 k poplatkům spojeným se studiem

V souladu s § 58, odst. 2 a 3, zák. o VŠ 111/98 Sb., čl. 33, odst. 1, písm. b,d, odst. 2, Statutu UK a čl. 1, odst. 2, písm. a, přílohy č. 6 Statutu UK, vydávám toto

o p a t ř e n í :

1. Studentům, kteří studují na Filozofické fakultě déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském studijním programu ( t.j. od 5. roku studia ) nebo v magisterském studijním programu ( t.j. od 7. roku studia ) nebo v navazujícím magisterském studijním programu ( t.j. od 4. roku studia ) stanovím poplatek za studium ve výši 6.600,- Kč za každý započatý semestr akademického roku 2000/2001.

2. Poplatek za zimní semestr je splatný do 29.září r. 2000 a poplatek za letní semestr je splatný do 28. února r. 2001.

3. Poplatky se platí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85631-011/0100.

Variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka.

V Praze dne 26. února 2000.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK