Volební období 1998-2000

Opatření děkana č. 1 k přijímacímu řízení 2000/2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Opatření děkana FF č. 1 k přijímacímu řízení 2000/2001 pro studenty FF

Studenti Filozofické fakulty, kterým byla písemně povolena proděkankou prof. PhDr. Marií Königovou, CSc., podle dříve platného prov. před. č. 5, čl. 2, odst.a, ke SZŘ FF, návštěva kurzů 1. cyklu jiného studijního oboru, mohou být přijati ke studiu tohoto oboru v rámci příslušného studijního programu po splnění následujích podmínek:

  1. Podají přihlášku ke studiu do 29. 2. 2000

  2. Vykonají postupovou zkoušku nejpozději do 9. června 2000

  3. Podají písemnou žádost o uznání postupové zkoušky jako přijímací zkoušky

  4. Předloží ihned po složení postupové zkoušky výkaz o studiu své studijní referentce.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze na studijní programy a v jejich rámci na studijní obory s jednoborovým studijním plánem nebo na kombinaci oborů s dvouoborovým studijním plánem, které jsou vypsány pro akademický rok 2000/2001.

Tímto opatřením nejsou dotčeny podmínky přijímacího řízení schválené AS FF dne 14.10.1999.

V Praze dne 24.2.2000

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK