Volební období 1998-2000

Komentář k čerpání rozpočtu za 1. pol. 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ ROZPOČTU FF UK V PRAZE za 1. pololetí 1999

Příjmy

 1. Dotace za první pololetí 76059 tis. Kč díky regulačnímu opatření MŠMT nepřekročila 45% plánované roční částky, součástí jsou i některé grantové projekty (Fond rozvoje, PGS, zahraniční studenti)

 2. Přijaté účelové prostředky – dary byly přijaty ve výši pouze 22% včástce 224,5 tis. Kč

 3. Dary byly přijaty např. od Nadace Bohuslava Martinů 30000,-, Dilia občanské sdružení 20000,-, University of New Orleans 106527,- + 805000,-, Vilém Petřík 50000,-, Vladimír Petkevič 20000,-, Jan Hajič 20000,-

 4. Tržby z prodeje služeb – 43% roční plánované částky, na této částce se podílejí kurzy CŽV

 5. Příjmy z poplatků od studentů – poplatek za přijímací zkoušky od uchazečů o studium 5150,2 tis. Kč

 6. Ostatní příjmy – na tento účet byly v prvním pololetí dle metodiky RUK účtovány grantové prostředky GAČR (8301 tis. + grant 6214 částka 2467 tis.), vprůběhu roku byly metodika pozměněna a prostředky GAČR se staly součástí datace. Dále sem patří platby za kurzy pořádané katedrou tělesné výchovy, na které studenti přispívají, příjmy zprodeje knihy katedry starého předního východu, příjmy na účelové granty od jiných subjektů než grantových agentur (Danone), projekt Copernikus, Letní škola slovanských studií (886 tis.) a Česká studia (223 tis.).

Náklady

Účty 501

 1. Celkové čerpání materiálu do 30.6.99 činí 3046,9 tis. Kč Největší položkou z této částky je nákup knih 1360,9 tis.Kč.Z uvedené částky vyčerpané na nákup literatury připadá na Středisko vědeckých informací celkem 820,5 tis. Kč. Zbývající prostředky byly čerpány zejména z grantů a z doplňkové činnosti, částečně také zkursů CŽV. Další významná položka je nákup všeobecného materiálu 724,8 tis. Kč. Tato položka zahrnuje tonery, papír do kopírek a tiskáren atd. Další složky jsou úklidové prostředky, drobný kancelářský materiál a drobný nehmotný majetek.

  Účty 502

 2. Energie – faktury jsou placeny zálohově, proto vobdobí prvního pololetí nemusí být všechny zahrnuty, placení probíhá inkasem zúčtu fakulty a následnou čtvrtletní fakturací. Zahájením provazu Šporkova paláce se vdruhém pololetí spotřeba energií zvýší.

  Účty 511

 3. Vyšší čerpání prostředků na opravy a udržování oproti plánu bylo ovlivněno opravami na Šporkově paláci, které probíhají společně sjeho rekonstrukcí, protože samostatná oprava by byla velmi nákladná. Díky rekonstrukci jsou některá místa, která potřebují opravu lépe přístupná.

  Účty 512

 4. Zuvedené částky 1298,7 tis. Kč čerpaných na zahraniční cesty připadá na zahraniční oddělení celkem 416,2 tis. Kč. Další prostředky byly čerpány zejména zgrantů, dále pak zdoplňkové činnosti a kursů CŽV.

  Účty 518

 5. Čerpání prostředků za služby vcelkové částce 6724,1 tis. Kč představovalo vprůměru 52% roční plánované částky. Skládá se zčástek za poštovné, které je již ve výši roční částky, ale tento rozdíl je způsoben vyššími částkami hrazenými zgrantů a doplňkové činnosti. Totéž platí u položky ostatní služby. Jinak u zbylých položek telefon, nájemné, školení, úklid zdaleka nebylo dosaženo ani poloviny předpokládané částky, zvýšené čerpání se předpokládá se zahájením provozu Šporkova paláce. Částka za DNIM je za drobný software. Dále se na jednotlivých analytických účtech projevuje čerpání provozních prostředků kateder, na které byly vyčleněna samostatná částka, přičemž strukturu výdajů si zvolí katedra sama.

  Účty 521

 6. Mzdové náklady činily 47062,8 tis. Kč. I přesto, že regulační opatření MŠMT snížila pololetní dotaci fakultě na 45% plánované roční dotace, bylo ze samotných rozpočtových prostředků vyplaceno 46072,9 tis. ve mzdách a ostatních osobních nákladech tj. 49,3 %.

  Účty 524

 7. Svýše uvedenými mzdovými náklady souvisí i výše odvodů sociálního pojištění , které představuje 35% zhrubých mezd (kromě dohod o provedení práce)

  Účty 528

 8. Ostatní sociální náklady se týkají výdajů na civilní službu 368,3 tis. Kč

  Účty 531

 9. Silniční daň byla zaplacena pouze zálohově za služební automobil, za soukromá auta používaná na služební cesty bude doplacena podle počtu cest na konci roku.

  Účty 549

 10. Položka jiné ostatní náklady zahrnuje částku na stipendia. Tato částka je na 70% roční plánované výše. Dále tato položka obsahuje částku 2963,9 tis. Kč kde je zahrnuto 2700 tis. Kč, které představují ukradenou peněžní hotovost vúnoru letošního roku, která byla určena na výplaty zaměstnanců.

Obecně kčerpání

Grantové prostředky v 1.pololetí, kromě prostředků GAČR, přišly ve výši 45% plánované roční částky. Řešitelé, kteří měli převážnou část finančních prostředků určenou na jednotlivou akci naplánovanou na první pololetí byli zálohováni fakultou. Dále byli zálohově financovány projekty zpeněz MŠMT (Římský ústav, pracoviště vBruselu), kdy peníze zministerstva přijdou až vdruhém pololetí (v současné době již fakulta část dostala).

Dalším výdajem prvního pololetí bylo 8500 tis. zaplacených vroce 1999 za faktury roku 1998, které nejsou nákladem roku 1999.

Zpracoval: Zeitham