Volební období 1998-2000

Dodatek ke komentáři

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ROZPOČET NA ROK 1999 – Dodatek ke komentáři

Vnávaznosti na projednání rozpočtu vAS FF UK dne 8.7.1999 a požadavek senátu o doplnění a vysvětlení některých položek předkládám tento dodatek kupřesnění plánu rozpočtu na rok 1999.

 1. Vybavení Šporkova paláce

  Finanční prostředky na vybavení Šporkova paláce nebyly od počátku tvorby rozpočtu na rok 1999 do rozpočtu zahrnuty. Předpokládalo se, že některé položky bude možné financovat zinvestičních prostředků určených na rekonstrukci objektu (kabeláž, aktivní prvky zajišťující propojení objektu shlavní budovou i rektorátem a technickou úroveň zařízení). Na vybavení paláce inventářem, výpočetní technikou, zajištění informačního systému a dalších zařízení, která nebyla zahrnuta vrozpočtu rekonstrukce se hledaly a stále hledají jiné zdroje. O tomto postupu byl však AS informován již na jednání dne 8.7.1999. Plán rozpočtu nebyl těmito výdaji vůbec zatížen.

  Rozložení investice do vybavení do dvou a více let je naprosto neekonomické a neefektivní. Zahájení provozu i spolovičním vybavením znamená plné finanční zatížení při zajištění provozu objektu a současně je nutné hradit nájemné pro zajištění náhrady za nevybavené prostory. Dále je nezbytné vzít vúvahu cenový vývoj vybavení vsouvislosti sinflačním trendem a další podmínky, které vpříštích obdobích nebude možné splnit.

 2. Investiční prostředky

  Investiční prostředky nebyly vnávrhu zahrnuty ztoho důvodu, že vlastní stavební investiční prostředky nyní spravuje RUK a právě tak zajišťuje vlastní financování investic.

  Investiční prostředky, které byly schvalovány postupně až dodatečně (granty) po zpracování návrhu rozpočtu, nebyly předem známy, a proto nemohly být vrozpočtu zahrnuty. Za předpokladu, že investiční prostředky byly, popř. ještě budou, na některé granty přiděleny, bude samozřejmě povoleno jejich čerpání a finančně budou vyhodnoceny při úpravě rozpočtu a rozboru hospodaření.

 3. Čerpání za minulý rok

  Přehled čerpání u položek, které byly v minulém roce sledovány, předá Akademickému senátu FF přímo vedoucí ekonomického oddělení ing. Zeitham.

 4. Přesun stipendií

Přesun stipendií na výplatu byl projednán a doporučen na jednání stipendijní komise dne 19.5.1999 a projednán kolegiem děkana a schválen děkanem dne 31.5.1999.

Emanuel Borovian

tajemník fakulty