Minulá volební období

Připomínky k návrhu organizačního řádu

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHŮM VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ FF UK – Organizační řád

 1. čl.4,2d neodpovídá přesně čl. 5/4 – je-li organizační řád zákl. součásti pouze alternativní, nelze jeho podání dát vedoucímu org. součásti přímo do povinností.

 2. čl.5/1 svým způsobem souhlasím s vsuvkou Mgr. Trubačové o výběrovém řízení na vedoucího zákl. součásti, ale nemělo by být řádné, ale pouze jakési interní (mezi zaměstnanci zákl. součásti, není to konkurz na prac. místo, ale pouze na funkci).

 3. čl.5/2 – nesouhlasím s možností neustanovit zást. vedoucího zákl. součásti, měl by být ustanoven vždy

 4. čl.5/3 podporuji zapracování vsuvky prof. Kuklíka.

 5. čl.5/5b je příliš vágní, vedoucí zákl. pracoviště by měl mít větší rozhodovací pravomoc při obsazování svého pracoviště, tedy: „navrhuje děkanovi personální obsazení svého pracoviště“

 6. čl.l6/2 tajemník nemůže odpovídat svému vedoucímu za zpracování výroční zprávy zákl. součásti, to musí být povinností samotného vedoucího vůči děkanovi (vedoucí může pověřit její přípravou kohokoliv, ale předkládá ji on).

 7. čl.7/1 opravit překlep ve 2. řádce textu: „seznamují“, nebo vypustit „které“

 8. čl.12/1 vypustit „pregraduální“ (stud. odd. povede veškerou studijní agendu, včetně postgraduálního studia).

 9. čl.12/2e nechat pouze „kontrolu plnění studijních povinností“, ostatní vypustit

 10. č.12/2j vypustit celý bod, náš SZŘ nezná termín „přestup“, vše se realizuje prostřednictvím přijímacího řízení

 11. navrhuji připojit další bod pod 12/2: „poskytuje zákl. součástem vyžádané informace o studentech jejich stud. progamů“

 12. navrhuji připojit další bod pod 12/2: „vede agendu všech forem celoživotního vzdělávání“

 13. čl.13/2b doplnit na konec textu „na vyžádání poskytuje příslušné údaje a přehledy zákl. součástem“

 14. čl.13/2ch se kříží s čl. 12/2g, navrhuji ponechat tuto agendu v obecnější podobě na stud.odd., tj. vypustit bod 13/2ch.

 15. souhlasím s navrhovanými škrty v čl.15.

 16. nerozumím škrtu čl.19 bez náhrady.

Dr.Josef Herman

V Praze 25.2.2000