Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis8_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 23. 9. 1999

Přítomni: P. Bílek, J. Homoláč, A. Housková, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, F. Stellner, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, P. Zemánek, J. Cieslar, Z. Dětáková, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, K. Sieber, D. Šrajerová, D. Štěpánek, P. Trantina.

Omluveni: H. Jarošová, J. Musil, J. Šubrt, J. Bureš, J. Kadlec, M. Pehr.

Nepřítomni: L. Bobková, P. Daniš, H. Hruška, M. Lukeš, J. Slanina, M. Stehlík, Š. Švenda.

Hosté: doc. PhDr. Fr. Vrhel, CSc., děkan; prof. PhDr. M. Königová, CSc., proděkanka; ing. L. Zeitham, vedoucí ekonomického odd.; St. Štoček, zástupce v AS UK; prof. PhDr. J. Kuklík, CSc., proděkan; členové AO.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Projednání stanoviska senátu k situaci na fakultě (usnesení. 100).

4. Projednání Výroční zprávy děkana (usnesení č. 88).

5. Zpráva o hospodaření fakulty za I. pololetí 1999 – tajemník fakulty ing. E. Borovian.

6. Návrh rozpočtu UK FF na rok 1999 (usnesení č. 92) – tajemník fakulty ing. E. Borovian.

7. Volba kandidáta na rektora UK.

8. Volba kandidáta na děkana UK FF.

9. Projednání Řádu celoživotního vzdělávání UK FF.

10. Projednání Rigorózního řádu UK FF.

11. Projednání Opatření děkana FF k poplatkům spojeným se studiem.

12. Vyjádření AS k dopisu prof. dr. A. Macurové, CSc.

13. Různé.

Jednání řídil místopředseda AS doc. dr. P. Zemánek, CSc.

1. Schválení programu.

Doc. Zemánek předložil senátu návrh změny programu dnešního jednání:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Vyhlášení volby kandidáta na děkana, volba volební komise a procedurální otázky s tím spojené.

4. Projednání Řádu celoživotního vzdělávání UK FF.

5. Projednání Rigorózního řádu UK FF.

6. Projednání výroční zprávy děkana (usnesení č. 88).

7. Zpráva o hospodaření fakulty za 1. pololetí 1999 – tajemník fakulty ing. E. Borovian.

8. Návrh rozpočtu UK FF na rok 1999 (usnesení č. 92) – tajemník fakulty ing. E. Borovian.

9. Projednání stanoviska senátu k situaci na fakultě (usnesení č. 100).

10. Informace o volbě kandidáta na rektora UK.

11. Vyjádření AS k dopisu prof. dr. A. Macurové, CSc.

12. Různé.

Dr. Štěpánek sdělil k bodu 11: opatření ohledně poplatků spojených se studiem je v rozporu s VŠ zákonem. Na zítřejším jednání AS UK tato otázka bude řešena vystoupením p. rektora. Je tedy třeba vyčkat rozhodnutí p. rektora. P. děkan souhlasí s návrhem, aby tento bod programu byl vypuštěn. J. Cieslar dodal, že je třeba na tento stav upozornit studijní oddělení. Prof. Königová sdělila, že tak učiní.

Usn. 101: AS souhlasí s vypuštěním bodu 11.

Hlasování: 21-0-0.

Usn. 102: AS souhlasí s navrženou variantou programu.

Hlasování: 21-0-0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Členové AS k zápisu připomínky nevznesli. Vystoupila dr. Jettmarová (host) s tím, že zápis jejího vystoupení ohledně Šporku je zavádějící, nevystihuje jeho podstatu. Dodává, že není zmíněn závěr diskuse před hlasováním o rozpočtu. Doc. Zemánek uvedl, že tato poznámka je závažná a vyzval členy senátu k vyjádření. Dr. Jettmarová k bodu č. 5 požaduje změnu formulace. Doc. Zemánek a dr. Homoláč sdělují, že zápis odpovídá realitě. Z. Dětáková dodala, že bylo více výhrad k rozpočtu, nejenom ke Šporku. Doc. Zemánek ve svém vystoupení na minulém jednání informoval o názoru ekon. komise k návrhu rozpočtu (jak řešit věcně), a o tom, že uvedené připomínky byly především dotazy na možnosti řešení situace. V diskusi dále vystoupili doc. Klégr a dr. Homoláč.

Dr. Štěpánek informoval senát o dopisu dr. Jettmarové. Předsednictvem byl pověřen, aby odepsal. Omlouvá se, že dosud tak neučinil, hovořil s ní však osobně. Dr. Jettmarová sdělila, že se jí podařilo sehnat 2 mil. (EU) na vybavení speciální učebny. Dr. Štěpánek dále sdělil, že ekonomická komise AS UK podá na jednání dne 24.9. dva návrhy řešení finančních otázek FF. V souvislosti s ukradenými penězi komise navrhne, aby univerzita polovinu této sumy FF poskytla. Komise dále navrhne, aby univerzita hradila veškeré náklady na vybavení Šporkova paláce s tím, že v průběhu času bude FF splácet prostředky z doplňkové činnosti, z pronájmu apod.

Doc. Zemánek doufá, že jeho připomínky na minulém jednání byly správně pochopeny a neovlivnily negativně jednání senátu.

Usn. 103: Zápis jednání AS FF dne 8.7.1999 byl schválen. Hlasování 17-0-3.

3. Vyhlášení volby kandidáta na děkana, volba volební komise a procedurální otázky s tím spojené.

P. Trantina předložil návrh harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana a současně upozornil na chyby v navržených čtyřech datech: návrhy kandidátů do 9.11.1999, předvolební zasedání AS 11. 11. 1999, konec jakýchkoliv předvolebních shromáždění 7.12.1999, 13,30 hodin, volba tříčlenné volební komise, volba kandidáta na funkci děkana 9.12.1999, oznámení výsledků volby do 19. 12. 1999, 6. 1. 2000 případná volba z nově navržených kandidátů (návrhy do 30. 12. 1999). Informoval, že volba komise se může konat až před volbou děkana. Doc. Zemánek a dr. Štěpánek podotkli, že komisi je třeba zvolit nyní, aby mohla organizovat celý průběh volební kampaně. Doc. Zemánek dodal, že předsednictvo navrhuje, aby volební komise byla personálně totožná s komisí legislativně-volební. P. Pabian se zříká členství v komisi s časových důvodů. P. Trantina – za předpokladu, že se nikdo nepřihlásí, souhlasí se členstvím v komisi. Dr. Homoláč navrhuje, aby třetí člen byl z učitelské kurie.

Členové volební komise: P. Trantina a dr. Homoláč.

Hlasování: 18-0-2. Třetí člen volební komise: doc. Housková.

Hlasování: 19-0-1.

Usn. 104: AS vyhlašuje volby kandidátů na funkci děkana Filozofické fakulty s tím, že volební období začíná 1.10.1999 a volba proběhne 9.12.1999.

Hlasování: 20-0-0.

4. Projednání Řádu celoživotního vzdělávání UK FF.

Dr. Štěpánek informoval senát, že AS UK bude na svém jednání 24.9. schvalovat vnitřní předpisy FF kompletně, tudíž kromě již schválených předpisů dne 8.7., byly poslány i dva předpisy dosud neschválené. Odpovídají univerzitní verzi a jsou k dispozici na webových stránkách. Návrhy variantních znění nejsou.

Usn. 105: AS schválil návrh Řádu celoživotního vzdělávání UK FF.

Hlasování: 18-0-2.

5. Projednání Rigorózního řádu UK FF.

Doc. Zemánek stručně informoval o vypracování návrhu. I tento řád vychází z obdoby univerzitního řádu. Připomínku doc. Králové o stanovení předmětů rigorózní zkoušky nelze přijmout, jedná se pouze o jeden hlavní předmět, jehož obsahem je zejména debata nad prací. Dr. Štěpánek poukázal na čl. 6, bod 1 a 2, kde se hovoří o nákladech za služby. Z. Dětákovou zajímá, zda je stanovena výše poplatků. Vysvětlení podala prof. Königová.

Usn. 106: AS schválil návrh Rigorózního řádu UK FF.

Hlasování: 14-0-6.

6. Projednání výroční zprávy děkana (usnesení č. 88).

Pan děkan krátce uvedl svoji zprávu. Z. Dětáková navrhuje zprávu opět neschválit. Ve zprávě nedošlo ke změnám, nejsou uvedeny konkrétní údaje (např. co p. děkan podnikl event. chtěl podniknout). Zpráva prof. Kuklíka určitých změn doznala, jsou však nepodstatné. Pan děkan konstatoval, že přihlédl k připomínkám Z. Dětákové i P. Pabiana. Pokyny, jak má jeho zpráva vypadat, neexistují. P. Pabian upozornil na to, že v úvodu preambule je zmínka, že zpráva obsahuje rozbor hospodaření, přitom ho zpráva neobsahuje. Dr. Štěpánek interpretoval VŠZ § 27d – konstatoval, že zpráva o čerpání byla předložena v březnu, formálně vzato bychom se měli vrátit k březnové zprávě. Doc. Zemánek dodatečně omluvil prof. Kuklíka a p. tajemníka z dnešního jednání; v této době jednají s prof. Wilhelmem o Jinonicích. Dr. Homoláč vyjádřil názor, že pokud jednu ze zpráv neschválíme, nemůže být schválena ani druhá zpráva. P. děkan dodal, že zprávy jsou formálně synchronní. Dr. Homoláč předpokládá, že obě zprávy spolu souvisí. Doc. Zemánkovi se nezdají podmíněny jedna druhou. Dr. Štěpánek je vnímá jako dvě separátní zprávy. Dr. Homoláč vidí ve zprávách proděkanů rozpor. Dr. Štěpánek dodává, že celý problém se váže na obsah kompetencí a pověření proděkanů. Doc. Housková vznesla dotaz, zda odpovídá realitě formulace z výroční zprávy: „připravený vnitřní mzdový předpis se zvýšením mezd počítá. Není však dosud jasné, kdy k tomuto zvýšení dojde: zda na počátku druhého nebo třetího kvartálu 1999“. Pan děkan odpověděl, že odpovídala realitě v únoru 1999. Dr. Štěpánek znovu navrhuje obě části zprávy schvalovat separátně. P. Pabian oponuje tím, že zpráva o činnosti odkazuje na rozbor hospodaření. P. děkan konstatuje, že jeho zprávy byly koncipovány stejným způsobem; kdy ji AS schválí, je na něm. Doc. Zemánek poznamenal, že dříve byly zprávy schvalovány odděleně. Dr. Homoláč se přiklání k návrhu předsedy AS o separátním hlasování zpráv. Doc. Zemánek požádal senát o vyjádření, zda hlasovat zvlášť o zprávě děkana a zprávě o hospodaření za rok 1998.

Usn. 107: AS schvaluje návrh dr. Štěpánka, aby se hlasovalo o Výroční zprávě děkana a Zprávě o hospodaření odděleně.

Hlasování: 17-2-2.

Z. Dětáková ještě podotkla, že zpráva prof. Kuklíka je datována 10.3., v bodě 4 však reflektuje stav června.

Usn. 108: AS Výroční zprávu děkana FF neschválil.

Hlasování: 4-8-8.

Dále se jednalo o zprávě o hospodaření za rok 1998. Doc. Zemánek vyzval k diskusi o tom, zda můžeme vůbec zprávu o hospodaření schvalovat. Dr. Homoláč sdělil, že teoreticky ano. P. Trantina připomněl usnesení č. 88, zprávy měly být přepracovány. Dr. Štěpánek zrekapituloval: březnová zpráva o hospodaření vyvolala pochybnosti, čekalo se na výsledky auditu a rektorátní kontroly. Dle nich zpráva o hospodaření neodpovídá realitě. Schvalovací proceduře však podléhá stále zpráva předložená v březnu.

Usn. 109: Zpráva o hospodaření za rok 1998 z března 1999 nebyla schválena.

Hlasování: 0-20-0.

7. Zpráva o hospodaření fakulty za 1. pololetí 1999.

Namísto omluveného tajemníka FF ing. Boroviana se jednání zúčastnil ing. Zeitham, který v úvodu sdělil, že dotace jsou v prvním pololetí poskytovány ve snížené výši. Předpokládá, že narostou náklady na Špork. Dr. Jettmarová požádala, zda by mohl explicitně porovnat položky za náhradní pronájmy a nový provoz Šporku. Ing. Zeitham odpověděl, že konkrétní položku nezná. Dr. Homoláč se ptá na čerpání energie za rok 1998 a 1999, zda může ing. Zeitham některé položky objasnit. Ten sdělil, že čerpání za loňský rok přesahuje až do 20.1. Rozpočet však musí být postaven jako vyrovnaný, musí se někde ušetřit. P. Pabian se ptá, zda tedy částka 3 mil.400 tis. určená na energii je nadsazená, aby se našetřilo na úhradu vnitřního dluhu. Ing. Zeitham vysvětluje, že hlavním důvodem je skutečnost, že některé faktury za rok 1998 dochází se zpožděním (po konci čtvrtletí). Výše jednotlivých položek se tedy neurčuje podle loňského čerpání (P. Pabian)? Ing. Zeitham sdělil, že loňská struktura byla jiná než letos, ne všechny položky budou srovnatelné a upozornil na to, že letošní původní rozpočet připravila ing. Brabcová a následně byl rámcově zvýšen. Dr. Homoláč vyslovil požadavek na analytický rozpis jednotlivých položek. K. Sieber se dotázal, zda byly katedry informovány, kolik z rozpočtu mohou čerpat. Dr. Popelka upozornil, že tato informace je přístupná na internetu. Doc. Housková se otázala, zda bude rozpočet reagovat na tlak zaměstnanců na zvýšení mezd, přičemž se odvolala i na dopis prof. Macurové. Ing. Zeitham odpověděl, že vše závisí na finančním stavu fakulty. K dotazu doc. Houskové dr. Štěpánek dodal, že na kolegiu děkana p. tajemník sdělil, že v závěru roku se pravděpodobně částka na mzdy zvýší. Z. Dětáková konstatovala, že částka na stipendia je již zhruba ze 70% vyčerpána; ptá se, zda-li budou peníze i na konci roku. Ing. Zeitham: částka se navyšuje po začátku nového akademického roku. Dr. Bílek by uvítal, kdyby jednotlivé položky byly přehledněji uspořádány. Ing. Zeitham sdělil, že je obtížné sladit zprávu o hospodaření pro senát se zprávou pro RUK, neboť rektorátní požadavky mají jinou strukturu. P. Pabian, jako mluvčí senátní ekonomické komise upozornil na fakt, že senát dosud nikdy nebyl informován o tom, podle jakých pravidel je rozpočet sestavován, kdo stanovuje rozpočtové priority apod. Dr. Homoláč se k připomínkám připojuje. Tento požadavek by se měl objevit v usnesení k následujícímu bodu programu: měl by být součástí důvodové zprávy, přiložené k návrhu rozpočtu FF na rok 2000.

Usn. 110: AS bere na vědomí Zprávu o hospodaření za 1. pololetí 1999.

Hlasování: 20-0-1.

8. Návrh rozpočtu UK FF na rok 1999.

Diskuse se týkala především toho, zda předkládaný návrh respektuje připomínky, které byly vzneseny na minulém jednání. Doc. Novák (host) poukázal na nutnost jasně stanovených kompetencí RUK a děkanátu pokud jde o financování; je třeba vědět, co RUK ovlivňuje a co ne, jaké „hranice“ jsou fakultě stanoveny a zda si je vedení fakulty uvědomuje. Domnívá se, že tento AS by si měl tyto věci vyjasnit do doby jednání o příštím rozpočtu.

Usn. 111: AS schválil návrh Rozpočtu na rok 1999.

Hlasování: 14-2-5.

Usn. 112: AS považuje za žádoucí, aby předkladatelé doprovodili návrh příštího rozpočtu důvodovou zprávou, v níž mj. vysvětlí, dle jakých priorit byl rozpočet sestaven.

Hlasování: 23-0-0.

9. Projednání stanoviska senátu k situaci na fakultě.

Dr. Homoláč seznámil AS s návrhem usnesení k situaci na fakultě.

Usn. 113: Akademický senát po projednání výroční zprávy děkana, zprávy o hospodaření fakulty za první pololetí 1999 a návrhu rozpočtu fakulty na rok 1999:

a) znovu konstatuje, že vedení fakulty nedokázalo včas odhalit vážné nedostatky v hospodaření a poté, co byly zjištěny, o nich Akademický senát dostatečně neinformovalo;

b) v tomto okamžiku však považuje za svůj hlavní úkol připravit volby nového vedení fakulty;

c) vyzývá proto kandidáty na funkci děkana FF, aby se podrobně seznámili se současnou situací fakulty a ke své kandidatuře senátu a fakultní veřejnosti předložili podrobné návrhy na nápravu současného stavu, představy o budoucí podobě FF a návrh na složení svého pracovního týmu a jeho kompetencích (jednotlivých proděkanů);

d) žádá současné vedení fakulty, aby všem kandidátům na funkci děkana umožnilo seznámit se se současnou situací na fakultě, především s údaji o jejím hospodaření a personálním obsazení.

Hlasování: 23-0-0.

10. Informace o volbě kandidáta na rektora UK.

AS obdržel dopis univerzitního senátu, který informuje o volbě na funkci rektora. Do 30. září mohou být podávány návrhy, 1. října bude předložen návrh kandidátů. AS FF obdržel vyjádření dvou fakult (MFF a 1.LF), které navrhují doc. Wilhelma a prof. Klenera.

AS má několik možností:

a) navrhne vlastního kandidáta AS

b) rozhodne se podpořit jednoho z navržených

c) pozve kandidáty na své jednání nebo na setkání s akademickou obcí a rozhodne se o podpoře následně

d) podporu nevyjádří a ponechá rozhodnutí plně na svých zástupcích AS UK

Dr. Kalivoda nevidí důvod uspořádat shromáždění a domnívá se, že nemůžeme naše zástupce v AS UK zavazovat, nedoporučuje veřejnou podporu a navrhuje, aby se uskutečnilo setkání kandidátů s předsednictvem AS, které by na nejbližším jednání senát informovalo. Doc. Housková navrhuje fakultní veřejné shromáždění, pokud by ho neorganizovala univerzita. Dr. Bílek doporučuje spolehnout se na úsudek zástupců FF v AS UK. Dr. Jettmarová se domnívá, že pokud se tento senát shodl na podpoře některého z kandidátů, měl by jejich volbu svým zástupcům v AS UK doporučit. St. Štoček sdělil, že mohou být ještě navrženi další kandidáti a varoval proto před předčasným rozhodnutím. Dr. Štěpánek požádal St. Štočka, aby obratem informoval předsednictvo AS o všech setkáních s kandidáty na půdě UK (pokud tuto informaci obdrží), aby předsednictvo mohlo akademické obci FF nabídnout možnost účasti. Dr. Stellner navrhuje, aby na příští jednání AS byli pozváni všichni čtyři zástupci v AS UK. J. Cieslar navrhuje vstoupit v jednání s jinými fakultami, pokud bude více kandidátů z nelékařských fakult.

Usn. 114: Na příští jednání AS pozvat zástupce FF v univerzitním senátu.

12. Vyjádření AS k dopisu prof. dr. A. Macurové, CSc.

Dr. Homoláč sdělil, že tento dopis by se měl stát podkladem pro budoucí vážnou debatu o mzdové politice fakulty a na univerzitě. Doporučuje dopis zveřejnit včetně mzdového předpisu MU Brno (příloha dopisu) jak na nástěnce, tak na webových stránkách. Dále dr. Homoláč navrhuje projednat dopis prof. Macurové příště, až budou mít všichni k dispozici mzdový předpis MU Brno. Dr. Oerter považuje dopis jako základ k dalším diskusím: za předpokladu, že fakulta má podnikatelskou právní subjektivitu, pak by stálo za úvahu prosazovat možnost odpisu finančních prostředků pro svůj obor za nákup pomůcek (např. knihy, počítač apod). Usn. 115: Předsednictvo AS se pověřuje, aby akademické obci poskytlo podklady (vnitřní mzdový předpis MU Brno) pro jednání o mzdové politice fakulty.

Hlasování: 21-0-0.

Z. Dětáková se dotázala, jak na tento dopis reaguje vedení fakulty. Pan děkan odpověděl, že fakulta je ve špatné situaci, jednání s RUK ještě neskončila. RUK doporučuje redukci počtu zaměstnanců. Dodal, že se snaží realizovat alespoň dolní hranici příplatku za vedení.

13. Různé.

a) Informace předsedy AS dr. Štěpánka:

  • Poděkoval K. Siebrovi za vypracování Organizačního řádu. Aktuální verze bude na webové stránce.

  • Seznámil AS s obsahem dopisu prorektora pro vědu a výzkum.

  • Ustanovení Rady vysokých škol pro příští volební období. Do 15.10. bychom měli navrhnout kandidáta za fakultu.

b) Dr. Oerter – připomínka ke zprávě o „Vědě a výzkumu 1998“, týkající se formulace vědeckého záměru Egypt. ústavu. Vyžádal opravu slova akropole za nekropole.

c) Prof. Kuklík informoval o dnešním jednání s prorektorem Wilhelmem o Jinonicích. Na základě konkurzu byl jmenován správcem objektu ing. Jelínek. Rovněž bude jmenována Rada pro správu objektu; do rady bude za fakultu navržen (bude-li po návratu z ciziny souhlasit) doc. Vlasák a další zástupce. V knihovně je 120 míst, učebny budou spravovány společně. Prorektor Wilhelm sdělil, že stav technických prací je garantován. Vybavení nábytkem zřejmě ze sponzorských darů. Roční provoz objektu bude fakultu stát kolem 3 mil. Zprávu podá prof. Kuklík písemně.

d) Dr. Jettmarová vznesla požadavek na přešetření výsledku hlasování o Statutu. S vysvětlením, které se jí dostalo, není spokojena. Doporučuje průběh jednání senátu nahrávat. Vysvětlení, které se jí dostalo, není úplně v pořádku.

e) P. Pabian informoval senát o stále se vylepšující internetové stránce našeho senátu. Patří za to dík Kaarolině Jonákové. Upozornil, že na příštím jednání by se měli volit zástupci AS do fakultních komisí.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát