Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis7_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 14. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 8. 7. 1999

Přítomni: L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, M. Popelka, R. Prahl, Fr. Stellner, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, P. Zemánek, J. Bureš, P. Daniš, Z. Dětáková, M. Lukeš, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Sieber, J. Slanina, D. Šrajerová, P. Trantina.

Omluveni: P. Bílek, J. Musil, W. Oerter, J. Šubrt, J. Cieslar, H. Hruška, J. Kadlec, P. Koura, R. Oppelt, D. Štěpánek, Š. Švenda.

Hosté: doc. dr. Fr. Vrhel, CSc., děkan; prof. dr. M. Königová, CSc., proděkanka; doc. dr. J. Černý, CSc., proděkan; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan; ing. E. Borovian, tajemník; St. Štoček (AS UK); doc. R. Vlasák, dr. J. Herman, prof. R. Kvaček, doc. E. Kuťáková, členové Akademické obce.

Jednání řídili předseda AS dr. Štěpánek a místopředseda P. Trantina.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Projednání:

a) Výroční zprávy p. děkana

b) Výsledků Auditorské zprávy a Zprávy z hloubkové kontroly UK.

c) Zprávy z jednání s vedoucími pracovišť o překročení rozpočtů pracovišť v r. 1998.

d) Návrhů na řešení hospodářské situace fakulty v následujícím období.

4. Projednání Zprávy o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 1999 – ing. E. Borovian.

5. Projednání rozpočtu na rok 1999 – ing. E. Borovian.

6. Projednání předložených vnitřních předpisů FF – předsedové (příp. pověření zástupci) jednotlivých komisí.

7. Projednání Zprávy stipendijní komise.

8. Projednání dopisu prof. Kuklíka Akademickému senátu.

9. Různé.

1. Schválení programu

Doc. Housková vznesla dotaz, proč v návrhu programu není informace p. děkana o prolongacích pracovních poměrů? K tomu dr. Štěpánek sdělil, že podle nového vysokoškolského zákona toto senátu nepřísluší; rozhodování je v kompetenci děkana. Doc. Housková poznamenala, že děkan může prodloužit pracovní poměr na základě dosavadního Statutu; nový není zatím schválen. P. Trantina upozornil na bod 8, který není nutné projednávat, dopis prof. Kuklíka je možné vzít na vědomí; prof. Kuklík poznámku akceptoval. Dr. Homoláč navrhl, aby Výroční zpráva děkana a Zpráva o hospodaření byly projednány společně. Program jednání jednomyslně schválen.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS

P. Trantina upozornil na usn. 88, které nebylo schváleno; nemá charakter usnesení, tudíž nečíslovat a ponechat pouze jako vyjádření. Hlasování: 22-0-3. AS vyslovil jednomyslný souhlas s návrhovou komisí ve složení: dr. Homoláč, P. Trantina, dr. Kalivoda.

3. Projednání:

a) Výroční zpráva p. děkana

Úvodem p. děkan sdělil, že obdržel připomínky od Z. Dětákové a P. Pabiana; konstatoval, že některé náměty považuje za relevantní. Zvažoval způsob zveřejnění zprávy – jednak se zapracovanými připomínkami nebo připomínky otisknout v příloze. Informaci o jeho zahraničních cestách doplní v příští výroční zprávě.

K hospodářské situaci sdělil, že nyní se cítí dostatečně informován – uzavírá se 1. etapa. Hloubková kontrola konstatovala za rok 1998 nárůst majetku o 43 mil. (nekryté výdaje). Fakulta předala Státnímu zastupitelství „Podnět k zahájení trestního stíhání“ ve věci vyjasnění pravosti některých dokladů. Pan děkan odevzdal rektorovi soubor opatření, úplnou zprávu předloží kolegiu rektora v polovině září 1999.

V diskusi doc. Housková vznesla dotaz k pasáži „mzdové prostředky“: z čeho budou mzdy zvýšeny, když v rozpočtu na rok 1999 nejsou mzdové náklady vyšší? Proč k zvýšení už nedošlo při změně mzdového zařazení pracovníků? P. děkan odpověděl, že se zvýšením se počítá. P. tajemník dodal, že pokud budou výsledky hospodaření v září t.r. příznivé, odrazí se to pozitivně na výši platů.

Dr. Homoláč podotkl, že zpráva je z března 1999 a projevuje se zde pouze ve formě námětů. Navrhuje odložit projednání zprávy až na dobu, kdy ji senát bude mít k dispozici v přepracované podobě. P. děkan sdělil, že projednání má už takové zpoždění, že se může projednávat později.

Ke zprávě o hospodaření za rok 1998 dr. Štěpánek sdělil, že tato zpráva, předložená rovněž v březnu, neodpovídá reálné skutečnosti. Dr. Homoláč navrhuje i v tomto případě, aby zpráva byla spojena s Výroční zprávou děkana. P. tajemník dodal, že na zprávě o hospodaření se nedá nic změnit. Dále se hovořilo o schvalování zprávy (ing. Borovian, dr. Štěpánek, p. děkan, dr. Homoláč, doc. Klégr, K. Sieber).

Usn. 88: AS bere na vědomí informaci p. děkana a p. tajemníka o postupu práce na Výroční zprávě děkana FF za rok 1998 a na Zprávě o hospodaření fakulty za rok 1998. Ukládá předsednictvu senátu, aby je předložilo senátu k projednání poté, až od děkana obdrží návrh jejich znění.

Hlasování: 23-0-3.

3 b) Výsledky Auditorské zprávy a Zprávy z hloubkové kontroly UK

Doc. Housková se otázala na neprůhlednost mzdových nákladů v hospodářské činnosti. P. tajemník sdělil, že mzdy byly zaúčtovány nestandardním postupem účtování – mzdy byly v hospodářské činnosti ve výši téměř 5 mil. Kč zaúčtovány jako krácení výnosu příslušné činnosti. Ve skutečnosti to znamená, že na mzdách bylo vyplaceno o 5 mil. Kč více než činil skutečný mzdový fond uvedený v příslušných výkazech rozboru hospodaření. Z toho tedy vyplývá, že i průměrné mzdy na fakultě byly vyšší než je ve výkazech uvedeno. K. Sieber a dr. Popelka se zeptali, co znamená, že náklady ve výši 43 mil. nebyly kryty? Pan tajemník odpověděl, že v této výši došlo k přírůstku majetku. Uvedená částka však nebyla pokryta rozpočtem v plném rozsahu. Majetek do celkové výše pak byl hrazen z dalších prostředků fakulty. Čerpaná částka není tedy dluhem. Dále p. tajemník sdělil, že některá opatření byla realizována již před hloubkovou kontrolou. Vnitřní ekonomické směrnice, které budou vypracovány, musí korespondovat se směrnicemi UK. Prof. Kuklík dodal, že fakulta se musí aktivovat hlavně v doplňkové činnosti (CŽV, nultý ročník, LŠSS, Česká studia); řada kateder již zahájila vlastní činnost. Diskuse se dále zabývala otázkou nárůstu majetku (doc. Bobková, p. tajemník).

Usn. 89: AS bere na vědomí obsah Auditorské zprávy a Zprávy z hloubkové kontroly RUK a konstatuje:

1) že tyto zprávy dokládají velmi vážné chyby v činnosti ekonomického oddělení fakulty, vedení účetnictví a kontrolní činnosti tajemnice v minulém roce;

2) že vedení fakulty nedokázalo tyto chyby včas odhalit a zabránit jim;

3) že na tomto stavu má svůj podíl i senát, který hospodářským záležitostem nevěnoval dostatečnou pozornost;

4) že vedení fakulty poskytlo AS na březnovém jednání neúplné resp. zkreslené informace o hospodaření fakulty.

Hlasování: 26-0-0.

3 c) Zpráva z jednání s vedoucími pracovišť o překročení rozpočtů pracovišť v r. 1998

Pan tajemník sdělil, že vedoucí kateder byli vyzváni k vyjasnění překročení rozpočtů svých pracovišť. Většina vedoucích pracovníků se odvolávala na příslušné pracovníky ekonomického oddělení. Byly objeveny patrné chyby v účetnictví, v přečerpání pracovišť se objevovaly položky jako osvětlení, údržba, výměna nábytku apod. Dr. Kalivoda poukázal na to, že limity nebyly stanoveny. P. tajemník konstatoval, že dle předložených vyjádření některá pracoviště limity nedostala, jiná limity dostala, ale pouze na drobné vydání. Přesto však byly na pracovištích sledovány i náklady na cestovné a služby. Dr. Kalivoda dodal, že limity nemají vypovídající hodnotu. Myslí, že zpráva je dobrá; nepotvrdila se počáteční hysterie – ukázalo se, že to není podstata problému. Navrhuje dále tento bod neprojednávat. P. tajemník poukázal na příklad (katedra TV); dodal, že z důvodu nevhodného softwaru se tak účtovalo do května t.r. a z toho důvodu se mohou ještě v tomto období objevit nepřesnosti. Bude zavedena zpětná kontrola hospodaření pracovišť (společně pracoviště a ekonomické oddělení). Doc. Zemánek upozornil, že by pracoviště měla dostávat průběžnou informaci. K tomu p. tajemník sdělil, že se připravuje zveřejňování na Internetu.

Usn. 90: AS bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu pracovišť v roce 1998.

Hlasování: 26-0-0.

3 d) Návrhy na řešení hospodářské situace fakulty v následujícím období

Doc. Housková zdůraznila, že řešení problémů na úkor mezd (13. plat) je vzhledem k výši mezd na FF UK sociálně neúnosné. Pan tajemník sdělil, že úspory nejsou na úkor mezd – nikomu se tarifní mzdy nesnižují, týká se to opravdu pouze 13. platu. Dodal, že čtyři fakulty jsou na tom obdobně. Doc. Housková dodala, že situace vyrovnaná není. Platy jinde jsou vyšší (všechny fakulty dostaly tarifní platy). P. děkan shrnul důvody, které brání zvýšit platy (není schopen realizovat strukturální změny – redukce počtu pracovníků, malý zájem o práci na FF, není konkurenční prostředí, na Radě VŠ nebylo možné prosadit zvýšení koeficientu). Doc. Zemánek upozornil na bod f) Nosné programy v doplňkové činnosti … výrazně podporují hlavní činnost fakulty. Prof. Kuklík dodal, že provoz fakulty v srpnu je hrazen z doplňkové činnosti. Dr. Kašparová se zeptala, kdy se obnoví stravenky Ticket. P. tajemník odpověděl, že zřejmě od října, ne však v původní hodnotě. Dr. Jettmarová vznesla dotaz, proč má zaměstnavatel dávat příspěvky na stravování, domnívá se, že jde o přežitek. P. tajemník odpověděl, že o pracovních podmínkách v tomto směru hovoří Zákoník práce. Dr. Homoláč vrací diskusi k návrhům a poukazuje na bod g) – zavedení mimořádné formy studia za úplatu: co si má představit pod formou studia za úplatu a jak se bude s penězi dál zacházet? Prof. Königová sdělila, že se jedná o mimořádné studium dříve známé jako tzv. „nultý ročník“ v rámci celoživotního vzdělávání. Peníze by byly poskytnuty příslušným katedrám na dovybavení; jednalo by se o 2 semestry (student si vybere přednášky a může vykonat až 3 zkoušky, které mohou být v případě řádného studia uznány). Doc. Zemánek poznamenal, že se zřejmě jedná o obdobnou formu jako IZV. Z. Dětáková připomněla, že přednášky jsou přístupné veřejnosti bez úplaty. Prof. Königová se domnívá, že tato forma by rovněž poskytovala důležité informace pro studium na VŠ . Dr. Jarošová poukázala na nedostatečnou kapacitu v posluchárnách. Prof. Königová sdělila, že nabídka se bude řídit informacemi z kateder. D. Šrajerová poukázala na to, že mimopražští budou vyloučeni, protože nemají nárok na kolej atd. (Dále dr. Kalivoda, J. Slanina.) Prof. Kuklík poznamenal, že programy tohoto typu mnohdy zvyšují prestiž fakult a navíc jsou významným zdrojem příjmů.

Dr. Homoláč se ptá na vztah dotazníků (bod i) k evaluaci pracovišť a pracovníků FF. Prof. Kuklík sdělil, že evaluace má svá pravidla, dotazník se s nimi nekryje. Dotazník slouží k tomu, aby v září vedoucí kateder stanovil nový plat podle předpisu UK; kopie jsou pro p. děkana, aby měl pro sebe podklad; opakuje, že dotazník neslouží pro evaluaci. Dr. Homoláč dodal, že vztah mu nebyl objasněn; dotazník vidí jako podklad pro mzdy. Měly by se stanovit normohodiny, kolik hodin stojí vedení ročníkové práce atd. a normy sjednotit pro celou fakultu. Prof. Kuklík sdělil, že toto by se mělo dělat v rámci evaluace. Systemizace dělaná před čtyřmi roky zatím platí, podle ní jsme placeni. Tento dotazník neměl sloužit k přerozdělování peněz. Mzdový předpis předpokládal přímý pedagogický výkon.

Dr. Homoláč dále poukázal na bod 7 (nákupy většího rozsahu se neprovádějí vůbec, počítá se pouze s nákupem vybavení do rekonstruovaného Šporkova paláce, a to po provedení řádného výběrového řízení …) a ptá se, zda v této situaci je nutné nakoupit nové vybavení. P. tajemník sdělil, že nákupy většího rozsahu se neprovádí. Ve Šporku bylo staré vybavení zlikvidováno, je třeba nakoupit nové. S RUK se předběžně projednává možnost úhrady z jiných prostředků, byli osloveni sponzoři, rovněž Ústav translatologie se snaží o získání dotací. Vybavení fakultou bude na co nejnižší částce. Doc. Zemánek: je opravdu nutné vybavovat teď nově, nešlo by provizorium a podle momentální situace dovybavovat? Dr. Kalivoda: Špork znamená zátěž pro fakultu, nebylo by možné přesunout pracoviště jinam? Prof. Kuklík odpověděl, že rekonstrukce neprobíhala z fakultních prostředků. Univerzita poskytla mimořádnou účelovou dotaci. Dovybavení není záležitostí účelové dotace. Kromě translatologie sídlí ve Šporku ještě další dvě pracoviště. Navíc bude možno nové prostory využít i pro vědecké konference. Dr. Jettmarová doufá, že se nejedná o závistivost. Shání sponzory na vybavení počítačové učebny. Dodala, že za uplynulý rok byla vybavena hlavní budova, proč tedy ne Špork.

Dr. Homoláč podotkl, že bychom se měli bavit o rozpočtu. Z. Dětáková nepovažuje opatření děkana na zbavení se vnitřního dluhu za koncepční; zatěžování pedagogických pracovníků dalšími povinnostmi neřeší situaci. Dr. Štěpánek: jakým jiným způsobem fakulta tedy získá finanční zdroje? Z. Dětáková si myslí, že to chce systémové řešení, návrh na mimořádné studium jí připadá absurdní. Dr. Jettmarová se zúčastnila revize celkové zatíženosti učitelů, dodává, že to není nátlaková akce, pokud to učitel nebude chtít dělat, nelze mu nařídit. Doc. Housková navrhuje hledat řešení fakultních problémů. P. děkan sdělil, že fakultu nebude strukturálně měnit. Doc. Zemánek se ptá na rezervy v děkanátu. Dr. Homoláč navrhuje spojit problém restrukturalizace s předvolební kampaní kandidáta na děkana.

Usn. 91: AS bere na vědomí návrhy na řešení hospodářské situace fakulty v následujícím období.

Hlasování 24-0-2.

4. Projednání Zprávy o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 1999

Zprávu o hospodaření předloží ing. Borovian na zářijovém jednání AS.

5. Projednání rozpočtu na rok 1999

AS obdržel písemný materiál k rozpočtu – předpokládané příjmy a předpokládané výdaje (tabulky) spolu s komentářem (viz příloha). K jednotlivým položkám p. tajemník podal vyjádření. K některým položkám: poštovné je přečerpáno o 600 tisíc, mzdové náklady – díky nevyplacení 13. platu se ušetří 5 mil. (bude-li se hospodaření vyvíjet správným směrem bude se uvažovat v posledních dvou měsících roku o zvýšení mezd). Na vybavení Šporku se počítá s více jak 5 mil., ale předpokládá se, že to bude levnější. Ostatní náklady (stipendia) budou přečerpány cca o 2 mil. z důvodu vyššího počtu doktorandů. U zahraničních cest se však již v nejbližší době očekává požadavek na zvýšení. Ochrana objektu – opatřením rektora UK jsou všichni vedoucí součástí UK odpovědni za zajištění ostrahy objektů i v nočních hodinách a o sobotách a nedělích, což přinese další zvýšení výdajů. Předběžně je však zjištěno, že případné ztráty by byly zřejmě menší, než platba za ostrahu objektů. Poplatky za telefony jsou reklamovány.

Doc. Zemánek sdělil, že komise AS předala své podněty p. tajemníkovi, vývoj jde správným směrem. Ve struktuře návrhu rozpočtu chybí blok investicí, vazba na minulý rok a zpřehlednění finančních toků. Zahraniční cesty: jak bude tato položka technicky provedena. Přispívá stát na civilní službu? Mzdy: rozlišit HPP a VPP. Pokud se nevyplácí 13. plat, kde jsou peníze zahrnuty? Lze vybavení Šporku rozložit na více etap? K tomu p. tajemník: – investice: hlavní investice se týkají Šporku, od roku 1999 jsou hrazeny přímo RUK. Granty jsou v podrobných rozpočtech. Loňský rozpočet v této formě nebyl – lze vůbec srovnávat při minulém stavu vedení účetnictví. Alikvotní část z přijímacího řízení jde na provoz, právě tak jako alikvotní část z dalších aktivit fakulty. Dr. Homoláče zajímá, kam jsou peníze z příjmů kateder. Např. na knihy, technická zařízení, zbytek pro fakultu (o tom by měl vědět vedoucí pracoviště). Diskuse se dále zabývala otázkami stravování, stipendií, časem předložení rozpočtu na rok 2000, doplňkovou činností, stanovením priorit (Špork, knihy), srovnáním rozpočtu s loňským rokem atd. (ing. Borovian, doc. Zemánek, dr. Homoláč, Z. Dětáková, prof. Kvaček, K. Sieber, prof. Kuklík, P. Trantina, dr. Kašparová, P. Pabian, dr. Kalivoda, dr. Popelka, p. děkan). Doc. Housková se otázala, zda schválení rozpočtu znamená reálné snížení mezd, a poukázala na výrazně vyšší mzdy na fakultách s týmž koeficientem (FF MU). Odpověď: podstatně ano, lze dorovnat koncem roku.

Usn. 92: Rozpočet na rok 1999 nebyl schválen.

Hlasování: 6-4-11.

6. Projednání předložených vnitřních předpisů FF

Statut: čl. 2, odst. 5 – varianta 2: 17-0-4; čl. 5, odst. 8 – varianta 2: 12-2-7; čl. 6, odst. 3 – varianta 2: 14-2-4; čl. 6, odst. 9 – varianta 2: 15-05; čl. 7, odst. 1a) – varianta 1(2): 7-2-11; čl. 10, odst. 2 a 3 – varianta 1: 14-2-3; čl. 16, odst. 1 – varianta 1(2): 6-9-4.

Usn. 93: AS schválil Statut jako celek s jednotlivě schválenými variantami.

Hlasování: 17-0-2.

Studijní a zkušební řád: čl. 6, odst. 8 – bez varianty: 6-8-5; čl. 6, odst. 10 – s variantou: 18-0-1; čl. 7, odst. 3 – 1. varianta: 17-0-2, 2. varianta: 19-0-0; čl. 8, odst. 3 – 1. varianta: 14-2-2, 2. varianta: 16-0-2; čl. 8, odst. 4: 16-0-2; čl. 9, odst. 3 – bez varianty: 5-7-6; čl. 9, odst. 8: 4-10-5; čl. 9, odst. 9: 11-4-4; čl. 9, odst. 13: bez varianty: 1-18-0; čl. 9, odst. 21: jednomyslně; čl. 10, odst. 4: varianta nepřijata; čl. 15, odst. 1: schválení dodatečně 23.9.

Usn. 94: Studijní a zkušební řád byl schválen.

Hlasování: 18-0-1.

Disciplinární řád:

Usn. 95: Disciplinární řád byl jednomyslně schválen.

Hlasování: 19-0-0.

Stipendijní řád:

Usn. 96: Stipendijní řád byl schválen.

Hlasování: 18-0-1.

Jednací řád vědecké rady:

Usn. 97: Jednací řád vědecké rady byl schválen.

Hlasování: 17-0-2.

Volební a jednací řád AS: čl. 6, odst. 2: schválena varianta 2; čl. 8, odst. 3: schválena varianta 2; čl. 9, odst. 1: schválena varianta 1; čl. 9, odst. 3: schválena varianta 2; čl. 10, odst. 2: schválena varianta 2.

Usn. 98: Volební a jednací řád AS byl schválen.

Hlasování: 19-0-0.

7. Projednání Zprávy stipendijní komise

AS vzal na vědomí závěr stipendijní komise z jednání dne 19.5.1999 o výplatě SPS v měsících říjen – prosinec 1999.

Usn. 99: AS bere zprávu komise na vědomí.

Hlasování: 19-0-0.

8. Projednání dopisu prof. Kuklíka Akademickému senátu

Viz schválení programu.

Dr. Kalivoda a dr. Homoláč konstatovali, že vzhledem k náročnému programu dnešního jednání AS neprojednal senát návrh usnesení – stanoviska učitelské a studentské kurie k situaci na fakultě, a proto navrhují, aby se k tomuto návrhu senát vrátil na svém zářijovém jednání.

Usn. 100: AS ukládá předsednictvu, aby na program zářijového jednání senátu zařadilo projednání stanoviska senátu k situaci na fakultě jako první bod jednání po schválení programu a schválení zápisu.

Hlasování: 19-0-0.

9. Různé

a) Dr. Jettmarová poděkovala současnému vedení FF za uskutečnění rekonstrukce Šporkova paláce.

b) AS potleskem vyjádřil poděkování P. Pabianovi za „lví“ podíl na přípravě vnitřních předpisů fakulty.

Zapsaly: Příbramská, Ničová.

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát