Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis5_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 13. 5. 1999

Přítomni: P. Bílek, J. Homoláč, A. Housková, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, R. Prahl, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, H. Hruška, J. Kadlec, P. Koura, M. Lukeš, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, K. Sieber, J. Slanina, Š. Švenda, P. Trantina.

Omluveni: L. Bobková, H. Jarošová, M. Popelka, J. Bureš, M. Pehr, D. Šrajerová, L. Vildman.

Neomluven: D. Štěpánek.

Hosté: doc. dr. F. Vrhel, CSc., děkan; prof. dr. M. Königová, CSc.; ing. E. Borovian, tajemník; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan; doc. ing. A. Smutná, CSc. a doc. ing. V. Košteková, CSc., katedra ekonomie; doc. dr. P. Jirků, CSc., katedra logiky; doc. dr. J. Černý, CSc., proděkan; JUDr. J. Handzelová, studijní oddělení; J. Štoček, AS UK; členové akademické obce.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Vystoupení p. děkana:

a) Informace o současné hospodářské situaci fakulty.

b) Výroční zpráva.

c) Rozpočet na rok 1999 (p. ing. E. Borovian, p. ing. L. Zeitham).

4. Projednání Výroční zprávy o činnosti AS.

5. Schválení podmínek pro přijímací řízení.

6. Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady.

7. Projednání podnětu právnické fakulty UK k doplnění vnitřních přepisů UK.

8. Projednání změny názvu katedry českého jazyka (návrh přiložen k pozvánce na dubnové zasedání AS).

9. Zprávy zástupců AS v komisích pro zpracování vnitřních fakultních předpisů.

10. Projednání návrhu doc. P. Jirků na zřízení Informačního servisu na internetových stránkách fakulty.

11. Projednání návrhů na usnesení Z. Dětákové a J. Kadlece.

12. Informace předsedy AS:

a) čerpání rozpočtu za rok 1998

b) informace z jednání kolegia děkana

c) informace z Rady vysokých škol

13. Různé.

1. Schválení programu

Dr. Oerter navrhuje projednání otázky administrativy MŠMT vůči pedagogickým a vědeckým pracovníkům vysokých škol (bude zařazeno do bodu Různé).

P. Pabian požádal, aby před projednáním bodu 3b) byl zařazen na program návrh usnesení studentské kurie k Výroční zprávě děkana. Přijato hlasováním: ano-14, proti-0, zdrželo se-9.

Program jednání schválen: 20 – 0 – 3.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS

Str. 2, odst. 2: … tak určitá forma rozkladu by měla být dána k dispozici. (Z. Dětáková: opakuje se dvakrát by měla.) Mimo plénum upozornila doc. Housková na bod 4, odst. 2: … hlavně doplňkové studium, má být: hlavně volitelné studium.

Zápis 11. jednání AS byl schválen: 23 – 0 – 1.

3. Vystoupení p. děkana

a) Informace o současné hospodářské situaci fakulty.

P. děkan v úvodu reagoval na článek Z. Dětákové a dopis Studentské kurie AS. Konstatoval, že finanční situace fakulty je špatná. Došlo k určitým personálním změnám; fakulta má nového tajemníka a vedoucího ekonomického oddělení; celá záležitost není ukončena. V současné době probíhá rektorátní kontrola hospodaření. Protokol o této kontrole by měl být hotov na přelomu května a června. Do konce června by kolegium děkana mělo zhodnotit jak auditorskou zprávu tak rektorátní a vyjádření zainteresovaných stran. Do přelomu června a července vypracuje kolegium děkana zprávu o stavu hospodaření spolu s opatřeními týkajícími se splatnosti dluhů. V dopise studentské kurie, adresovaném p. děkanovi, byl vznesen dotaz, proč byl ing. Zeitham jmenován vedoucím ekonomického oddělení. K tomu p. děkan sdělil, že podíl viny ing. Zeithama na špatném hospodaření prokázán nebyl. O tom mohla rozhodnout pí Pribilincová či ing. Brabcová. Na funkci tajemníka fakulty bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo pro malý zájem veřejnosti opakováno. Členem komise pro výběrové řízení byl p. kvestor.

Kolegium děkana předloží souhrnný materiál o současné hospodářské situaci fakulty jak vedoucím jednotlivých pracovišť, tak akademickému senátu.

V diskusi se Z. Dětáková ohradila vůči děkanově komentáři k jejímu článku v Babylonu. Dr. Oerter položil otázku, zda se p. děkan domnívá, že hospodářská situace fakulty nepovede k zákazu vyplacení mezd. P. děkan si myslí, že to možné není. P. Koura upozornil na usnesení AS č. 60, které není splněno. P. děkan sdělil, že jednání s vedoucími pracovišť ještě nezahájil; má dosud zpracované pouze podklady, je ochoten podat částečnou informaci; plný protokol není schopen zatím předložit. P. Pabian se dotázal, jaké podklady potřebuje, když materiály o přečerpání má. P. děkan může závěry sdělit bez písemného protokolu; k jednáním může P. Pabiana přizvat. Ing. Borovian dodal, že neví, do jaké míry byly rozpočty jednotlivým pracovištím strukturovány; pracovištím dovolila čerpání vedoucí ekonomického oddělení. P. Pabian uvedl, že usnesení AS vyžaduje zprávu a nikoli protokol. .P. děkan opakoval, že informaci o jednáních může dát koncem června až začátkem července; nemá nic proti tomu, aby výsledky jednání byly součástí zprávy. P.Pabian se ptá, jak může být pracovišti připsán výdaj neprávem (cituje čl. 22/5c) Statutu, který zavazuje vedoucí pracovišť za hospodárné využívání finančních prostředků fakulty, kterými disponují a jejich odpovědnost děkanovi). P. děkan odpověď nezná.

Doc. Smutná upozornila na tabulku výkazu výdajů a příjmů adresovanou RUK, která je zmatečná. Ing. Borovian podotkl, že audit konstatoval chybějící kontakt mezi účetnictvím a rozpočtem; účetní pracuje jen s čísly – mohou být dodány špatné podklady. Doc. Smutná dodala, že za takto sestavený rozpočet by studenta od zkoušky vyhodila. Dr. Štěpánek vrátil diskusi k usnesení č. 60 s dotazem na p. děkana a tajemníka fakulty, kdy může AS očekávat písemnou zprávu o struktuře přečerpání rozpočtu za rok 1998 a o důvodech, které k tomuto přečerpání vedly. P. děkan uvedl přelom června a července. H. Hruška se ptá, jak bude stanovena náprava, event. jak předejít dalšímu přečerpání. P. děkan odpověděl, že přečerpání rozpočtu, i když v menším rozsahu, nelze zcela vyloučit. K tomu ing. Borovian sdělil, že rozpočet na jednotlivá pracoviště byl předložen bývalou tajemnicí. Vydal příkaz, aby pracoviště svůj příděl hlídala; výdaje pracovišť jsou kontrolovány i ze strany ekonomického oddělení.

Dr. Bílek se obrátil na p. děkana s tím, že jeho rétorika je zoufale nezávazná (jde o nezávazná tvrzení, která nejsou ověřitelná). Tato debata ztrácí smysl. P. děkan sdělil, že, aniž je hospodářským expertem, má podávat zprávu o hospodaření.

Dr. Homoláč navrhl přestávku, aby si jednotlivé kurie mohly ujasnit témata jednání. V tomto okamžiku je náhled p. děkana a senátorů odlišný.

Dr. Štěpánek předložil tento návrh ke schválení.

Hlasování: 18 – 0 – 5.

Po desetiminutové přestávce se pokračovalo v dalším jednání.

P. Koura konstatoval, že studentská kurie je nespokojena s tím, že p. děkan nereagoval dostatečně na usnesení č. 60 a 62 a neodpověděl na všechny otázky v dopise SK. P. děkan odpověděl, že s vedoucími pracovišť jednat bude a výsledky dá k dispozici. Zatím však jde o předčasný požadavek. Dr. Homoláč se domnívá, že za daného stavu není možné o této otázce jednat; navrhuje revokovat přísl. usnesení nebo se sejít začátkem července na mimořádném zasedání.

Prof. Kuklík sdělil, že požádal kontrolu RUK vedenou ing. Fürstovou, aby kontrola byla důkladná a podrobná. Do měsíce od začátku kontroly by měla být předložena zpráva. Z této zprávy fakulta vyvodí závěry. Zpráva děkana by mohla obsahovat do konce června i celkovou zprávu o hospodaření za rok 1998. Kontrolní zpráva RUK by měla být věcným podkladem, auditorská zpráva takový podklad netvoří.

P. Pabian navrhuje revokaci usn. č. 60 před červencovým zasedáním. Dr. Štěpánek zrekapituloval návrhy s tím, že 8. července by se mohlo konat mimořádné jednání AS s navrhovaným programem:

1) Projednání čerpání rozpočtu a hospodaření fakulty za rok 1998.

2) Zpráva děkana z jednání s jednotlivými pracovišti o přečerpání jejich rozpočtu.

Usn. 67: AS schvaluje termín mimořádného jednání AS dne 8.7.1999.

Hlasování: 25 – 3 – 1.

Usn. 68: AS ukládá předsednictvu svolat na 8.7.1999 mimořádné zasedání senátu s následujícím programem:

1. Projednání auditorské zprávy.

2. Projednání výsledků hloubkové kontroly RUK.

3. Projednání zprávy p. děkana z jednání s vedoucími pracovišť o přečerpání rozpočtu v roce 1998.

4. Projednání návrhu p. děkana na řešení hospodářské situace fakulty v příštím období.

AS žádá p. děkana, aby výše uvedené zprávy předložil senátu v písemné podobě.

Hlasování: 29 – 0 – 0.

K dopisu studentské kurie:

P. děkan se snažil odpovědět na dopis SK AS týkající se dotazníků k průzkumu jazykové výuky na FF; vůbec neví, v čem byl problém. P. Pabian ho upozornil, že jde o záležitost studentské kurie a že na tento dopis vyžaduje SK AS písemnou odpověď mimo jednání AS.

P. děkan se nejdříve vrátil k jmenování ing. Zeithama vedoucím ekonomického oddělení s tím, že získat kvalitní pracovníky pro ekonomické oddělení je svou obtížností spíše nereálné. K usn. č. 58 (krácení dotací na výzkumné záměry) p. děkan oznámil, že vedení fakulty se ohradilo, ale bez pozitivního výsledku.

Dr. Homoláč řekl, že dotace na výzkumné záměry nebyly fakultám UK kráceny stejně (o 1/4, o 1/6 atp.) a že by se vedení fakulty mělo ohradit proti tomuto rozhodnutí. P. Pabian se dotázal p. děkana, zda je možno po dvouměsíčním zdržení toto usnesení splnit. Dr. Štěpánek navrhl, že na nejbližším zasedání předsednictva spolu s p. děkanem a proděkanem doc. Černým toto usnesení naplní. K organizačnímu řádu fakulty p. děkan sdělil, že se jeho vytvoření stále odkládalo; čekalo se na nový zákon o VŠ. Dr. Štěpánek informoval, že na návrhu pracuje K. Sieber, již v červnu bude připravena 1. verze. K dalším otázkám p. děkan sdělil: pravomoc tajemníka je statutární, pravomoc proděkana pro rozvoj je formálně vázána rozpočtem (odpovídá za strategická rozhodnutí – prostory, výhled – vyjadřuje se k rozpočtu). Prof. Kuklík sdělil, že odpovědnost přijímá za přestavbu Šporkova paláce, rekonstrukce učeben, za Jinonice. Omlouvá se za to, že informaci o Jinonicích podal až nyní, kdy mohl podat souhrnnou zprávu. Připouští, že nebylo správné, že informaci dostali vedoucí kateder a ne senát.

Před jednáním bodu 3b) bylo na návrh P. Pabiana (viz schválení programu) zařazeno projednání návrhu usnesení, předloženého studentskou kurií k Výroční zprávě děkana.

Usn. 69: Akademický senát FF UK žádá děkana FF UK, aby v čísle Zpravodaje FF UK, které bude následovat po dvojčísle 1-2/1999, uvedl na pravou míru otištění své „Výroční zprávy za rok 1998„, tj. vysvětlil, že šlo pouze o návrh Výroční zprávy za rok 1998, a nikoli o platnou Výroční zprávu schválenou AS FF UK podle Zákona o vysokých školách. Zároveň akademický senát panu děkanovi navrhuje, aby k dotyčnému vysvětlení připojil i omluvu členům akademické obce za to, že je takto uvedl v omyl.

Hlasování: 17 – 0 – 12.

c) Výroční zpráva děkana.

V úvodu předseda citoval ze Zákona o vysokých školách § 27, 1d). P. Pabian konstatoval, že není přiložen rozbor hospodaření; má být součástí zprávy? P. děkan odpověděl, že součástí Výroční zprávy děkana rozbor hospodaření nikdy nebyl. S ohledem na fakultní situaci bude zpráva o hospodaření předložena separátně. Z. Dětáková se domnívá, že nemá cenu o zprávě jednat, když chybí její součást. Dr. Štěpánek poznamenal, že se jedná o dvě různé věci: Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření. Dr. Homoláč poznamenal, že dalším bodem na červencovém zasedání by měla být Zpráva o hospodaření. Diskuse se zabývala otázkou, zda Zpráva o hospodaření má být součástí Výroční zprávy, pokud ano, část o hospodaření musí být vypuštěna (P. Pabian, p. děkan, dr. Štěpánek). K. Sieber dodává, že obě zprávy nelze od sebe oddělovat. Prof. Kuklík poznamenal, že nový management nemůže podat zprávu bez zprávy o rektorské kontrole; je třeba uvážit časovou souslednost. Základem zprávy nebudou pak fiktivní čísla. Byl vznesen návrh, aby obě zprávy byly projednány v červenci.

Usn. 70: AS schválil návrh, aby děkanova zpráva o činnosti byl projednána současně se zprávou o hospodaření v červenci.

Hlasování: 17 – 0 – 8. d) Rozpočet na rok 1999.

Ing. Borovian v úvodu sdělil, že u zrodu návrhu rozpočtu nebyl ani on, ani ing. Zeitham. V tomto předloženém návrhu došlo k drobným úpravám (viz příloha). K plánu výdajů p. tajemník poznamenal, že dlouhodobě nebudou potvrzovány požadavky na civilní službu, grantové položky budou průhledně rozděleny. Investiční výdaje budou kontrolovány rektorátem. Původní výdaj na rekonstrukci Šporku byl mylný (4,5 mil.), cena nábytku dle architektky min. 8 mil. Projekt úpravy podkroví není ještě finančně krytý. P. tajemník se vyjádřil k dalším položkám: např. právní pomoc – je placena paušálně, je levnější, než najímat jednotlivce na každou akci zvlášť. Je si vědom toho, že některé položky je třeba zpřehlednit (materiál, cestovné aj.). Pokud se týče položky na nákup knih, uvědomuje si, že je nízká. Provoz Celetná 13: faktura za minulý rok ve výši 500.000 není ještě uhrazena. Ostraha hlavní budovy: původně se měla řešit dodavatelsky, zatím vše zůstane v původním řešení, počítá se s však se získáním mladších pracovníků. P. tajemník dále počítá s podrobnějším rozpisem doplňkové činnosti. Z doplňkové činnosti se odvádí 10% z NIV do havarijního fondu univerzity. O posouzení návrhu rozpočtu byla požádána katedra ekonomie. K němu se vyjádřily doc. Smutná a doc. Košteková. Doc. Smutná konstatovala nedostatečnou formální úpravu, např. zaměňování pojmů, i úprava je metodicky nezvládnuta. V příjmech vyplynulo, že chybí 21 mil. z doplňkové činnosti. Výdaje jsou špatně strukturovány, lze je rozdělit do tří skupin: a) rutinní výdaje, b) ovlivnitelné z hlediska fakulty, c) ovlivnitelné z hlediska pracovišť.

Např. ad a) vodné, stočné je oproti loňsku vyšší – 200 tis., stejně tak plyn 1mil. 400 tis. Ad c) precizovat granty, odpisy nelze spojovat s vybavením. V návrhu rozpočtu není zřejmé, jak budou uhrazeny dlužné závazky z roku 1998. Je třeba zjistit místa vzniku z důvodu prevence; dluh má být veden jako jeden výdaj.

Ing. Borovian poznamenal, že pokud by byl tento rozpočet platný, táhl by se dluh dále. Prof. Kuklík upozornil na skutečnost, že bude zprovozněn Špork a tím vzniknou vyšší výdaje na vodné a stočné; doc. Smutná poznamenala, že naopak budou nižší nájmy. Prof. Kuklík dodal, že sledování doplňkové činnosti je v kompetenci proděkana. Struktura vnitřního dluhu se dotýká nákupu nábytku apod.; rozpočet by měl být upraven na základě hloubkové kontroly RUK. Dr. Dewetterovou (SVI) zajímá položka na knihy a časopisy, ve které je navrženo o 300.000 Kč méně a co je s příjmy z pronájmu prodejny knih Fišer. Tento příjem je pravděpodobně zahrnut v doplňkové činnosti. J. Cieslar postrádá položku na nákup počítačů a vybavení počítačových učeben. Prof. Kuklík: řešením budou Jinonice s kapacitou 210 míst hrazených UK. Doc. Klégr vznesl dotaz, zda rozpočet je sestaven amatérsky. V odpovědi doc. Smutná sdělila, že takhle kategoricky to nelze říct; dříve se jednalo o rozpočtovou organizaci, a v té jsou položky hospodaření dané. Nyní je situace jiná, některé položky lze napadnout. Dr. Homoláč navrhuje projednání rozpočtu na červencovém jednání. Do té doby by se měly vysvětlit příjmy v doplňkové činnosti, propočítat rutinní výdaje, materiál, cestovné apod. z ostatních příjmů. Ing. Borovian sdělil, že materiál přepracuje; komise prověří jednotlivé položky. Dr. Homoláč dodal, že je nutné předložit podrobný rozpočet.

Usn. 71: Projednání rozpočtu se odkládá na červencové zasedání. Senát navrhuje zřízení komise, která bude spolupracovat s tajemníkem na návrhu rozpočtu na rok 1999 a připraví 1. verzi obecných rozpočtových pravidel hospodaření. Hlasování: 27 – 0 – 0. Komise byla schválena ve složení: H. Hruška, doc. P. Zemánek, P. Pabian, dr. J. Homoláč.

Hlasování: 25 – 0 – 2.

Komise má právo přizvat k jednání kompetentní pracovníky. Návrh dr. Kuťáka, aby k tomuto jednání byly jmenovány konkrétní osoby, nebyl schválen (hlasování: 0 – 17 – 3).

4. Projednání Výroční zprávy o činnosti AS.

Dr. Štěpánek informoval senát, že na základě připomínek k návrhu Výroční zprávy P. Pabiana, Z. Dětákové aj., je předsednictvo zapracovalo. K předložené zprávě žádné připomínky nejsou.

Usn. 72: AS schválil Výroční zprávu o činnosti AS za uplynulé období.

Hlasování: 22 – 1 – 4.

5. Schválení podmínek pro přijímací řízení.

AS byl předložen Harmonogram přijímacího řízení na FF pro akademický rok 1999/2000. Prof. Königová sdělila, že v březnu t.r. stručně informovala senát o přijímacím řízení s tím, že podmínky přijímacího řízení se proti minulým rokům nemění. Podle stávajícího SZŘ chybí varianta 3b), možnost přijetí do bakalářského studia. Pokud uchazeč uspěje při písemkách pouze na jednom oboru dvouoborového studia a jedná se o obor, který má jednooborový studijní plán, pokračuje dál v přijímacím řízení v ústní zkoušce. P. Pabian upozornil na skutečnost, že proběhla talentová zkouška na filozofii ještě před schválením tohoto dokumentu. Prof. Königová konstatovala, že informaci přednesla již v březnu, je chybou, že toto nebylo schváleno. Poznámka P. Pabiana: informace nebyly k dispozici v písemné podobě. Na dotaz dr. Štěpánka, zda lze dodatečně schválit už vykonané zkoušky kol. Slanina odpověděl, že po právní stránce tak nelze učinit. Problém může nastat v okamžiku, kdy některý z nepřijatých uchazečů se odvolá. Propříště je nutné mít včas materiály připravené.

Usn. 73: AS schválil předložený Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 1999/2000.

Hlasování: 19 – 0 – 2.

AS vzal na vědomí Opatření děkana k nahlížení do materiálů dle § 50 odst. 6 Zákona o vysokých školách (viz příloha zápisu).

6. Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady.

P. Pabian konstatoval, že v současné době se tento návrh v některých formulacích neshoduje s formulacemi aktuálního návrhu Statutu. Navrhuje, aby všechny vnitřní předpisy byly předloženy společně a pracovní skupina je mohla zkoordinovat (zejména formulační otázky apod.). Doc. Černý poznamenal, že tento návrh vychází z Jednacího řádu UK. Dodal, že již proběhlo habilitační řízení a zda to není v rozporu se zákonem. Prof. Kuklík připomněl, že univerzitní předpisy jsou již akreditovány, takže obavy z porušování nejsou nutné; P. Pabian dodává, pokud řízení nebylo v rozporu se zákonem, žádný problém nevidí. P. Trantina vyslovil přesvědčení, že všechny návrhy vnitřních předpisů je třeba schvalovat až po schválení Statutu FF.

Usn. 74: AS odkládá schválení Jednacího řádu vědecké rady po schválení Statutu FF UK.

Hlasování: 19 – 0 – 2.

7. Projednání podnětu právnické fakulty UK k doplnění vnitřních přepisů UK.

Akademický senát Právnické fakulty se obrátil na akademické senáty ostatních fakult UK s návrhem na doplnění předpisu UK, který se týká finančního hospodaření. Změnou zákona o VŠ, které přestaly být příspěvkovými organizacemi, byl zrušen Fond kulturních a sociálních potřeb, který umožňoval poskytování bezúročných půjček, výpomoc ve složité sociální situaci apod. AS PF navrhuje vytvořit sociálně zaměřený fond na uvedené účely buď na univerzitní úrovni, nebo umožnit tvorbu fondů fakultních.

Usn. 75: AS plně podporuje návrh Právnické fakulty na doplnění vnitřních předpisů UK.

Hlasování: 20 – 0 – 1.

8

. Projednání změny názvu katedry českého jazyka.

Dr. Homoláč uvedl důvody k tomuto návrhu; katedra nevyučuje pouze jazyk, orientuje se i jinak (např. komunikace neslyšících, čeština staré a střední doby, teorie komunikace a osvojování jazyka).

Z. Dětáková se dotázala, na rozdíl mezi katedrou a ústavem a zda tato změna bude mít vliv např. na hospodaření. P. děkan sdělil, že ústav je organizačně vyšší útvar, lze jej více členit.

Usn. 76: AS schválil změnu názvu katedry českého jazyka na Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

Hlasování: 20 – 0 – 0.

9. Zprávy zástupců AS v komisích pro zpracování vnitřních fakultních předpisů.

Dr. Štěpánek konstatoval, že projednání fakultních předpisů se nestihne do 1. termínu ke schválení v AS UK.

Statut: informoval P. Pabian. Komise zatím dospěla k čl. 36; příští týden bude připraven předběžný návrh, který postoupí pracovní skupině k sjednocení.

SZŘ: I. Příbramská. Návrh byl předložen studijní komisi, příští týden bude k dispozici.

Stipendijní řád: P. Pabian. Návrh je hotov; je odeslán katedrám k připomínkování. Je rovněž postoupen právnímu oddělení RUK.

Poplatky spojené se studiem: J. Cieslar. Je hotov a postoupen dále.

Řád přijímacího řízení: fakulta se bude řídit univerzitním řádem a bude zakotveno ve Statutu.

Řád rigorózního řízení: doc. Zemánek. Je v podstatě hotov.

Organizační řád: K. Sieber. Návrh je vypracován, budou zapracovány připomínky dr. Oertera.

10. Projednání návrhu doc. P. Jirků na zřízení Informačního servisu na internetových stránkách fakulty.

Doc. Jirků zdůvodňuje návrh tím, že se jedná o rychlý a levný způsob zveřejňování informací. Tento způsob umožní získat podklady pro koncepční práci a operativní rozhodování, klid pro ostatní práci, nebude docházet k nedorozuměním, podpoří to vytvoření atmosféry důvěry. V tomto informačním systému lze zveřejňovat materiály, které vyžadují diskusi, např. vnitřní fakultní předpisy aj. Ke všem otázkám, které vyžadují diskusi, lze zřídit stálou elektronickou konferenci. Dr. Kalivoda se dotázal na personální zajištění; domnívá se, že takový systém práce potřebuje odborného pracovníka.

Usn. 77: AS podporuje návrh doc. P. Jirků na zřízení informačního servisu na internetových stránkách fakulty a žádá kolegium děkana, aby na červnovém jednání AS podalo informaci o jeho realizaci.

Hlasování: 19 – 0 – 1.

11. Projednání návrhů na usnesení Z. Dětákové a J. Kadlece.

Návrhy usnesení jsou přílohou zápisu. Důvodem návrhu Z. Dětákové a J. Kadlece je skutečnost, že otvírací hodiny studijního oddělení a zahraničního oddělení nejsou shodné. Pokud student potřebuje na jednu žádost potvrzení od obou oddělení, musí tomu věnovat hodně času. Důvodem k druhému návrhu je fakt, že otevírací hodiny obou oddělení jsou 2-3 hodiny denně čtyři dny v týdnu. Není tedy možné řešit naléhavé záležitosti ihned a v otvíracích hodinách se často tvoří fronty. Prodloužení otevírací doby by tyto potíže zřejmě odstranilo.

Prof. Königová sdělila, že návrhy již projednala na kolegiu děkana a s oběma odděleními. Oddělení se domluví na společných otevíracích hodinách.

Usn. 78: AS FF UK žádá kolegium děkana, aby zajistilo, aby byly od začátku akademického roku 1999/2000 sjednoceny úřední hodiny studijního a zahraničního oddělení.

Hlasování: 20 – 0 –0.

Usn. 79: AS FF UK žádá kolegium děkana, a zvláště proděkanky pro studijní záležitosti a zahraniční styky, aby byla od začátku akademického roku 1999/2000 prodloužena otevírací doba studijního a zahraničního oddělení.

Hlasování: 20 – 0 – 0.

Dr. Kalivoda poznamenal, že se tento problém týká i dalších oddělení děkanátu.

12. Informace předsedy AS.

a) čerpání rozpočtu za rok 1998: viz bod 3a.

b) informace z jednání kolegia děkana: zápisy z KD jsou k dispozici na sekretariátu

c) informace z Rady vysokých škol:

odkaz na www stránky

krácení dotací o 5%

hodnocení VŠ výuky studenty

13. Různé.

a) Z. Dětáková upozornila na Zprávu o Jinonicích v materiálech pro jednání AS s tím, že nebyla na programu jednání. Dr. Štěpánek sdělil, že toto bude zařazeno na program příštího jednání AS.

b) Návrh opatření míry vyučovací povinnosti akademických pracovníků, specifikace vědecké práce u vědeckých pracovníků, předložený děkanem fakulty vzal AS na vědomí s tím, že další kritéria doplnil o hlavní činnost (CŽV apod.)

c) Z. Dětáková připomněla schválení usnesení ohledně vyhlašování volna. Na přednášku p. prezidenta bylo volno nahlášeno pozdě, rovněž nebyla dodržena hodina (začátek volna byl uprostřed vyučovací hodiny). P. Trantina dodal, že samotná návštěva byla pozdě plánovaná. J. Cieslar dodal, že studenti byli požádáni o pořadatelskou službu, a také pozdě.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát