Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis4_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 8. 4. 1999

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, Jan Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, P. Koura, M. Lukeš, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, K. Sieber, D. Šrajerová, P. Trantina, L. Vildman.

Omluveni: J. Hill, E. Kašparová, R. Prahl, J. Slanina.

Neomluveni: H. Hruška, J. Kadlec, M. Pehr, D. Štěpánek, Š. Švenda.

Hosté: ing. Y. Brabcová, tajemnice; ing. E. Borovian, prof. M. Kvapil, DrSc., vedoucí katedry slavistiky; doc. M. Procházka, CSc., ředitel Ústavu anglistiky a amerikanistiky.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Informace o rozpočtu UK FF na rok 1999 – pí tajemnice.

4. Projednání studijních plánů oborů:

slovakistika – jednooborová a dvouoborová

jednooborové studium anglistiky – amerikanistiky

5. Návrh statutu projektu „Hodnocení kvality výuky na FF UK„.

6. Změna názvu Katedry českého jazyka na „Ústav českého jazyka a teorie komunikace„.

7. Doplnění komisí AS

– pro vědu

– pro školné

– hospodářská

8. Projednání výroční zprávy o činnosti AS.

9. Zprávy z komisí pro vypracování vnitřních předpisů UK FF: dr. Homoláč, P. Pabian, I. Příbramská, P. Koura, J. Cieslar, D. Štěpánek, doc. Zemánek, dr. Popelka, doc. Housková.

10. Různé.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen.

Hlasování: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Ad bod 4): Z. Dětáková upozornila, že se nejednalo o „neoprávněný„ odběr stravenek, ale že nebyl kontrolován. Dr. Štěpánek dodal, že jistá míra kontroly zde byla, ale byla nedostatečná. AS schválil formulaci: „nedostatečná kontrola„ (hlasování:18-0-4).

Str. 3, předp. odst.: namísto „člen studentské kurie„ – Karel Sieber (hlasování: 20-0-2).

Str. 3, 4. odst.: namísto „člen studentské kurie„ – Jiří Kadlec (hlasování: 20-0-2).

Str. 5, bod 7 b): oprava slova: … s vybudováním knihovny a studenty pro studenty… správně s vybudováním knihovny a studovny pro studenty…

Zápis byl s těmito opravami schválen.

3. Informace o rozpočtu UK FF na rok 1999.

V úvodu pí tajemnice sdělila, že v současné době není ještě rozpočet vcelku hotov; poznamenala, že dnes odpoledne přebírá auditorskou zprávu. V souvislosti se svým odchodem na mateřskou dovolenou představila senátu nového tajemníka FF p. ing. E. Boroviana.

Fakulta na letošní rok obdrží dotaci ve výši cca 160 mil. V tom je zahrnut i příspěvek na postgraduální studium cca 7 mil.; příjem z přijímacího řízení se předpokládá ve výši 4 mil. 500 tis.; příjmy z kurzů celoživotního vzdělávání by měly činit 1 mil. 100 tis. Spolu s dalšími příjmy by se fakulta měla dostat k celkové částce 168 mil.546 tis. Celkové výdaje budou cca 163 mil. (mzdy a zákonné odvody budou činit cca 131 mil., na stipendia 7 mil. 20 tis., odpisy HIM 10 mil. 650 tis. a další výdaje na provoz apod.). Pí tajemnice sdělila, že kolegium děkana schválilo výši prostředků na: stipendia – 1 mil. 750 tis., zahraniční styky – 1 mil. 600 tis., knihy SVI –1 mil. 500 tis.; pí tajemnice uvažuje o zkrácení některých položek (např. knihy SVI). Mezi další výdaje je třeba zahrnout provoz v Celetné 13, ostraha hlavní budovy, neinvestiční prostředky, revize elektroinstalace, výtahů atd. Limit mzdových prostředků se zvyšovat nebude; příspěvky na pracoviště budou limitovány podle počtu studentů, pedagogů a pracovníků.

K. Sieber se zeptal, jakým způsobem je dluh 10 mil. splácen? Pí tajemnice sdělila, že část závazků nějakým způsobem splatili. Dr. Štěpánek poukázal na fakt, že na VŠ se nevztahuje zvýšení platů o 17%, bylo zrušeno FKSP, byl omezen objem vydávaných stravovacích poukázek; ptá se, zda budou v průběhu letošního roku mzdy zvýšeny. Pí tajemnice odpověděla, že v tomto návrhu se s navýšením nepočítá. Pokud nebudou poskytovány odměny, mohou být tarifní mzdy navýšeny. Myslí si, že je lépe poskytnout peníze na osobní ohodnocení, které by měly být poukázány na pracoviště a vedoucí pracovišť by měli o jejich přidělování rozhodovat. Doc. Bobková se domnívá, že řešení finančních problémů by mělo být řešeno jinou cestou než seškrtáním položek; platy učitelů na FF jsou nejnižší z celé univerzity; snížit finanční prostředky na nákup knih je hazard (FF je na knihách závislá); zajímá ji, na co bude fakulta dávat část peněz z grantů. V odpovědi pí tajemnice sdělila, že státní dotace je oproti loňskému roku vyšší o 9 mil. (není zde tedy plně zohledněna ani inflace); grantových prostředků je o 1/3 méně než loni. V další části diskuse byly předneseny názory na granty [příspěvky a platby z grantů (doc. Zemánek, ing. Brabcová, dr. Popelka, dr. Homoláč)]. Dr. Homoláč dále poznamenal, že formulace odpovědi pí tajemnice, že … „nějakým„ způsobem splatili… jej neuspokojuje. Část dluhu byla uhrazena (vypůjčena) z vedlejší hospodářské činnosti (pí tajemnice ). Dr. Homoláč dodal, že by k návrhu rozpočtu přivítal krátkou zprávu. Dr. Štěpánek se připojil k žádosti s tím, že pokud má senát příště rozpočet schválit, tak určitá forma rozkladu by měla být dána k dispozici. K. Sieber se dotázal, jakou výši finančních prostředků jednotlivá pracoviště obdrží (dotaz nebyl zodpovězen); doc. Zemánek dodává, že pro určení výše těchto finančních prostředků by měla být stanovena jasná kritéria. Z. Dětáková poznamenala, že pí tajemnice neodpověděla doc. Bobkové na otázku škrtání položek. Doc. Bobková dodala, že je třeba se zamyslet nejen nad „škrtáním„ položek, ale řešit celé hospodaření. Dr. Homoláč vznesl požadavek, aby i děkanova zpráva měla písemnou podobu. Měli bychom chtít zprávu o schůzce p. děkana s vedoucími kateder o přečerpání rozpočtu a po pí tajemnici písemný rozklad k návrhu rozpočtu a ke způsobu umoření vnitřního dluhu rozpočtu. Dr. Oerter: zamyslet se nad tím, do jaké míry bude chtít fakulta čerpat z grantů. Granty jsou jedním z doplňkových zdrojů financí.Dr. Homoláč: měla by být stanovena pravidla pro čerpání finančních prostředků z grantů; základní problém je, že AS dostává málo informací. Dr. Kalivoda navrhuje počkat na písemné materiály a pověřit ekonomickou komisi AS, aby jednala s pí tajemnicí.

V průběhu dalšího jednání byla navržena a schválena tři usnesení, týkající se požadavků na p. děkana a pí tajemnici. Následující diskuse však prokázala nesouhlas s dostatečností těchto usnesení. Akademický senát proto vytvořil návrhovou komisi (Z. Dětáková, dr. Homoláč), která v průběhu dalšího jednání senátu předložila návrhy usnesení ve variantní formě. AS potom zrušil platnost původních usnesení a schválil nová usnesení v tomto znění:

Usn. 60: AS žádá p. děkana o předložení písemné zprávy z jednání s vedoucími jednotlivých pracovišť o přečerpání rozpočtu v r. 1998. Je žádoucí, aby členové AS měli tuto zprávu k dispozici 14 dní před květnovým zasedáním.

Hlasování : 23-0-3.

Usn. 61: AS žádá tajemníka fakulty:

a) o předložení písemného rozkladu k návrhu rozpočtu na rok 1999 a ke způsobu umoření dluhů FF UK vzniklých v roce 1998. Hlasování: 24-0-2.

b) o předložení psaných pravidel zacházení s finančními prostředky získanými z doplňkové případně hlavní činnosti, zvláště pak z grantů.

Je žádoucí, aby členové AS měli tuto zprávu k dispozici 14 dní před květnovým zasedáním.

Hlasování 26-0-0.

Usn. 62: Na červnovém zasedání se AS bude zabývat tím, jakými kritérii by se sestavování rozpočtu mělo napříště řídit, a tím, jak bude senát návrh rozpočtu a jeho čerpání schvalovat.

Hlasování: 19-1-0.

4. Projednání studijních plánů oborů:

slovakistika – jednooborová a dvouoborová,

jednooborové studium anglistiky – amerikanistiky.

Doc. Procházka uvedl, že program jednooborové studia anglistiky-amerikanistiky již existoval (studium bylo zrušeno počátkem 90. let). Po zrušení Bc. studia (nový VŠZ) vznikla nutnost tento program znovu otevřít. Jedná se o pětileté magisterské studium; v prvním cyklu je studium rozvrženo do 3 let, kdy student si k danému plánu může zvolit ze tří navrhovaných komponentů (lingvistiku, estetiku, divadelní vědu). Se souhlasem ředitele ústavu a vedoucím příslušné katedry si studenti mohou zvolit další obor. Studium druhého cyklus je rozvrženo do dvou let. Konkrétní nabídka výběrových seminářů se každý rok specifikuje, vždy v září jsou oznámeny vyhláškou ústavu. Doc. Housková konstatovala, že návrh je mimořádně kvalitní, hlavně volitelné studium ve 2. cyklu.

Usn. 63: AS doporučuje studijní plán jednooborového studia anglistiky-amerikanistiky vědecké radě FF ke schválení.

Hlasování: 24-0-2.

Učební plán slovakistiky:

Prof. Kvapil předložil návrh jednooborové a dvouoborové slovakistiky. Kabinet slovakistiky po konzultaci s vedoucím katedry chce prosadit toto studium. V jednooboorové slovakistice je silněji zastoupena historická komponenta.

Dr. Bílek si myslí, že 1. cyklus obsahuje nadměrný rozsah „úvodů„, a druhý cyklus pak vyznívá jako přívažek. Ptá se, kdo bude všechno učit? Prof. Kvapil kromě jiného sdělil, že Úvod do bohemistiky zavádějí především pro studenty ze Slovenska. Doc. Housková se domnívá, že namísto tří kurzů Dějin Slovenska by bylo vhodné ponechat jeden a zbývající nahradit výběrovými kurzy. J. Cieslar se ptal, kdo zajišťuje výuku dějin (příslušné ústavy). P. Trantina shrnul diskusi s tím, že předkladatelé nejsou přesvědčeni o kvalitě návrhu a dal o návrzích hlasovat.

Usn. 64: AS doporučuje studijní plán jednooborového studia slovakistiky vědecké radě FF ke schválení.

Hlasování: 2-4-21. Usnesení nebylo přijato.

Usn. 65: AS doporučuje studijní plán dvouoborového studia slovakistiky vědecké radě FF ke schválení.

Hlasování: 23-0-4.

5. Návrh statutu projektu „Hodnocení kvality výuky na FF UK„.

P. Koura obecně informoval o návrhu; konstatoval, že Statut evaluací je hotov. Dr. Štěpánek sdělil, že tento projekt připravuje i rektorát. Dále poznamenal, že na realizaci (software a zpracování dat) nejsou v současné době finanční prostředky. Lze doporučit vedení fakulty, aby náš projekt dalo k dispozici jednotlivým pracovištím tento návrh k realizaci na základě vlastní úvahy. S tímto návrhem nesouhlasí dr. Bílek; pokud rektorát chystá projekt pro celou univerzitu, zavádění našeho projektu ztrácí smysl. Dr. Šubrt dodal, pokud AS doporučí projekt k realizaci, budou si muset katedry vše zpracovávat samy.

P. Trantina poděkoval všem, kteří na projektu pracovali (D. Šrajerová, P. Koura, dr. Šubrt).

Usn. 66: AS se rozhodl návrh statutu projektu „Hodnocení kvality výuky na FF UK„ zatím dále neprojednávat.

Hlasování: 5-7-10.

Předsednictvo povede návrh projektu v patrnosti a zařadí jej na program jednání AS.

6. Změna názvu Katedry českého jazyka na „Ústav českého jazyka a teorie komunikace„.

7. Doplnění komisí AS: pro vědu, pro školné, hospodářská

8. Projednání výroční zprávy o činnosti AS.

Body 6, 7, 8 nemohly být projednány, senát přestal být usnášeníschopný.

9. Zprávy z komisí pro vypracování vnitřních předpisů UK FF.

Senát vyslechl informace o stavu vypracování vnitřních předpisů fakulty s tím, že jejich schválení bude předmětem dalšího jednání AS.

10. Různé.

a) P. Trantina informoval senát o odstoupení doc. Hlavačky z důvodu rozvázání pracovního poměru. Na jeho místo postupuje řádně zvolená náhradnice dr. Eva Kašparová (Jazykové centrum), kterou na dnešním zasedání omlouvá pro nemoc.

b) Mgr. Musil seznámil senát s rozkladem prof. J. Bouzka o „překročení„ rozpočtu galerií v Hostinném a v Litomyšli, v němž vysvětlil, že ve skutečnosti nedošlo k překročení částek v položkách plánovaných výdajů. Písemný výklad je uložen v sekretariátu senátu.

Zapsali: Bureš/Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát