Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis3_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 11. 3. 1999

Přítomni: P. Bílek, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, M. Popelka, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, H. Hruška, J. Kadlec, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Sieber, J. Slanina, D. Šrajerová, D. Štěpánek, P. Trantina, L. Vildman.

Omluveni: L. Bobková, J. Hill, J. Kalivoda, W. Oerter, R. Prahl, A. Stöcklová, Š. Švenda.

Neomluveni: M. Lukeš.

Hosté: doc. dr. Fr. Vrhel, CSc., děkan; ing. Y. Brabcová, tajemnice; ing. L. Zeitham, ekonomické oddělení; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan; prof. dr. M. Königová, CSc., proděkanka; doc. dr. J. Buriánek, CSc. a S. Štoček, zástupci FF v AS UK; členové AO.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Výroční zpráva děkana fakulty – doc. dr. Fr. Vrhel, CSc.

4. Zpráva o čerpání rozpočtu UK FF za rok 1998 – ing. Brabcová, pí Pribilincová.

5. Doplnění pracovních komisí pro zpracování statutárních dokumentů UK FF.

6. Informace předsedy.

7. Různé

Jednání vedl doc. dr. Petr Zemánek, CSc., místopředseda AS. V úvodu seznámil senát s rozhodnutím předsednictva, že místopředsedové spolu s předsedou se budou ve vedení jednotlivých jednání střídat. Přivítal Mgr. Marii Svobodovou, která byla řádně zvolenou náhradnicí a stala se tak členkou AS FF za odstupujícího dr. Caldu.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen. Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Zápis únorového jednání AS byl schválen. Hlasování: 24 – 0 – 1.

3. Výroční zpráva děkana fakulty.

P. děkan stručně informoval o obsahu výroční zprávy; konstatoval, že zpráva vyjde v plném rozsahu ve Zpravodaji.

a) VŠ zákon:

 • zatím jsou jeho důsledky nedohledné, chybí 16 předpisů.

 • Zákon „favorizuje“ rektorát; konference rektorů dala návrh VŠ zákona a ten odráží pohled rektorátu.

 • Fakulty ztratily právní subjektivitu; veškerá výkonná moc je teď delegována na děkana.

 • Zákon umožňuje zrušit fakulty a centralizuje univerzity podle vzoru USA a Polska; u nás existuje „historické“ vědomí o tradici fakult.

 • Umožňuje dva druhy doktorátů (PhD. a PhDr.). Uchazeč o titul PhDr. ponese náklady na uskutečnění rigorózní zkoušky (odhaduje se 10.000,- Kč).

 • MŠMT chce doktoráty paušalizovat na 5.000,- Kč; fakulty však budou chtít mít z toho zisk, takže budou proti.

b) tabulka mezd na UK:

 • bude otištěna ve Fóru.

 • Je velký rozdíl v průměrných platech na jednotlivých fakultách (¸ plat na FF je nejniţđí, na 1. LF nejvyšší).

 • Důvody jsou v nízkém koeficientu, ve vysokém počtu učitelů (jsou zde tzv. „malé“obory, které jsou sice finančně nevýhodné, ale existovat musí).

 • Prorektor Wilhelm sdělil, že pokud si FF bude chtít finančně polepšit, musí fakulta snížit počet učitelů nebo navýšit počet studentů.

 • O FF je enormní zájem, letos se hlásí 9000 uchazečů.

  Děkan bude muset přehodnotit dvě věci:

  a) „fragmentární“ pracovní úvazky (to souvisí s prolongacemi)

  b) zvýšit počet grantů

c) hospodaření:

 • hospodaření v roce 1998 je neuspokojivé

 • v únoru došlo ke krádeži

 • objevily se nedůslednosti v hospodaření

 • na několika místech došlo k masivnímu překročení rozpočtu

Dotazy:

Bude p. děkan rušit obory? Odvolá vedoucí těch pracovišť, které jsou bez grantů? Děkan nechce rušit obory ani propouštět. Je zde však řada lidí, kteří přednáší pár hodin za plný plat – toto nemůže pokračovat. Kolegium děkana bude muset zvážit otázku kontroly. Fakulta netrpí nedostatkem prostoru – učebny jsou nevyužité. Je nutné změnit koeficient fakulty v rámci univerzity.

Dotaz na zahraniční cesty p. děkana – jejich účel a výsledek:

V Granadě (univerzitní cesta) byla uzavřena smlouva o dlouhodobých pobytech našich studentů na její univerzitě.

Izrael (univerzitní cesta):

a) zřízení Centra hebraistických studií na UK. Izrael by zaplatil výzkum v hebraistice.

b) Jeruzalémská univerzita chce přijmout několik našich studentů v rámci Školy hebrejských studií. 1 – 2 naši studenti by neplatili školné. Tel-Avivská univerzita by k nám vyslala profesory na týdenní přednáškový pobyt.

Moskva: studentům rusistiky FF byl odmítán pobyt na předních univerzitách. Podařilo se umožnit studium na MGU 1-2 studentům.

Usn. 56: AS schválí výroční zprávu děkana fakulty až po jejím předložení v písemné podobě.

Hlasování: 30 – 0 – 0.

4. Zpráva o čerpání rozpočtu UK FF za rok 1998.

Členové senátu obdrželi přehled čerpání rozpočtu s komentářem. Pí tajemnice k jednotlivým položkám podala vyjádření. K navýšení došlo v osobních výdajích; úspora je v položkách: studijní oddělení, Správa budov a na topení. Nárůst se projevil v nájmech, provozních prostředcích kateder, nákupu DHIM, xeroxů, faxů a oprav drobného charakteru. Přečerpány byly poplatky za telefony. Rovněž došlo k výrazného nárůstu za závodní stravování. Výdaje na civilní službu nebyly plánovány (jedná se o 22 osob na FF v civilní službě). Pí tajemnice informovala o počtu nakoupených PC. Současně vysvětlila výši výdajů na LVT (nákup drobného vybavení, opravy a repase stávajících počítačů apod.).

Z. Dětáková se informovala na vybavení kanceláří novým nábytkem. K tomu pí tajemnice sdělila, že po dohodě s odbory se vybavení kanceláří financovalo z FKSP z tzv. položky „zlepšení životního prostředí“.

Pí tajemnice dále dodala, že rezervní fond bude mj. tvořen ze splátek půjček FKSP, ten bude určen na reprodukci investičního majetku. Nákup softwaru přišel na 870.000,- Kč. K 8. dubnu by měl být ukončen audit, poté dá AS pí tajemnice písemně auditorskou zprávu k dispozici.

Dr. Štěpánek informoval senát o jednání předsednictva s pí tajemnicí a pí Pribilincovou; předkládané čerpání obdrželo předsednictvo na místě, písemnou zprávu dnes jako ostatní. Připomněl, že ze zákona má senát povinnost jednat o rozpočtu a schvalovat čerpání rozpočtu a zprávu za uplynulý rok. Předložené čerpání v něm vyvolává pocit, že je sestaveno tak, aby číselně vše vyšlo, ale podle svých informací ví, že fakulta se pohybuje v „červených“ číslech (má dluhy; např. sociální a zdravotní pojištění se platí se zpožděním, tzn., že se musí hradit penále). Uváděné položky jsou nekompatibilní a celý materiál mu připadá nedostatečný.

Pí tajemnice sdělila, že závazky k 31. 12. neměly finanční krytí; navíc musel být nakoupen kancelářský materiál pro centrální sklad. V některých položkách došlo v závěru roku k velkým navýšením, a tím se to dostalo do stadia nekontrolovatelnosti. K. Sieber poznamenal, že by měl být předložen jasný přehled o příjmech a výdajích spolu s odborným posouzením. V odpovědi pí tajemnice připomněla, že struktura předloženého čerpání byla senátem již dříve odsouhlasena. Dodala, že hospodaření prověřuje audit.

Prof. Kuklík informoval senát, že proběhne hloubková kontrola hospodaření UK. Doporučil AS, aby své rozhodnutí učinil na základě zpráv odborníků. Upozornil na výraznou rozpočtovou nekázeň. K nerovnoměrnému hospodaření došlo ve 2. polovině loňského roku. Navrhl kolegiu děkana rozpočtové priority: Šporkův palác, Jinonice, rekonstrukci poslucháren.

Dr. Homoláče zajímala výše dluhu, jeho „umořování“, položka grantů a kdo je za přečerpání odpovědný. Pí tajemnice na otázku grantů sdělila, že katedry nerespektují zásady a některá pracoviště nejsou ochotna něco fakultě dávat.

Doc. Zemánek shrnul dosavadní diskusi s tím, že zpráva je nedokonalá; podstatné pro rozhodnutí senátu bude auditorská zpráva a hloubková kontrola univerzity. Je třeba najít cesty, aby se těmto chybám zabránilo.

Prof. Kuklík dodal, že p. děkan již některá opatření přijal: kontrolu faktur a ve způsobu řízení hospodaření. Doc. Zemánek navrhuje zavedení variabilních symbolů pro identifikaci plateb kateder/ústavů. Dr. Štěpánek se ptá, zda následující rozpočet bude koncipován jinak, např. střediskově (tzn. Jednotlivá pracoviště by hospodařila s větším objemem přidělených finančních prostředků). Pí tajemnice sdělila, že některé položky musí být i nadále sledovány samostatně, a to i granty. Provozní prostředky lze vykazovat na pracoviště (možnost čtvrtletní kontroly stavu). Dluh je ve výši cca 10 mil.

Dr. Bílkovi se zdají některé výdaje přemrštěné (např. LVT); jaký je mechanismus přidělování finančních prostředků – na požádání? V tomto případě se mj. odráží nákup drobných materiálů, oprava a údržba počítačové techniky, nákup antivirového programu. Pí tajemnice dále upozornila na problém zvýšeného čerpání rozpočtu jednotlivých kateder/ústavů. J. Kadlec navrhuje zveřejnění těch pracovišť, která svůj rozpočet přečerpala. K tomu p. děkan sdělil, že tuto záležitost nejprve projedná s vedoucími kateder. Z. Dětáková vznesla dotaz na přečerpání stravenek, když jsou k dispozici předem dané údaje (počty pracovníků aj.). V odpovědi pí tajemnice řekla, že nebyl dostatečně kontrolován odběr stravenek v době nemoci, služebních cest apod. P. děkan dodal, že dočasně byl pozastaven nákup těchto stravenek.

Dr. Štěpánek podal senátu návrh na usnesení:

Usn. 57: AS odkládá schválení zprávy o čerpání rozpočtu do doby, než bude senát seznámen s auditorskou zprávou.

Hlasování: 29 – 0 – 2.

Dodatečně se doc. Klégr zeptal na dopad krádeže výplat v letošním rozpočtu. Univerzita fakultě půjčila, v konečné fázi bude v rozpočtu FF odečteno (pí tajemnice). Prof. Kuklík k tomu dodal vyjádření p. kvestora, že bude záležet na snaze fakulty dostat se do dobré finanční situace a na základě toho univerzita zváží jiné řešení tohoto dluhu. Doc. Klégr se dále zeptal, proč fakulta peníze nepojistila. Pí tajemnice odpověděla, že existují přísná pravidla, která nebyla možné splnit. Nyní je převoz peněz zajištěn bezpečnostní agenturou.

5. Doplnění pracovních komisí pro zpracování statutárních dokumentů UK FF.

Komise pro studijní řád: dr. M. Popelka hlasování: 30 – 0 – 1.

Komise pro přijímací řízení: doc. A. Housková hlasování: 30 – 0 – 1.

6. Informace předsedy.

a) Vzhledem k předložené výroční zprávě děkana fakulty na dnešním jednání, rozhodlo předsednictvo AS výroční zprávu senátu podat na dubnovém jednání.

b) Dr. Štěpánek informoval pí tajemnici o připomínce kol. Cieslara k počítačové učebně pro studenty a jeho návrhu (viz zápis z února). Pí tajemnice podá J. Cieslarovi zprávu.

c) Vnitřní předpisy UK: veškeré dokumenty jsou na www stránkách. Nyní jsou předloženy MŠMT k registraci. Pokud nebude možné schválit v AS UK předpisy všech 16 fakult en bloc, dojde zřejmě ke značnému zpoždění. Fakulty mohou zpracovávat vlastní předpisy již nyní.

10.3. se konal seminář k univerzitním předpisům. Dopoledního jednání se zúčastnil doc. Zemánek (mzdové předpisy, hospodářské předpisy, studijní dokumenty). Univerzitní dokumenty vstoupí v platnost prvním dnem následujícího měsíce po registraci. Mzdový řád může vstoupit v platnost buď registrací MŠMT (stejně jako ostatní předpisy) nebo podpisem kolektivní smlouvy, v ideálním případě tedy bude platit od 1. dubna 1999. Studijní a zkušební řád má nové pojmy: namísto obor = studijní program. Dojde k redukci počtu studijních programů, které budou zahrnovat několik současných studijních oborů. Student přijatý do 2 studijních programů je registrován dvakrát, a to i v případě tzv. kombinací, které fakulta realizuje. Přijímací řízení: pokud je někdo přijat na Bc./Mgr., nelze studium ukončit jinak než daným titulem. Poplatky: stanoveno % ze základu (asi 2.500,- Kč). Cizinci budou platit za studium v cizím jazyce. Poplatky nelze vybírat za úkony spojené přímo se studiem, je však možno v některých případech vybírat tzv. náhrady (např. při ztrátě indexu).

Dr. Štěpánek se účastnil odpoledního jednání, které se týkalo Statutu UK; volební právo akademické obce do AS je přímé a rovné. Ve statutu je také návrh, aby obě kurie (studentská a pedagogická) volily „všichni všechny“. I. Příbramská zjistila (viz elektronická konference o Statutu UK FF a od dr. Franclové /RUK), že od 1.3.1999 se ruší kurie odborných pracovníků (zaměstnanecká). Na základě toho dochází ke změně poměru kurií, a to 1:1. Předsednictvo navrhuje pro zbývající volební období tento stav ponechat.

d) Prof. Königová informovala senát o reakreditaci oborů: v září r. 2000 bude muset fakulta pro cizince zajistit program v cizím jazyce a rovněž reakreditovat všechny studijní programy na UK FF. Pokud chce fakulta vybírat peníze od cizinců studujících v cizím jazyce, musí být daný program akreditován v cizím jazyce. Další informace: student může studovat jeden program; student může podat libovolný počet přihlášek na jednu fakultu. 7. Různé.a) Informace z jednání AS UK.

St. Štoček:

rozpočet – schváleno pouze rámcové rozdělení (KaM, investice aj.)

– sníženy prostředky kolejím a menzám

– sníženy investice

Na jednání bylo zvoleno předsednictvo. Ve Správní radě univerzity jsou osobnosti z kultury, politiky aj.

Doc. Buriánek:

– klesla úspěšnost v grantové soutěži

– vysoké dotace na PGS, jsou ještě rezervy

Pravidelně se bude hodnotit hospodaření fakult; p. kvestor doporučuje kontrolu hospodaření každého střediska. Na příštím jednání se bude schvalovat zastoupení v komisích.

Dr. Homoláč upozornil na nerovnoměrné krácení prostředků na výzkumné záměry pro jednotlivé fakulty. Domnívá se, že děkan nebo příslušný proděkan by se měli ohradit. V diskusi o této otázce zaznělo, zda se má angažovat senát či vedení (dr. Homoláč, doc. Zemánek). Opětovně se hovořilo o koeficientu pro přidělování prostředků na fakulty. K tomu pí tajemnice sdělila, že koeficient platí naposledy, v příštím roce nebude uplatňován; limit mzdových prostředků činí 4 mi. 755 tisíc.

Usn. 58: AS pověřuje předsednictvo, aby se AS společně s vedením fakulty ohradilo proti způsobu krácení dotací na výzkumné záměry.

Hlasování: 22 – 1 – 2.

d) Dotaz Z. Dětákové na pí tajemnici: jaké jsou záměry s prostorem po bývalé kotelně; zda se počítá s vybudováním knihovny a studovny pro studenty. Pí tajemnice: zpracovává se projekt, do dubna r. 2000 je třeba předložit stavební záměr na UK, se stavbou se počítá od r. 2001.

c) Usn. 59: AS FF žádá děkana fakulty, aby informace o jeho zahraničních cestách byly součástí či přílohou výroční zprávy děkana fakulty.

Hlasování: 15 – 1 – 9.

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát