Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis2_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 11. 2. 1999

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, M. Calda, J. Hill, J. Homoláč, H. Jarošová, A. Klégr, J. Musil, V. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Chaloupková, Z. Vorlová, J. Cieslar, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, K. Sieber, J. Slanina, D. Šrajerová, D. Štěpánek, L. Vildman.

Omluveni: M. Hlavačka, A. Housková, J. Kalivoda, Z. Kuťák, L. Sýkorová, Z. Dětáková, H. Hruška, M. Pehr, P. Trantina.

Neomluveni: J. Bureš, P. Daniš, J. Kadlec, M. Lukeš, Š. Švenda.

Hosté: dr. M. Jindra a M. Černá (AS UK).

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Informace o stavu prací AS UK na statutárních dokumentech – PhDr. M. Jindra, doc. Z. Starý, M. Černá, L. Valeš.

4. Informace o stavu prací na statutárních dokumentech UK FF – předseda AS FF.

5. Obsazení pracovních komisí pro zpracování statutárních dokumentů UK FF, doplněný členy AS.

6. Sestavení pracovní skupiny pro přípravu Zprávy o čerpání rozpočtu UK FF.

7. Zpráva o stavu prací na Projektu hodnocení kvality výuky.

8. Různé.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Zápis jednomyslně schválen.

3. Informace o stavu prací AS UK na statutárních dokumentech.

Dr. Jindra sdělil, že 29.1. AS UK doporučil univerzitní dokumenty k registraci MŠMT. Do konce března by měly být schváleny. Následně by měly jednotlivé fakulty zpracovat své vnitřní předpisy. M. Černá dodala, že dokumenty budou zveřejněny po schválení MŠMT. Členové AS UK budou mít možnost se s materiály seznámit již dříve (do konce února) na www stránkách . Dosud nebyly schváleny Jednací a Volební řád UK.

Na dotaz dr. Oertera, zda by mohlo MŠMT neschválit dokumenty, M. Černá sdělila, že snad k tomu nedojde. Na předpisech pracovala legislativní komise, která se snažila připravit materiály zodpovědně.

Dr. Jindra poznamenal, že do definitivních návrhů bylo zapracováno 250 připomínek k jednotlivým dokumentům. Domnívá se, že přístup MŠMT bude spíše formální. M. Černá dále sdělila, že byla schválena nová Vědecká rada univerzity.

4. Informace o stavu prací na statutárních dokumentech UK FF.

Programem výjezdního zasedání kolegia děkana v Lužanech byla příprava prací na statutárních dokumentech fakulty; práce na nich mohou být zahájeny po oficiálním zveřejnění univerzitních předpisů. Kolegium děkana připravilo pracovní komise (vycházelo ze stávajících komisí), které budou členěny do subkomisí.

5. Doplnění pracovních komisí pro zpracování statutárních dokumentů UK FF členy AS.

Komise pro Statut FF: dr. Homoláč, P. Pabian hlasování: 23-0-2

Komise pro Studijní řád: I. Příbramská 22-0-1

Komise pro přijímací řízení: D. Štěpánek 22-0-1

Řád rigorózního řízení: doc. P. Zemánek 23-0-1

Celoživotní vzdělávání: v komisi jsou členové přísl. pracovišť, kteří jsou zároveň i členy AS

Stipendijní řád: P. Koura 23-0-1

Poplatky spojené se studiem: J. Cieslar 23-0-1

Disciplinární řízení: je zastoupeno

6. Sestavení pracovní skupiny pro přípravu Zprávy o čerpání rozpočtu UK FF.

Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 1998 by měla být předložena v březnu t.r. Na zprávě bude pracovat ing. Brabcová, pí Pribilincová a zástupci AS. Studentská kurie navrhuje H. Hrušku. Z učitelské kurie návrh nevzešel, proto dr. Štěpánek předložil návrh předsednictva, aby se na vypracování zprávy podíleli jeho členové.

Hlasování: 22-0-3.

7. Zpráva o stavu prací na Projektu hodnocení kvality výuky.

Dr. Šubrt sdělil, že koncem zimního semestru byl dotazník otestován na oborech: sociologie, andragogika, politologie, český jazyk a literatura, lingvistika a fonetika. Na sociologii byl testován v pěti kurzech; konstatoval, že žádné negativní ohlasy neobdržel. Vyplnění dotazníku není časově náročné (cca 5 – 10 minut); data byla počítačově zpracována. Komise pracovala na Statutu projektu, zatím není dokončen. Pro celofakultní využití projektu je třeba podpory vedení fakulty – pro vytvoření počítačového programu, pracovní síly, prostor apod. Na březnovém jednání AS bude předložena definitivní podoba dotazníku a návrh Statutu. P. Koura dodal, že tento návrh Statutu vychází z původního návrhu. Navrhuje, aby zpracovatelský tým zabezpečila Studentská rada. Dr. Šubrt se domnívá, že zpracování dotazníků by mělo být zajištěno celofakultním orgánem; navrhoval, aby toto garantovalo studijní oddělení. S tím nesouhlasí prof. Königová. Dr. Štěpánek předloží otázku zpracování dat na kolegiu děkana. Dr. Homoláč vznesl dotaz, zda by na příštím jednání mohly být předloženy výsledky zpracování. Dr. Šubrt požádal senát, aby veškeré materiály byly předloženy v dubnu.

Usn. 55: Komise pro zpracování Projektu hodnocení kvality výuky předloží svoji zprávu na dubnovém zasedání AS. Hlasování: 24-0-1.

8. Různé.

a) Dr. Štěpánek informoval senát, že ve studentské kurii došlo k pěti rezignacím na funkce senátorů. Svoji rezignaci podali D. Göttlich, V. Kremlička, T. Navrátil, B. Růžková, V. Sušová. Na jejich místa nastoupili řádně zvolení náhradníci H. Hruška, M. Pehr, K. Sieber, J. Slanina, D. Štěpánek. Na základě těchto změn je třeba zvolit za B. Růžkovou a V. Sušovou nové zástupce AS do hospodářské a disciplinární komise. Studentská kurie navrhuje Roberta Oppelta a Lukáše Vildmana.

Hospodářská komise: R. Oppelt hlasování: 23-0-2

Disciplinární komise: L. Vildman hlasování: 23-0-2

b) Dr. Štěpánek sdělil, že na sekretariátu budou k dispozici materiály z Rady vysokých škol (zpráva o činnosti předsednictva, zápisy ze zasedání předsednictva, zápisy ze zasedání sněmu RVŠ atd.).

c) Dr. Calda sdělil, že v souvislosti se svým zvolením do Akademického senátu Univerzity Karlovy rezignuje na členství ve fakultním senátu. Na jeho místo postoupí řádně zvolený náhradník.

d) J. Cieslar informoval senát o problémech s počítačovou učebnou pro studenty. Konstatoval, že studenti nedodržují povolenou dobu u počítačů. Navrhuje, aby byly na chodbách terminály s e-maily a umožnit e-mail i Studentské radě. Tento problém by měla řešit elektronizační komise. K tomu doc. Zemánek sdělil, že tato komise se už dlouho nesešla.

Dr. Štěpánek požádal o sepsání připomínek, které předloží kolegiu děkana.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát