Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis11_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 9. 12. 1999

P. Bílek, L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Sieber, D. Šrajerová, D. Štěpánek, Š. Švenda, P. Trantina.

Omluveni: J. Musil, F. Stellner, J. Kadlec.

Nepřítomni: P. Daniš, H. Hruška, M. Lukeš.

Hosté: doc. dr. František Vrhel, CSc., děkan FF; prof. dr. Marie Königová, CSc., proděkanka FF; doc. dr. Jiří Buriánek, CSc., doc. dr. Ivan Mucha, CSc., JUDr. Jarmila Handzelová, Viktor Filip, Kryštof Chamonikolas, Stanislav Štoček, doc. dr. Jaromír Černý, CSc., proděkan FF;doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr., prof. dr. Eduard Maur, CSc., prof. dr. Jan Bouzek, DrSc., prof. dr. Jiří Sláma, CSc., Josef Štochl, Rebeka Křižanová, redaktorka časopisu Týden.

Program:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu zminulého jednání AS.

 3. Volba kandidáta na děkana FF UK.

 4. Vnitřní předpisy FF UK:

  a) Možnosti úprav vnitřních předpisů FF UK.

  b) Organizační řád.

 5. Informace o volbách do AS UK – dr. Homoláč.

 6. Stanovisko k případu doc. dr. Ivana Muchy, CSc.

 7. Projednání přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2000/2001.

 8. Projednání návrhu na rozšíření akreditovaných studijních programů (navazující magisterský studijní program) filozofie (obory filozofie, religionistika), historické vědy (obory archivnictví a pomocné vědy historické, archeologie klasická, archeologie pravěká), informační studia a knihovnictví (obor informační studia a knihovnictví).

 9. Informace o bufetu

 10. Informace předsedy.

 11. Různé

1. Schválení programu.

AS souhlasí s návrhem J. Cieslara, aby na program jednání byl zařazen bod o pronájmu fakultního bufetu, a to za bod 8. Program jednání má tudíž 11 bodů.

Hlasování: 29-0-0.

2. Schválení zápisu zminulého jednání AS.

Připomínka dr. Kašparové: schválení programu – vypustit „jednomyslně“. Hlasování: 30-0-0.

Dr. Bílek k bodu 7: opakuje se dvakrát „podporuje doc. Houskovou; vypustit opakované. Hlasování: 30-0-0.

Dr. Šubrt: v návrhu programu u bodu 6 zrušit závorku. Hlasování: 30-0-0.

S těmito úpravami byl zápis minulého jednání AS schválen. Hlasování: 30-0-0.

3. Volba kandidáta na děkana FF UK.

D. Šrajerová požádala senát o vyjádření, zda může hlasovat za kol. J. Kadlece, když má jeho plnou moc. J. Bureš se domnívá, že mandát je nepřenosný. P. Pabian poznamenal, že zákon ani žádný vnitřní předpis zastupování nezakazuje. Doc. Zemánek a P. Koura se zástupným hlasováním nesouhlasí – je porušena anonymita, studenti dali mandát J. Kadlecovi, nelze jej tedy zastupovat.

Návrh usnesení: AS neschválil zastupování J. Kadlece D. Šrajerovou při hlasování kandidáta na děkana. Hlasování: 1-24-5. (Usn. nebylo přijato)

Dr. Homoláč upozornil na nutnost vyjasnění členství M. Lukeše v AS. Pokud ukončil magisterské studium, tak členem není (P. Pabian). Z diskuse (dr. Homoláč, dr. Kalivoda, J. Hanyka) a odkazu na legislativní komisi AS UK vyplývá: pokud student skončí magisterské studium a je znovu přijat do PGS, může se do senátu vrátit pouze na základě doplňovacích voleb. AS schválil přestávku (28-0-2) k tomu, aby bylo možno zjistit příslušné informace (zda mezi ukončením Mgr. studia a přijetím do PGS byla časová prodleva).

Na základě získaných informací senát se rozhodl následovně:

Usn. 126: AS po vyslechnutí informací studijního oddělení a pí Ničové považuje i nadále M. Lukeše za člena studentské kurie AS. Hlasování: 24-1-5.

Dr. Homoláč seznámil členy senátu s technickou stránkou volby. Konstatoval, že členů senátu je 36, na dnešním jednání je přítomno 30 senátorů. Pro zvolení je třeba nadpoloviční většina všech členů senátu. Hlasovací lístky bude dr. Homoláč vydávat proti podpisu.

Výsledky volby kandidáta na děkana FF UK: předseda volební komise dr. Homoláč sdělil, že 18 členů senátu se vyjádřilo proti, 7 voličů se vyjádřilo pro, 3 voliči se zdrželi hlasování, 2 hlasovací lístky byly neplatné. Dr. Homoláč oznámil, že kandidát na děkana prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. v prvním kole nebyl zvolen.

Senátu byl citován příslušný článek volebního řádu o dalších kolech voleb. Dr. Štěpánek sdělil, že jednal s Mgr. Jelínkem, který informoval, že výklad volebního řádu je záležitostí senátu. Předsednictvo předložilo návrh, že v případě nezvolení kandidáta v prvním kole doporučuje opakování voleb pouze v případě, že kandidátovi bude chybět jen několik hlasů pro získání potřebného počtu. V jiném případě navrhuje konstatovat, že kandidát nebyl zvolen, nepokračovat v dalších kolech a vyhlásit nové volební období. Usn. 127: AS souhlasí s návrhem předsednictva, aby se další kola volby nerealizovala. AS vyhlašuje nové volební období pro volbu kandidátů na funkci děkana. Hlasování: 28-1-1.

4. Vnitřní předpisy FF UK:

a) Možnosti úprav vnitřních předpisů FF UK: bylo konstatováno, že AS již obdržel připomínky k nově schváleným předpisům. V otázce vnitřních předpisů se předsednictvo domnívá, že k úpravám těchto předpisů by mělo dojít až po určitém časovém odstupu, který umožní shromáždit větší počet připomínek a dá i šanci novému vedení fakulty, aby se k těmto předpisům vyjádřilo. Proto předsednictvo navrhuje, aby se senát vrátil k těmto předpisům na svém dubnovém zasedání.

Diskuse se zabývala především termíny projednávání připomínek (dr. Kašparová, dr. Štěpánek, P. Pabian). Dr. Homoláč navrhuje, aby návrhy na revizi vnitřních předpisů bylo možno podávat do konce dubna příštího roku. P. Pabian dodal, že při květnovém schválení úprav naším senátem a červnovém schválení univerzitním senátem by revidované předpisy byly připraveny pro zimní semestr šk. r. 2000-2001.

Usn. 128: Senát schválil prodloužení období pro revizi vnitřních předpisů do konce dubna 2000. Hlasování: 23-2-5.

b) Organizační řád: K. Sieber informoval o návrzích Organizačního řádu a předložil senátu návrh usnesení (viz písemný podklad).

Dr. Štěpánek poznamenal, že nové vedení FF možná pozmění organizační strukturu a předsednictvu se proto zdálo vhodné, aby případné změny mohly být do Organizačního řádu včleněny. Dr. Homoláč podporuje návrh usnesení a zdůrazňuje nutnost, aby nový proděkan pro rozvoj byl členem komise, která bude zapracovávat připomínky shromážděné do 21.1.2000.

Usn. 129: Akademický senát FF UK obdržel návrh Organizačního řádu a rozhodl se k tomuto návrhu vypsat připomínkové řízení. Členové akademické obce FF UK mohou až do 21. ledna 2000 podávat předsednictvu Akademického senátu fakulty pozměňovací návrhy v jejich písemném znění. Akademický senát FF UK, při vědomí toho, že dlouho odkládané projednání Organizačního řádu již nesnese další prodlení, pověřuje předsednictvo Akademického senátu fakulty:

a) aby shromáždilo veškeré podané pozměňovací návrhy k návrhu organizačního řádu

b) aby do únorového jednání AS FF zajistilo posouzení předloženého návrhu a pozměňovacích návrhů právním oddělením rektorátu

c) aby na program únorového jednání AS FF UK zařadilo projednání návrhu Organizačního řádu a písemně předložených pozměňovacích návrhů. Hlasování: 30-0-0.

5. Informace o volbách do AS UK.

Dr. Homoláč seznámil senát s výsledky voleb do Akademického senátu UK (viz zápisy). Volby se uskutečnily ve dnech 7. a 8.12. Konstatoval, že velkým problémem bylo dosáhnout účasti 15 % voličů; celkem se zúčastnilo 15,2 % voličů. Z 8 kandidátů akademických pracovníků byli do AS UK zvoleni prof. dr. Jan Kuklík, CSc. a prof. Dr. Marie Dohalská, DrSc. Náhradníky byli zvoleni PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc. a doc. dr. Petr Jirků, CSc. Studenti zvolili do AS UK Viktora Filipa a Stanislava Štočka, náhradníka Mgr. Lukáše Valeše.

V souvislosti s volbami do fakultního senátu dr. Homoláč upozornil, že je zapotřebí 30 % účasti všech voličů. Informoval senát o návrhu D. Šrajerové, aby první dvě kola proběhla bez větší „reklamy“ a soustředit se až na třetí kolo. Druhou alternativou by mělo být soustředění se na výrazný apel jak na akademické pracovníky, tak na studenty. Dr. Homoláč předkládá k posouzení, zda jeden den voleb je dostatečný. Dr. Kuťák podotkl, že je třeba vyvinout úsilí před zahájením volebního období, při opakování voleb se sníží motivace. Dr. Jarošová se domnívá, že by u kandidátů měly být i podobenky. J. Cieslar dodal, že záleží na kandidátech, jak pojmou předvolební období. Z. Dětáková poznamenala, že minulé volby po propagační stránce proběhly dobře; propagaci po budovách zajistí studentská kurie AS, učitelé by měli na volby upozornit ve svých hodinách. Dr. Kalivoda v souvislosti s volbou kandidáta děkana poukázal na to, že volební řád se neukazuje jako vhodný; není řešena situace jediného kandidáta na děkana. Navrhuje předložit v lednu návrhy změn volebního řádu. Dr. Homoláč se obrátil na dr. Kalivodu se žádostí, aby své připomínky formuloval a dal je k dispozici. Senát akceptuje návrh P. Pabiana na konání voleb v úterý, středu a čtvrtek 11., 12., 13. ledna.

Usn. 130: AS schvaluje změnu termínu voleb do fakultního senátu, a to na 11., 12., 13. ledna 2000. Hlasování: 24-4-2.

AS dále jednal o doplnění volební komise a i o termínech: členem voleb. komise nesmí být žádný kandidát, volební řád FF UK (čl. 2 odst. 6) striktně nařizuje počet jejích členů, zkrácení doby voleb na dva dny, technická stránka voleb; možnost, aby volební komise si sama v případě potřeby přizvala dobrovolníky atd. (P. Pabian, P. Trantina, Z. Dětáková, J. Cieslar, dr. Homoláč, D. Šrajerová, dr. Štěpánek, doc. Zemánek, St. Štoček). Po diskusi AS reviduje své předchozí usnesení.

Usn. 131: AS reviduje usnesení a vymezuje dobu konání voleb na úterý a středu 11. a 12. ledna 2000. Hlasování: 18-6-3.

6. Stanovisko k případu doc. dr. Ivana Muchy, CSc.

Úvodem vystoupil dr. Kalivoda a předal své lustrační osvědčení předsedovi senátu. Seznámil AS s článkem M. Churaně Případ „Evy Hahnové“. Sdělil, že Cibulkovy seznamy považuje z 99% za pravdivé. Informace v nich obsažené však byly ve většině případů získány nezákonně. Předsednictvo udělalo chybu, že tento bod zařadilo na program jednání AS – ten o tom nemůže nijak právně rozhodnout. Doporučuje odmítnout návrh usnesení předsednictva (viz zápis předsednictva). Měl by se vznést požadavek na předložení lustračního osvědčení. Dr. Štěpánek konstatoval, že věcným podkladem pro jednání je vlastní přiznání doc. Muchy a jeho svědectví. P. Koura dodává, že se pouze jedná o apel na doc. Muchu. Doc. Bobková se k tomuto názoru připojila. P. Pabian dodává, že s článkem v Týdnu, vyjádřením doc. Muchy a doc. Buriánka i studentů sociologie by se měli všichni seznámit – myslí, že do té doby nelze o tomto jednat. Usnesení předsednictva je pro něj nepřijatelné. Neví, jestli AS má mandát morální – jde o morální názor, který by neměl být spojován s reálnou politickou mocí, kterou AS má. Dr. Oerter je rovněž toho názoru, že nelze jednat o něčem, o čem nejsme plně informováni. Připomněl článek v LN Bílý – Rataj.

Doc. Mucha přečetl své prohlášení k článku v časopisu Týden. J. Cieslar požádal, aby se k tomu vyjádřil vedoucí katedry. Doc. Buriánek sdělil, že vydal prohlášení. Od dr. Nováka se informaci dozvěděl s předstihem a odkázal ho na děkana fakulty. Svým stanoviskem reagoval na stanovisko doc. Muchy. Chápe situaci jako neúnosnou a eticky nepřijatelnou. Situaci má posoudit rektor či děkan; obdobný názor sdílí celé pracoviště a větší část studentů. Klasifikoval působení doc. Muchy jako hrubé porušení pracovní kázně (v souvislosti s jinými záležitostmi). Doc. Buriánek toto vnímá jako problém oboru i vůči veřejnosti.

Dr. Oerter se zeptal doc. Buriánka, zda by uvítal rozvázání pracovního poměru (pracovní smlouva je do 30. 6. 2002) ze strany doc. Muchy. Odpověď: ano. St. Štoček: jak souvisí pracovní problémy a loajalita vůči oboru? Doc. Buriánek: nelze to oddělit. Dr. Kalivoda poznamenal, že návrh usnesení předsednictva vychází ze starých znalostí, jsou tu teď nové skutečnosti. Dr. Štěpánek sdělil, že nové informace nejsou v rozporu s návrhem usnesení. Dr. Oerter dodal, že minule požadoval i morální kodex (Bílý, Rataj); ve vystoupení doc. Muchy vidí určité pokání. Nutno rozlišovat vědomé spolupracovníky StB a ty, kteří to dělali z donucení. AS má právo zaujmout stanovisko k morálním otázkám. Doc. Housková se ptá, proč se AS zabývá právě tímto případem. Dr. Štěpánek: AS byl osloven v této záležitosti tiskovým mluvčím UK – výsledkem je návrh usnesení předsednictva – formulace usnesení směřuje ke všem, kteří mají podobný osud. Na dotaz dr. Homoláče, co myslel doc. Mucha formulací, uvedené v závěru příslušného článku v čas. Týden doc. Mucha sdělil, že neměl možnost autorizace článku, domnívá se, že řekl něco jiného. Rebeka Křižanová, redaktorka časopisu trvá na tom, že není změněno jediné slovo, že záznam rozhovoru je autentický. Dr. Homoláč: jde o tvrzení proti tvrzení. Dr. Kalivoda navrhuje vypustit z návrhu usnesení druhý odstavec a požádat o lustrační osvědčení. K tomu pan děkan sdělil, že v nové právní situaci nelze lustrační osvědčení požadovat. P. Pabian prohlásil, že nemůže rozhodovat o něčem, co zná pouze z doslechu, působení bývalých spolupracovníků StB na VŠ považuje obecně za morálně přijatelné. Doc. Bobkovou zaskočila reakce P. Pabiana – existují morální kritéria, na která se nemá zapomínat.

K rozhodování máme málo informací, pro řešení konkrétního případu jsou nutné všechny dostupné informace (dr. Kalivoda). J. Cieslar si myslí, že AS nemá právo nikoho vyšetřovat. Prof. Bouzek podotkl, že situace je daleko složitější, je třeba jednotlivé situace rozlišovat, na tomto grémiu to nelze řešit. Doc. Bobková dodává, že AS by měl vyslovit pouze morální apel. P. Trantina doporučuje přistoupit k hlasování. P. Pabian sdělil, že podle jeho názoru nemůže AS rozhodovat o tom, co je a co není morální. Vzdal se své funkce v AS a podal předsedovi AS svoji abdikaci.

Usn. 132: Akademický senát FF UK považuje působení bývalých spolupracovníků StB na vysokých školách, a tedy i na FF UK za morálně nepřijatelné. Akademický senát FF UK proto vyzývá doc. Muchu, aby zvážil své působení na FF UK. Hlasování: pro/12 – proti/3 – zdrželo se/6.

7. Projednání přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2000/2001.

Proděkan doc. Černý upozornil na změnu termínu přijímání přihlášek: 31.3.2000. Vsuvka do odst. 2: téma zamýšlené disertace. Dr. Kašparová doporučuje, aby dokladem nebyl originál, ale ověřená kopie diplomu.

Usn. 133: AS schválil harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2000/2001. Hlasování: 22-0-0.

8. Projednání návrhu na rozšíření akreditovaných studijních programů.

K jednotlivým programům vystoupili zástupci oborů:

Doc. Zdeněk Kratochvíl: studijní obor religionistika – jedná se o magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program se standardní délkou studia 2 roky a formou studia prezenční a kombinovanou. Studijní obor filozofie – obdobně se jedná o magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program (délka studia 2 roky, forma studia prezenční a kombinovaná).

Prof. Maur: historické vědy (obory archivnictví a pomocné vědy historické) – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program s délkou studia 2 roky, studium prezenční a kombinované.

Prof. Sláma: historické vědy (archeologie pravěká) – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program s délkou studia 2 roky, studium prezenční a kombinované.

Prof. Bouzek: magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program s délkou studia 2 roky, studium prezenční a kombinované. Dr.Oerter: v jakém jazyce mohou zahraniční studenti studovat? Prof. Bouzek: v anglickém, německém a francouzském jazyce. Prof. Königová dodala, že pokud zahraniční student studuje za stejných podmínek jako český (studuje v češtině), je pro něho studium bezplatné. Studium v cizím jazyce si musí platit.

Usn. 134: AS doporučuje vědecké radě FF schválení předložených návrhů na rozšíření akreditovaných studijních programů religionistiky a historické vědy (obory archivnictví a PVH, arheologie pravěká). Hlasování: 22-0-0.

9. Informace o bufetu FF.

Viktor Filip sdělil, že na programu jednání AS UK bude mj. i návrh na pronájem prostor bufetu FF (viz příloha). Upozornil, že na jednání AS FF dne 14.10.1999 nebylo k této záležitosti usnesení učiněno. Návrh smlouvy byl zaslán p děkanem kvestorovi UK. V. Filip dodal, že informace o doporučení senátem se nezakládá na pravdě. J. Cieslar doporučuje požádat p. děkana o vysvětlení. Dr. Štěpánek sdělil, že na nejbližším kolegiu požádá p. děkana, aby přišel na příští jednání senátu. Po diskusi senát navrhl usnesení:

Usn. 135:

a) Upozorňujeme AS UK na skutečnost, že návrh smlouvy ze dne 14.10.1999 nebyl AS FF doporučen. Hlasování: pro/20 – proti/0 – zdržel se/0.

b) AS zpochybňuje tvrzení o všeobecné spokojenosti se službami v bufetu. Hlasování: 16 – 1 – 3.

10.Informace předsedy.

a) Předsednictvo AS obdrželo návrh, aby senát pozval nově zvoleného rektora. Předsednictvo navrhuje realizovat toto pozvání na lednové jednání. Dr. Homoláč doporučuje pozvat p. rektora až v únoru po zvolení nového děkana.

b) AS UK schválil návrh zástupce FF doc. Zemánka do Rady VŠ.

c) Dr. Štěpánek doporučuje členům senátu, aby sledovali webovou stránku RVŠ, zejména komisí, a to především ekonomické. Ministerstvo práce a soc. věcí zvažuje návrat veřejných vysokých škol k tarifním mzdovým tabulkám platným pro státní organizace. Sněm RVŠ s touto možností nesouhlasí. Financování veřejných vysokých škol podle studijních programů (koeficienty) připravuje tzv. Reprezentativní komise ve spolupráci s Ekonomickou komisí RVŠ a MŠMT.

11. Různé

a) Dr. Oerter připomněl článek v Lidových novinách o doc. Bílém. AS by měl k postupu pánů Bílého a Rataje zaujmout stanovisko a vyvodit důsledky. Dr. Štěpánek požádal dr. Oertera , aby připravil všechny dostupné články k tomuto problému a na příští jednání připravil návrh usnesení. Dr. Homoláč poznamenal, že články jsou na webových stránkách. Prof. Maur sdělil, že doc. Rataj není v zaměstnaneckém poměru k UK.

b) J. Cieslar informoval, že Studentská rada v úterý pořádá jazzový koncert.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát