Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis10_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 11. 11. 1999

Přítomni: P. Bílek, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, F. Stellner, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Cieslar, Z. Dětáková, H. Hruška, R. Oppelt, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Sieber, D. Šrajerová, D. Štěpánek, P. Trantina.

Omluveni: L. Bobková, J. Bureš, P. Koura.

Neomluveni: J. Kadlec, M. Lukeš, Š. Švenda.

Hosté: doc. dr. Fr. Vrhel, CSc. děkan FF; prof. dr. O. Uličný, DrSc.; prof. dr. M. Königová, CSc., proděkanka; K. Chamonikolas, AS UK; členové akademické obce.

Jednání řídil místopředseda AS Pavel Trantina.

Program:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu zminulého jednání AS.

 3. Představení kandidátů na funkci děkana.

 4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK FF.

 5. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK.

 6. Vystoupení předsedů (zástupců AS) komisí: doc. P. Zemánek, dr. J. Homoláč, dr. M. Popelka, dr. A. Stöcklová, dr. J. Šubrt (usn. č.116).

 7. Projednání jednooborových studijních plánů oborů , určených pouze bakalářům typu 3B (usnesení č. 85).

 8. Informace předsedy.

 9. Různé.

  1. Schválení programu.

  Program jednání schválen. Hlasování: 20-0-1.

  2. Schválení zápisu zminulého jednání AS.

  Upřesnění formulace – bod 6: Dr. Jettmarová sdělila, ……., protože AS FF UK nesouhlasil s vyčleněním celé dotace na vybavení z rozpočtu FF. Zápis s touto opravou byl schválen.

  Hlasování: 21-0-3.

  3. Představení kandidátů na funkci děkana.

  P. Trantina seznámil senát s jediným kandidátem na funkci děkana prof. PhDr. Oldřichem Uličným, DrSc. Úvodem prof. Uličný sdělil, že na všechna pracoviště poslal své volební prohlášení. Ve svém vystoupení uvedl, že důraz klade na podporu vědy, pedagogickou práci a změny v řízení fakulty. Ve vědecké činnosti je třeba se zaměřit na evaluační hlediska, na podporu vědecké spolupráce s domácími vědeckými pracovišti a blízkým zahraničím, na grantovou a ediční politiku. V pedagogické práci je nutné dbát na kvalitní výuku, hodnocení práce učitelů a ústavů apod. V oblasti řízení nechce zasahovat do práce ústavů a kateder více než bylo dosavadní praxí. Řízení administrativy by mělo být dostatečně transparentní s plným ujasněním její funkce, kterou by měla být služba. Práci administrativy je nutné zkvalitnit např. ve sjednocení úředních hodin atd. Tok informací je třeba zpřesnit a zprůhlednit. Dále je třeba ukončit jakýmkoliv způsobem období vnitřního dluhu fakulty. Jedna z možností získání finančních prostředků je pronájem fakultních prostor. Snaze o posílení mzdových fondů přikládá velkou důležitost.

  Prof. Uličný dále seznámil senát se svou představou o funkcích proděkanů. Proděkani pro studijní oblast by měli být dva (jeho návrh je na doc. Beneše a dr. Hermana). Uvažuje o převedení studentů všeho typu pod studijní oddělení, v tom případě by se jednalo o sloučení funkcí proděkana pro vědu a zahraničí (na tuto funkci navrhuje doc. Buriánka). Funkci proděkana pro rozvoj nabídl doc. Vavrouškovi. Prof. Uličný je toho názoru, že je nutné posílit pravomoc odborných komisí.

  Dr. Štěpánek navrhl, aby pořadí v diskusi nerozlišovalo členy AS a AO. Dr. Jettmarová poznamenala, že doc. Vavroušek se potenciálně stane podruhé proděkanem pro rozvoj; ptá se, zda se prof. Uličný informoval u prof. Homolky na činnost proděkana Vavrouška. Prof. Uličný poznámku akceptoval. Dr. Štěpánek se zeptal, zda chápe prof. Uličný rozdíl mezi demokratickým a liberálním řízením ve smyslu klasické klasifikace. Prof. Uličný toto potvrdil. Dr. Bílek požádal o konkretizování likvidace vnitřního dluhu – zdali prof. Uličný již jednal s RUK, jak se staví k prolongacím apod. Prof. Uličný sdělil, že zatím jednal na úrovni fakulty. Ke konci roku bude dluh činit zřejmě cca 11 mil. (dle informací ing. Boroviana). Prof. Uličný položil otázku, zda tento ten dluh je realitou. Koeficienty, které spolurozhodují o výši dotace jednotlivým fakultám, jsou záležitostí MŠMT; nám zatím nezbývá než stále interpelovat. Otázka prolongací: 50 částečných pedagogických úvazků a 30 částečných nepedagogických úvazků považuje za nutné převést na dohody o provedení práce, čímž se ušetří na pojištění apod. cca 1,5 mil za rok. Tyto dohody by ovšem mohly být lépe platově ohodnoceny. V některých konkrétních případech by mohly být uděleny výjimky (např. u vedoucí kateder a ústavů). Dr. Jettmarová se ptá, jak se projeví šetření fakulty v příštím roce ve mzdové politice. Prof. Uličný: základním kritériem dotací je poměr počtu studentů na učitele. Toto kritérium jako jediné je však pro nás nevyhovující, např. malé obory přijímají studenty 1x za pět let. K otázce koeficientů dr. Štěpánek poznamenal, že dnes se koná sněm Rady VŠ a podle zprávy reprezentativní komise bude do 12.11. zaslán MŠMT návrh upravených koeficientů; tímto poukázal na to, že jednání o koeficientech jdou mimo nás. R. Oppelt se dotázal na pronájmy učeben. Prof. Uličný váže tuto možnost na víkend a prázdniny. J. Cieslar: dojde ke změnám v hospodářském managementu? Prof. Uličný: kdo se dopustí hospodářského deliktu nebo ho umožní, neměl by na FF pracovat. Dr. Šubrt: považuje malé obory za problém? Prof. Uličný: tradici je třeba dodržet; je možnost racionalizace v rámci meziuniverzitní spolupráce (koordinace přijímání studentů, cirkulace odborníků mezi univerzitami). Po ukončení diskuse P. Trantina poděkoval prof. Uličnému za vystoupení a informoval, že Z. Dětáková připravuje předvolební shromáždění.

  4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK FF.

  AS obdržel písemný podklad s návrhem usnesení. P. Trantina připomněl, že volební komise byla zvolena na minulém jednání. AS s návrhem usnesení souhlasí.

  Usn. 121: AS FF UK vyhlašuje s platností od dne 9.12. volby do nového AS FF UK. Volby proběhnou dne 13.1.2000.

  Hlasování: 26-0-0.

  5. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK.

  AS se seznámil s písemným harmonogramem. Volby se konají ve všech součástech. Dr. Štěpánek informoval o přípisu p. rektora týkajícího se m.j. Prozatímního volebního řádu. AS pro tuto volbu schvaluje komisi ve složení dr. Homoláč, R. Oppelt, J. Cieslar, dr. Popelka, D. Šrajerová.

  Usn. 122: AS FF UK vyhlašuje na dny 7. a 8.12.1999 (s případným opakováním 14.-15.12.1999) volby zástupců FF UK do Akademického senátu UK. AS FF UK pro tyto volby jmenuje volební komisi ve složení: dr. Homoláč, R. Oppelt, J. Cieslar, dr. Popelka, D. Šrajerová.

  Hlasování: 26-0-3.

  Doc. Novák vystoupil s tím, že po zkušenostech z volební kampaně by se měl posoudit volební řád. Považuje např. za chybu, že informace o nominacích kandidátů na děkana nejsou vyvěšeny na desce AS. Kandidáti by měli být seznámeni s činností AS. Pokud se týče kandidátů do AS FF, měl by AS vznést požadavky na ně kladené a tito by měli přednést svůj program. J. Cieslar upozornil, že studentská kurie již v minulých volbách do senátu prezentaci svých kandidátů realizovala. Doc. Novák vyzval studentskou kurii, aby usilovala o co největší volební účast studentů. Tak lze totiž posilovat potřebu co největší reprezentativnosti.

  Usn. 123: AS schvaluje harmonogram voleb do AS UK.

  Hlasování: 28-0-1.

  6. Vystoupení předsedů (zástupců AS) komisí.

  Doc. Zemánek – hospodářská komise: role komise není definována ani v zákoně ani ve statutu. Komise by měla: participovat na rozdělování finančních prostředků, vytvořit pravidla na finanční toky, kontrolovat transparentnost finančních toků (před předložením rozpočtu AS, kontrolovat čerpání během roku). Na dotaz dr. Homoláče, zda se bude komise zabývat i jednotlivými kapitolami rozpočtu doc. Zemánek sdělil, že ano. Na jednáních hospodářských grémií (vedení fakulty a AS) je třeba dohodnout strategické záměry se zacházením s finančními prostředky (platy, provoz). Dr. Kašparová se zeptala, zda doc. Zemánek hovořil se zainteresovanými pracovníky – jestli se komise bude podílet i na 1. fázi rozpočtu a zdali je ochota z vedení ke spolupráci. Doc. Zemánek sdělil, že s ing. Zeithamem bude spolupracovat na sestavování rozpočtu a bude třeba stanovit pravidla pro sestavování rozpočtu.

  Dr. Homoláč – volebně-legislativní komise (společně s P. Pabianem):

  dopracovat Organizační řád (do prosince 1999), u ostatních vnitřních předpisů je i nadále možnost úprav (lze posílat připomínky), navrhuje zřízení elektronických konferencí k jednotlivým komisím, členové komisí by se měli pokusit vypracovat „ministatuty“ svých komisí (základní pravidla – agenda, způsob jednání komisí atd.). konstatoval, že doba trvání stávajících komisí je omezena funkčním obdobím stávajícího senátu.

  Doc. Housková vyslovila názor, že komise by měly přispět k zavedení zásady, že pravidla se dodržují bez výjimky (např. u prolongací), a otázala se, jak tuto zásadu může prosazovat legislativní komise.

  K. Sieber informoval o práci na Organizačním řádu; snažil se dostat do OŘ vše podstatné. Je v něm zahrnuta činnost oddělení děkanátu. Domnívá se, že „ministatuty“ komisí by mohly být obsahem Organizačního řádu. AS by měl řád schválit ještě před koncem svého funkčního období. P. Pabian dodal, že díky neexistenci OŘ nejsou komise nikde legislativně podchyceny. Doc. Housková poznamenala, že u schvalování předchozích řádu hrála roli časová tíseň, ale pro projednávání OŘ je možno vytvořit prostor pro debatu senátu. Elektronická pošta by neměla vyloučit osobní kontakt. Při přípravě projednávání OŘ vytipovat to, co by mělo být předmětem diskuse.

  Usn. 124: Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby společné komise děkana a senátu začaly pracovat co nejdříve, senát vyzývá pana děkana, aby své zástupce v těchto komisích jmenoval v nejbližší době.

  Hlasování: 27-0-0.

  Dr. Popelka – studijní komise: komise se bude zabývat problémy vyplývající z chodu studijních plánů a Studijního a zkušebního řádu. S komisi by měli spolupracovat vedoucí studijního oddělení, proděkani pro studium a vědu, studenti a pedagogové. Úkolem komise by měl být prohloubení znalosti fakultní veřejnosti o Studijním a zkušebním řádu.

  Dr. Štěpánek sdělil, že dr. Stöcklová jej požádala, aby prof. Kvačka informoval o tom, že již nebude předsedou stipendijní komise. Zatím s ním však nemluvil, protože prof. Kvaček je mimo Prahu.

  Dr. Stöcklová – stipendijní komise: konstatovala, že funkční období je krátké a dává senátu ke zvážení, zda by prof. Kvaček neměl ve své funkci setrvat.

  Dr. Šubrt – komise pro vědu: obsahovou náplní komise jsou granty, habilitace, profesury PGS, ediční činnost, vztah k vědecké radě. Těžiště činnosti komise by mělo být v oblasti grantů.

  Dr. Oerter tlumočil otázku Egypt. ústavu na vztah pracovníka s grantem a fakulty, především ve sledování finančních otázek. Dr. Musil sdělil, že každý si zodpovídá za hospodaření sám; doporučuje finanční otázky konzultovat s hospodářským oddělením. Základním úkolem pracovníka je finanční prostředky nepřečerpat, každý je povinen to ohlídat (dr. Kalivoda, dr. Popelka). O výpisy lze kdykoliv požádat. K. Sieber dodal, že na granty navazovalo publikování a zde je nutná součinnost s ediční komisí. Na jeho informaci o zrušení ediční komise reagoval dr. Kalivoda sdělením, že tato komise existuje. Stejně tak funguje knihovní komise (Z. Dětáková). Dr. Štěpánek doplnil, že Statut definuje povinné komise a jejich předsedy volí AS za svého středu. Fakulta může a nemusí vytvářet komise další.

  D. Šrajerová se omluvila AS za dezinformaci o zahraniční komisi. Komise se sejde již 2.12. Navrhuje tudíž za člena komise dr. Bílka.

  Usn. 125: AS schválil do zahraniční komise dr. Petra Bílka.

  Hlasování: 26-0-1.

  7. Projednání jednooborových studijních plánů oborů, určených pouze bakalářům typu 3B (usnesení č. 85).

  Doc. Zemánek konstatoval, že otázka výše uvedených studijních plánů je projednávána již od červnového jednání. P. Trantina se pokusil shromáždit veškeré podklady, bohužel se to nepodařilo. Od dr. Handzelové dostal doc. Zemánek informaci, že problém se vyřeší v blízké době sám, poněvadž všechny obory musí projít reakreditací (do září 2000). Problémem zůstává, aby nebyly obory vypsány.

  Doc. Housková uvedla, že jednooborové studium tzv. malých filologických oborů, jejichž studijní plány AS schválil proto, aby umožnil řešit situaci po zrušení pětiletého bakalářského studia, nelze zavádět bez úvahy o koncepci studia filologie na FF. Vyslovila názor, že se tyto obory nehodí k jednooborovému studiu ze tří důvodů: nedostatečný záběr (neumožňují vhled do kultury celého kontinentu či několika kontinentů), malý počet učitelů (setkání s různými duchovními světy), omezenější uplatnění absolventů. Jestliže uchazeči u přijímací zkoušky často neuspějí na druhém oboru, bylo by lepší řešit tento problém uvolněním kombinací filologických oborů; také proto, že nový studijní řád velmi komplikuje možnost přibrat během studia další obor. Doc. Housková senátu navrhla: 1) vyzvat filologické obory a rovněž hlavní přijímací komisi, aby uchazeče, kteří u přijímacích zkoušek do dvouoborového studia na druhém oboru neuspějí, nepřeváděly na jednooborové filologické studium, pokud ho obor nemá předem pro příští rok vypsané; 2) obrátit se na současné i budoucí vedení FF, aby řešilo otázku, jak uvolnit kombinace dvouoborového studia v rámci studijního programu filologie.

  K 1. návrhu P. Trantina sdělil, že tento nelze akceptovat, protože by se jednalo o porušení schválených „Podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2000/01“. Druhý návrh lze předložit studijní komisi.

  Dr. Bílek podporuje doc. Houskovou a domnívá se, že je tomu třeba věnovat pozornost. Při projednávání nových akreditací budou moci žadatelé poukazovat na to, že jejich jednooborový plán byl již jednou schválen.Každý ze žadatelů měl být jednání AS přítomen. Až budou nové akreditace, budou poukazovat na bývalé schválení. Dr. Štěpánek akceptuje dopis doc. Houskové adresovaný předsednictvu a doporučuje, aby doc. Housková ve spolupráci s doc. Zemánkem adresovali tento návrh vědecké radě a studijní komisi. Doc. Zemánek dodal, že schválené podmínky pro přijímací řízení není možné přesouvat na nevypsané studijní plány. Doc. Housková řekla, že jestliže v AS má naznačená koncepce studia filologických oborů podporu, bude samozřejmě v této věci spolupracovat se studijní komisí.

  8. Informace předsedy.

  a) Mgr. Jelínek sdělil p. předsedovi, že ve Studijním a zkušebním řádu je třeba pozměnit formulaci v čl. 18, bod 2:

  (2) Student může být znovu přijat ke studiu na fakultu, i na týž obor pouze na základě nového přijímacího řízení. Podání přihlášky k přijímacímu řízení na tentýž obor jednooborového studia nebo tutéž kombinaci dvouoborového studia, které student již studuje, je vyloučena. Navrhuje namísto této věty formulaci, která je právně čistší: Přijetí studenta na tentýž obor jednooborového studia nebo tutéž kombinaci dvouoborového studia, kterou již studuje, je vyloučeno.

  Změnu formulace schválilo předsednictvo.

  b) Dotaz J. Cieslara se týkal volby děkana: co se stane v případě, že navrhovaný kandidát nebude zvolen v prvním kole. Pokud nebude zvolen ani po 3. kole, bude následovat nová volební kampaň? A dále: v situaci, kdy kandidát na děkana zvolen není, je pak stávající děkan ve funkci ještě další rok? Dr. Štěpánek: bude konzultovat s Mgr. Jelínkem, z legislativní komise AS UK, jak postupovat v případě, že by taková situace nastala.

  c) Dr. Štěpánek požádal ing. Zeithama, aby se pokusil sehnat další mzdové předpisy. Mzdové předpisy VUT jsou k dispozici na sekretariátu.

  d) Organizační řád: Předseda AS poděkoval K. Siebrovi za práci na tomto řádu. Konečný návrh připraví skupina ve složení dr. Homoláč, prof. Kuklík, ing. Borovian, dr. Čumpl, dr. Štěpánek. P. Pabian navrhl, že by bylo vhodnější, aby na konečném návrhu pracovala legislativní komise AS do níž by fakulta jmenovala své zástupce. Návrh P. Pabiana byl akceptován. Předseda AS tuto změnu sdělí na nejbližším zasedání kolegia děkana.

  e) Dr. Štěpánek dále informoval:

  – ve Šporku již byla zahájena výuka

  – na sekretariátu jsou k dispozici zápisy z kolegia děkana, Rady VŠ, AS UK k dispozici je zpráva prof. Kuklíka o stavu řešení prostorových otázek FF UK

  9. Různé.

  a) J. Cieslar poukázal na problém prodeje xeroxových karet (omezená doba prodeje atd.). Dr. Štěpánek informoval, že firma, která karty dodává, má pro prodej určité podmínky, které musí fakulta akceptovat. Z jednání kolegia děkana vyplynulo, že návrh studentů na řešení tohoto problému bude možno zřejmě realizovat.

  b) Dr. Oerter dále upozornil na článek v Lidových novinách dne 10.11., ve kterém se píše o doc. J. Bílém z Pedagogické fakulty a jeho falešných údajích v bibliografii svých prací odevzdaných jako podklad pro habilitační řízení. Dr. Oerter si myslí, že by se senátoři měli s článkem seznámit a na příštím jednání zaujmout k němu stanovisko.

  c) Z. Dětáková informovala o jednání knihovní komise :

  rozpočet je snížen o 300.000 Kč; finanční příspěvky získávat sponzorskými dary, z grantů (není to ideální řešení)

  pracoviště, která budou přemístěna do Jinonic, se stěhují včetně knihoven a ty by měly spadat pod správu RUK; na základě této informace je třeba vyjasnit podmínky s RUK absolventi nevrací knihy (nepomohla ani kontrola studijním oddělením, které zaznamenávalo do indexu vrácení knih)

  v prostorách bývalé kotelny bude zřízena multimediální učebna (náklady budou činit asi 7 mil., l mil. přispěje RUK)

  d) Dr. Stöcklová sdělila, že Ústav informatiky zajistil plnotextové verze 3500 zahraničních časopisů zdarma na 1 rok na internetové stránce cuni.cz. Knihovnu v Jinonicích budou fakulty dotovat v poměrném zastoupení .

  Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát