Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis6.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 8. 10. 1998

Přítomni: P. Bílek, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, D. Göttlich, P. Koura, M. Lukeš, T. Navrátil, R. Oppelt, P. Pabian, V. Sušová, D. Šrajerová, P. Trantina.

Omluveni: L. Bobková, M. Calda, J. Hill, P. Zemánek, J. Chaloupková, J. Kadlec, I. Příbramská, B. Růžková, L. Vildman.

Nepřítomen: V. Kremlička, Š. Švenda.

Hosté: ing. Y. Brabcová, tajemnice FF; prof. M. Königová, proděkanka; dr. J. Šiklová, vedoucí katedry sociální práce; dr. E. Věšínová-Kalivodová, Ústav translatologie; prof. A. Šimečková, dr. M. Tvrdík a Mgr. Z. Hrnčířová, KGNN; doc. M. Procházka, ÚAA; dr. H. Gladková, kat. slavistiky; L. Valeš, AS UK; pí Z. Chvostíková, vedoucí bufetu na FF; A. Vlk.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání.

3. Projednání studijních plánů: anglistiky, germanistiky, nizozemštiny, slavistických oborů – předloží zástupci příslušných pracovišť.

4. Projednání návrhu na zřízení Kabinetu pro studia rodu – PhDr. J. Šiklová, CSc.

5. Projednání provozu bufetu v hlavní budově – ing. Y. Brabcová, pí Z. Chvostíková.

6. Projekt hodnocení podmínek a kvality výuky na FF UK – A. Vlk.

7. Zpráva z AS UK (včetně informací o nových volbách do AS UK) – L. Valeš, M. Černá.

8. Revize usnesení AS FF UK č. 31 ze dne 24.9.1998 .

9. Informace z fakultních komisí – zástupci AS v těchto komisích.

10. Různé.

1. Schválení programu.

AS schválil návrh programu s tím, že bod 7 bude přeřazen za bod 2.

Hlasování: pro/23, proti/0, zdržel se/0.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání.

AS schválil zápis minulého jednání bez připomínek.

Hlasování: 21-0-2.

3. Zpráva z AS UK (včetně informací o nových volbách do AS UK).

L. Valeš (zástupce AS FF):

– byly schváleny všechny studijní programy předložené FF UK;

– prosazuje se maximální posílení pravomocí univerzit;

– p. rektor předložil návrh nového volebního systému do AS UK, oficiální návrh bude předložen do poloviny října, ke schválení bude předložen na zasedání na konci listopadu; v téže době budou předloženy ke schválení návrhy vnitřních předpisů UK.

Dr. Štěpánek přečetl informaci M. Černé (AS UK): „Vzhledem k tomu, že nový VŠ zákon nemá přechodná ustanovení, vztahují se ustanovení o akademických senátech i na senáty stávající.“

J. Bureš se dotázal, zda v souvislosti s novými volbami do Akademických senátů proběhnou také nové volby rektora a děkanů. Dr. Štěpánek sdělil, že nový VŠ zákon obsahuje především požadavek na změnu ve volbách do Akademických senátů a vědeckých rad. L. Valeš se obává, že jde celkově o omezení vlivu studentů v příslušných orgánech (návrh bude možné ještě korigovat). J. Cieslar se dotázal kol. Valeše, jestli se informoval u jiných AS na jejich reakci v této souvislosti. L. Valeš sdělil, že hovořil s AS právnické fakulty a zejména studenti jsou znepokojeni se zněním nového paragrafu o volbách do AS.

4. Projednání návrhu na zřízení Kabinetu pro studia rodu (Gender Studies) .

V úvodu dr. Šiklová komentovala předkládaný návrh; obor je přednášen na katedře sociální práce pro posluchače různých fakult; z toho vyplývá, že ke studiu souvislosti problematiky rodů je zapotřebí ustanovení pracoviště – Kabinetu -, který by koordinoval pedagogickou a odbornou činnost, která se na fakultě již. Řada zahraničních univerzit chce spolupracovat; potřebují se však obracet k instituci (tuto výuku je třeba legalizovat). Návrh byl předložen kolegiu děkana a vědecké radě, kde byl předběžně schválen. Finanční stránkou nebude fakulta téměř zatížena, tato studia jsou zajišťována Nadací pro toto studium. V případě schválení by se naše fakulta stala první univerzitou v České republice, která by tuto výuku zajišťovala. Kromě univerzit západní Evropy se studia rodu rozvíjejí i ve střední a východní Evropě.

Diskuse (dr. Homoláč, P. Pabian, dr. Bílek, doc. Housková, dr. Oerter, dr. Kalivoda, D. Göttlich, J. Cieslar, prof. Königová, dr. Kuťák, dr. Vorlová, dr. Šubrt) nezpochybňovala podstatu návrhu, soustředila se na dva problémy:

a) zda by navrhované pracoviště mělo být Kabinetem pro studia rodu či Centrem pro studia rodu

b) zda toto pracoviště má být součástí některé z dosavadních kateder či ústavů nebo samostatné.

V řešení těchto otázek nedošel senát k jednoznačnému závěru, bylo konstatováno, že jejich řešení je v kompetenci navrhovatelů a vedení fakulty.

Usn. 34: AS souhlasí se zřízením navrhovaného pracoviště. Hlasování: 18 – 4 – 5.

5. Projednání provozu bufetu v hlavní budově.

a) Pí tajemnice nejdříve informovala senát o stěhování do Jinonic.(Viz usn. 27 z 11.6.) Podle posledních informací budou naše požadavky rektorátem kráceny o 1/3; v Jinonicích dostaneme 27 místností (stěhovat se budou: sociální práce, sociologie, ÚISK, politologie). Uvolněné místnosti v Celetné přednostně dostanou pracoviště s prostorovými problémy – rozhodne kolegium děkana. Jinonice budou připraveny ke stěhování v létě 1999; z Celetné 16 má být Kongresové centrum; o tyto prostory zřejmě přijdeme. Dr. Štěpánek dodal, že reagovat na situaci budeme moci tehdy, až obdržíme od rektorátu písemnou zprávu.

b) Pí tajemnice dále informovala o jednání mzdové komise, na které chyběli zástupci AS. Doc. Housková a R. Oppelt však pozvání neobdrželi. Sdělila, že se bude měnit mzdový předpis, jehož návrh nebyl zatím AS UK projednán. Nové tabulky budou mít deset platových stupňů a dvě platové třídy (1 – 3 roky praxe, tři a výše).

c) Provoz bufetu: přesto, že bufet má nízké nájemné, jsou ceny vyšší než jinde. Bufet v Celetné má ceny nízké proto, že patří pod Správu kolejí a menz, které nakupují zboží levněji. Pí Chvostíková připouští, že ceny jsou vysoké; jedním z důvodů je to, že musí kompenzovat ztráty nádobí. Na připomínku k sortimentu uvádí, že teplá jídla nelze vydávat (zákaz hygienika). Pí tajemnice informovala, že současná nájemní smlouva končí, pro další provoz lze vyhlásit výběrové řízení. Doc. Hlavačka myslí, že je důležitější přestavba bufetu. Toto se bude řešit v rámci nového projektu (pí tajemnice). Pí tajemnice preferuje rekonstrukci bufetu. Pro případné výběrové řízení by byla ustanovena komise, jejímž členem může být i zástupce AS. Výběrové řízení však podle pí tajemnice nemusí vyřešit výši cen, jiná firma totiž může mít ceny ještě vyšší. Dr. Bílek je nezpokojen tím, že i po rekonstrukci nebude změněn sortiment. Pí tajemnice opakuje, že v budově se nikdy nebudou moci jídla vařit, pouze ohřívat.

Usn. 35: AS doporučuje vedení FF, aby na provoz bufetu bylo vypsáno výběrové řízení v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí.

Hlasování: 9 – 2 – 14. Usnesení nebylo přijato.

6. Projekt hodnocení podmínek a kvality výuky na FF UK.

A. Vlk sdělil, že v poslední době byl změněn pohled na hodnocení vysokých škol; podle nového VŠ zákona se bude vydávat Výroční zpráva o činnosti VŠ. Na Internetu jsou uvedena kritéria hodnocení učitelů studenty, musí se účastnit 20% studentů, testováno má být 90% učitelů. Souvisí to s prací na strategii školství na léta 2000 – 2005. Hodnocení bude jednou z podmínek při jednání s EU. A. Vlk informoval senát, že před rokem přednesl návrh Projektu hodnocení podmínek a kvality výuky na FF UK a proběhl pilotní předvýzkum. Původní projekt již nevyhovuje, měl by být přepracován. Širší diskuse vedla k následujícímu usnesení (doc. Housková, dr. Šubrt, P. Trantina, Z. Dětáková). P. Trantina připomněl usnesení minulého senátu z února 1998: „AS souhlasí s tím, že na příštím jednání schválí projekt evaluace jako celek za předpokladu předložení písemného materiálu (pro/21, proti/1, zdrželi se/5).“

Usn. 36: AS ustavuje pracovní skupinu, která do konce roku 1998 připraví podklady (včetně dotazníku) pro hodnocení kvality výuky na FF UK tak, aby AS mohl v této věci kompetentně rozhodnout.

Hlasování: 24 – 0 – 1.

Usn. 37: AS schválil složení komise: P. Pabian, D. Šrajerová, dr. Šubrt.

Hlasování: 21 – 0 – 3.

7. Projednání studijních plánů: anglistiky, germanistiky, nizozemštiny, slavistických oborů. Prof. Königová, sdělila, že nové studijní programy souvisí s novým VŠ zákonem; jde o to, aby obory měly možnost jednooborového studia.

Přijímací řízení bude již probíhat za platnosti nového VŠ zákona. Podle něj má uchazeč možnost podat si přihlášku na více oborů na jedné fakultě; toto však naše fakulta není schopna zajistit. Vedení fakulty se proto obrátilo na p. rektora, aby umožnil výjimku. Jde však o řešení přechodné a zástupci AS ve studijní komisi by měli iniciovat pro následující období řešení ve shodě s novým zákonem o VŠ. Diskuse o tomto problému se zúčastnil dr. Oerter, P. Pabian, D. Göttlich, prof. Königová.

Anglistika a amerikanistika: doc. Procházka sdělil, že ústav předkládá program jednooborového studia pro ty studenty, kteří byli přijati do bakalářského studia a nyní byli převedeni na jednooborové studium s provizorním plánem.

Usn. 38: AS souhlasí s pilotním programem jednooborového studia pro 12 studentů v akademickém roce 1998/99 s tím, že musí dosáhnout limitu 40 bodů předepsaného pro studium jednooborové.

Hlasování: 27-0-0.

Germanistika : dr. Tvrdík uvedl, že návrh plánu jednooborového studia germanistiky vznikl z kombinace pohledu filologického a German studies na germanistiku. Studium by mělo mít širší záběr než jen filologický. Několik desítek studentů ročně odchází, neboť neuspějí na druhých oborech (zejm. na anglistice a na historii). Proto chce katedra zavést jednooborové studium; bude se otvírat pravidelněji, protože zájem je velký.

Dr. Tvrdík ujasňuje, že 1. cyklus je dva roky (4 semestry), jednooborové studium končí SZZK. Dále sděluje, že jazyková cvičení jsou klasická lektorská.

Po diskusi (dr. Oerter, doc. Housková, dr. Tvrdík, J. Cieslar, dr. Homoláč, Z. Dětáková, D. Göttlich, L. Sýkorová) byl návrh předložen ke schválení.

Usn. 39: AS schválil předložený plán jednooborového studia germanistiky.

Hlasování: 22-0-6.

Nizozemština: Mgr. Hrnčířová zdůvodnila návrh a sdělila, že přijímací zkoušky se konají z reálií, nikoli z jazyka. Po připomínkách dr. Homoláče a doc. Houskové byl návrh předložen ke schválení.

Usn. 40: AS schválil předložený plán jednooborového studia nizozemštiny.

Hlasování: 18-0-4 .

Slavistické obory (bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slovenistika, sorabistka): návrh zdůvodnila dr. Gladková. I když jde o jednooborové studium, je ponechána možnost jeho rozšíření. Proto byl ponechán základ dvouoborového studia s doplňkem.

Dr. Gladková zodpověděla dotazy doc. Houskové, D. Göttlicha a dr. Homoláče.

Usn. 41: AS schválil předložený plán slavistických oborů.

Hlasování: 22-1-6.

8. Revize usnesení AS FF UK č. 31 ze dne 24.9.1998 .

Dr. Štěpánek konstatoval, že při minulém jednání došlo k procedurální chybě (při hlasování bylo přijato usnesení méně než polovičním počtem přítomných senátorů); usnesení je neplatné (P. Pabian).

Usn. 42: AS reviduje usnesení č.31 a upouští od ustanovení komise pro jednání s Jazykovým centrem.

Hlasování: 18-0-4.

9. Informace z fakultních komisí.

Bylo konstatováno, že písemnou formu zprávy předkládá Akademickému senátu pouze mzdová komise. Ostatní komise nepodaly tentokrát zprávu ani písemnou ani ústní.

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát