Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis3.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 14. 5. 1998

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, M. Calda, J. Hill, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, Z. Štěpánek, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, T. Navrátil, R. Oppelt, P. Pabian, B. Růžková, L. Sádlová, Š. Švenda, P. Trantina.

Omluveni: A. Stöcklová, J. Šubrt, P. Koura, I. Příbramská, V. Sušová, D. Šrajerová, L. Vildman.

Neomluveni: D. Göttlich, J. Kadlec, V. Kremlička.

Hosté: doc. PhDr. Fr. Vrhel, děkan FF; prof. PhDr. M. Königová, proděkanka; ing. Y. Brabcová, tajemnice FF; prof. PhDr. J. Kuklík, proděkan; pí J. Pribilincová, vedoucí ekonomického odd.; PhDr. M. Jindra a L. Valeš, zástupci v AS UK; prof. J. Bouzek, Ústav pro klasickou archeologii; PhDr. M. Bek a PhDr. V. Reittererová, Ústav hudební vědy; PhDr. A. Oberfalzerová, Ústav Dálného východu; doc. M. Procházka, Ústav anglistiky a amerikanistiky; prof. E. Maur a PhDr. K. Kubiš, Ústav českých dějin; doc. J. Pelikán a PhDr. R. Dvořák, katedra pedagogiky; Mgr. I. Sokolová, ediční oddělení.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu.

3. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 1997 – ing. Y. Brabcová, tajemnice FF; pí J. Pribilincová, vedoucí hosp. odd.; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan pro rozvoj.

4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 1998 – ing. Y. Brabcová, tajemnice FF; pí J. Pribilincová, vedoucí hosp. odd.; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan pro rozvoj.

5. Projednání studijních plánů:

a) skupina studijních plánů, u nichž došlo pouze k formálním změnám – předloží zástupce AS ve studijní komisi

b) studijní plány: klasické archeologie, hudební vědy, mongolistiky, estetiky, anglistiky a amerikanistiky, historie, pedagogiky, politologie – předloží zástupci příslušných pracovišť.

6. Zpráva ze zasedání AS UK – zástupce FF v AS UK.

7. Zpráva ze zasedání vědecké rady a kolegia děkana – předseda AS.

8. Organizační záležitosti – předseda AS.

9. Různé

Jednání:1. Schválení programu

AS schválil program jednání s tím, že Zpráva z AS UK bude předřazena před Zprávu o hospodaření.

Hlasování: pro/25, proti/0, zdržel se/1.

2. Schválení zápisu (9.4.1998)

Ad bod 3b): oprava usnesení: vyškrtnout „stručná písemná informace“; doplnit: „veškerý písemný materiál je k dispozici na sekretariátu AS“.

Hlasování: pro/26, proti/0, zdržel se/0.

Ad bod 5) z diskuse: Prof. Königová doporučuje dát vlastní body, které se pak přepočtou na jednotných 50 bodů. Doplnit posl. větu odstavce: Jednotné bodové hodnocení musí být z důvodu srovnání úspěšnosti v obou oborech při dvouoborovém studiu vypočteno v tzv. NC skóru.

Hlasování: pro/26, proti/0, zdržel se/0.

Ad bod 4, 1. odst.: oprava výrazu „k regresi“, správně „k represi“.

Ad bod 5): oprava: doc. Hlavačka – máme 1200 uchazečů.

Ad bod 4, posl. odst.: tento odstavec vyškrtnout.

Hlasování: pro/26, proti/1, zdrželi se/7.

3. Zpráva ze zasedání AS UK

Zprávu přednesl dr. Jindra. Jednání senátu se zaměřuje mj. na vznik 17. fakulty a nového areálu v Jinonicích. Dr. Jindra konstatoval, že se zvedá vůči této fakultě odpor. P. rektor je přesvědčen, že ustanovení fakulty bude doprovázeno moderním pojetím sociálních věd na univerzitě. Zatím byla předložena koncepce, která vyžaduje dopracování. Je to záležitost dlouhodobějšího charakteru; rozhodně nebude fungovat od studijního roku 1998/99.

Během několika měsíců bude dokončena vnitřní úprava areálu v Jinonicích. Počítá se s 1300 míst pro studenty a 300 místy pro pedagogy. Menza bude mít kapacitu pro 1000 osob. Toto centrum je v zájmu vedení univerzity i AS UK.

Ekonomická komise AS UK připravuje novou koncepci kolejí a menz. Dr. Jindra dále sdělil, že nastala určitá kolize v činnosti komisí AS UK. Zahraniční komise, jejímiž členy jsou zástupci naší fakulty, neobdržela dostatečné materiály. P. rektor informoval senát, že při přestupu z oboru na obor v rámci fakult UK by se neměly konat nové přijímací zkoušky. Pro FF je tato skutečnost nepřijatelná; fakulta nicméně musí tuto otázku řešit. Dr. Štěpánek konstatoval, že příští jednání AS FF UK se bude otázkou 17. fakulty a Jinonic zabývat podrobněji.

V diskusi vystoupil dr. Bílek s připomínkou ke způsobu oslav 650. výročí UK, především k bombastické reklamě, která vytváří nepravdivý obraz o univerzitě; domnívá se, že finanční podpora sponzorů mohla být využita účelněji. K tomu dr. Jindra sdělil, že řada členů AS UK nesouhlasila s tímto způsobem reklamy; vedení UK připomínky potlačilo v zárodku s tím, že UK dostala peníze účelově. Nepochopitelné bylo ustanovení prorektora pro oslavy; v AS UK byli postaveni před hotovou věc.

T. Navrátil s politováním konstatoval, že oslavy se vyhnuly „normálním“ lidem; dr. Jindra podotkl, že se vyhnuly i členům AS UK. P. Trantina navrhuje přijmout v této věci proklamativní usnesení. J. Bureš dodal, že se nemluví o současných problémech univerzity. Dr. Oerter informoval, že v Der Spieglu proběhla anketa o evropských univerzitách, o UK není vůbec zmínka.

Dr. Kalivoda pochybuje o významu navrhovaného usnesení. Hlavním účelem oslav byl protiklad k oslavám v roce 1948; šlo o to, aby se upozornilo na naši univerzitu.

Předseda AS předložil otázku, zda navrhované usnesení má být připraveno. Hlasování o tom, zda usnesení připravit a předložit: 14-9-3. Hlasování o tom, aby usnesení bylo připraveno na příští jednání: 18-5-4.

Na usnesení budou spolupracovat J. Bureš, P. Trantina a dr. Bílek. Dr. Jindra doporučil akcentovat v něm současný stav UK.

4. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 1997

Dr. Štěpánek upozornil, že k předložené VII. kapitole nepatří uváděný závěr (z kap. X).

B. Růžková se informovala, zda senát schvaluje celkovou zprávu či její část. Podle ní je nedostatečná; pro ilustraci by v ní měl být i návrh rozpočtu na rok 1997. Pí Pribilincová sdělila, že AS se vyjadřuje k oficiálním materiálům, které se postupují MŠMT. Objasněna byla poznámka B. Růžkové k tomu, že souhrnná zpráva nebyla k dispozici; materiál byl dlouhou dobu na sekretariátu AS; v době, kdy si jej chtěla kol. Růžková prostudovat, materiál nebyl k dispozici.

Pí tajemnice sdělila, že AS pravidelně předkládá pololetní zprávu o čerpání. B. Růžková navrhla, aby tato zpráva byla předložena v takové formální úpravě, která by umožnila srovnání návrhu rozpočtu i jeho čerpání.

Usn. 9: AS FF doporučuje, aby pololetní zpráva o čerpání rozpočtu byla připravena tak, aby návrh rozpočtu byl strukturálně totožný s jeho čerpáním.

Hlasování: 29-0-0.

K dotazu Z. Dětákové, proč senát schvaluje zprávu až teď, když do konce března t.r. měla být na MŠMT, pí tajemnice sdělila, že metodické pokyny ke zpracování ročního rozboru hospodaření došly na fakultu zhruba tři týdny před termínem k odevzdání rozboru. Z časového důvodu nebylo možné zprávu projednat před jejím odesláním. P. Trantina podal návrh usnesení, aby AS byly dány informace o způsobu rozdělování investičních prostředků na jednotlivá pracoviště i s tím, které požadavky byly splněny či nikoliv. Pí tajemnice odpověděla, že velká část investičních prostředků byla vyčerpána na rekonstrukci kotelny; požadavky pracovišť na vybavení z prostředků investičních i neinvestičních budou realizovány v omezeném rozsahu (projednává hospodářská komise). P. Trantina se návrhu vzdal. Dostala fakulta neinvestiční peníze na Špork (P. Trantina)? Ano, 10 mil. Kč; z toho 6 mil. Kč bylo FF UK poukázáno jmenovitě k tomuto účelu, 4 mil. Kč byly poukázány souhrnně bez specifického určení v měsíční limitce. Peníze byly použity na krytí výdajů, které nebylo možné v kráceném přídělu prostředků v loňském roce z hospodaření uhradit. K tomu J. Bureš poznamenal, že příště už nám MŠMT nemusí další peníze (10 mil. Kč) na Špork dát. Je to možné (pí tajemnice).

Na dotaz L. Sádlové, zdali nemůže být fakulta za prohospodaření postižena, pí tajemnice sdělila, že prostředky byly chybně poukázány RUK, neboť fakulta o jejich přidělení nežádala; tyto prostředky se však mají poukázat pouze na žádost stavebníka.

Prof. Kuklík k tomu dodal, že je třeba zvýšit vlastní hospodářskou činnost (alespoň na 13% rozpočtu).

Usn. 10: AS bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 1997 .

Hlasování: 15-4-10.

5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 1998 .

Doc. Housková konstatovala, že položka na úklid je neúměrná k výsledku práce. Ing. Brabcová sdělila, že není vhodné měnit často firmu proto, že se tak děje na základě výběrového řízení, které je drahé. V loňském roce byla uvedená položka nižší z toho důvodu, že několik měsíců v budově probíhala přestavba, a v té době se uklízelo v omezeném rozsahu. B. Růžková konstatovala, že příjmy z hlavní činnosti klesly ze 14 mil. Kč (r. 1997) na 9 mil. Kč v r. 1998. Pí tajemnice sdělila, že některé položky byly přemístěny z hlavní činnosti do hospodářské činnosti (např. zahraniční studenti) a jedná se pouze o odhad předpokládaného příjmu. Dr. Calda se ptá, jak je to s rozdělováním prostředků na pracoviště. Pí Pribilincová sdělila, že v loňském roce bylo přidělováno na „hlavu“ 1.000,- Kč, t.j. přepočteného pracovníka, v letošním roce to činí 800,- Kč (v přepočtu). Tyto prostředky jsou přidělovány na pracovníky, ne na studenty (dotaz doc. Bobkové). Pronájem bufetu spadá do příjmu z hlavní činnosti a činí 16.000,- Kč ročně. T. Navrátil upozornil na vysoké ceny zboží. Pí tajemnice sdělila, že požádala o kopie účetních dokladů, aby se zjistilo, v jakých relacích probíhá nákup (zjišťuje pí Pribilincová). Doc. Klégr vznesl dotaz, zda by bylo možno v bufetu odběr stravenek pro učitele a možná i pro studenty. Pí tajemnice slíbila, že tuto možnost projedná. Položka na závodní stravování je schválena kolegiem děkana; zaměstnavatel je povinen na základě ZP zajistit stravování; příspěvek na stravování však jeho povinností není.

K otázce na položku – „Přijetí na základě dohod“: ta zahrnuje dohody mezistátní, mezifakultní a meziuniverzitní. Zkratka FRIM je Fond reprodukce investičního majetku; v čerpání jsou zahrnuty investiční výdaje na Špork, software, na ochranu dat, nová PC, repase PC. S rekonstrukcemi se v tomto roce nepočítá (bufet zřejmě v příštím roce). Instalaci reklamních panelů schválilo kolegium děkana a výnos z nich je příjmem v hlavní činnosti a jde na opravu a údržbu objektu.

Usn. 11: AS schválil předložený návrh rozpočtu na rok 1998

Hlasování: 19-1-8

. Dr. Homoláč upozornil, že v hospodářské komisi jsou i zástupci AS, kteří by napříště měli průběžně informovat o připravovaném rozpočtu. B. Růžková poznamenala, že komise se nesešla; (kol. Valeš dodal, že tuto komisi svolává tajemnice fakulty.) Dr. Homoláč trvá na tom, aby napříště byl AS partnerem při přípravě zprávy o hospodaření a při přípravě rozpočtu.

Usn. 12: AS s politováním konstatuje, že hospodářská komise nebyla svolána, proto nemohla plnit funkci poradního orgánu a nemohla kooperovat na zprávě o hospodaření za rok 1997 a na přípravě rozpočtu na rok 1998.

Hlasování: 20-0-5.

Dr. Kalivoda navrhuje zvážit vytvoření ekonomické komise AS FF UK, která by byla partnerem hospodářskému vedení fakulty.

Usn. 13: AS pověřuje předsednictvo projednáním této věci.

Hlasování: 26-2-3.

Dr. Vorlová k tomu dodává, že členové této komise by současně mohli být i členy hospodářské komise FF UK.

6. Projednání studijních plánů:

a) Doc. Bobková předložila AS seznam studijních plánů, jejichž změny byly pouze formálního charakteru. Studijní komise návrhy projednala a navrhuje tuto skupinu schválit vcelku. Jedná se o následující studijní plány: andragogika, archivnictví, český jazyk a literatura, čeština pro cizince, divadelní věda, filmová věda, finština, INSK, japanologie, koreanistika, logika, psychologie, PT, religionistika, rusistika, sinologie, sociologie, kulturologie, etnologie, sociální práce, maďarština, dějiny umění, portugalština, rumunština, italština, španělština a francouzština. Předseda AS konstatoval, že k předloženým plánům nejsou žádné dotazy. Usn. 14: AS schválil předložené studijní plány bez připomínek .

Hlasování: 30-0-1.

b) Následující studijní plány předkládají k projednání zástupci příslušných oborů.

Ústavy světových dějin, obecných, hosp. a soc. dějin: dr. Kubiš sdělil, že plány prošly větší změnou již v loňském roce. Nyní se jedná o srovnání bodů jednooborového a dvouoborového studia a změny úrovně jazykové zkoušky u jednooborového studia.

J. Bureš informoval AS, že výhrady ze strany studentů byly k dotacím na cvičení (za vedení dvouhodinového cvičení u dvouoborového studia) a k požadavku na studium třetího jazyka (úroveň Zk „B“ a důraz na pasivní znalost jazyka). Do jaké míry je možné vzít ohled na jazykové schopnosti uchazečů (dr. Vorlová). Prof. Maur konstatoval, že úroveň jazykových znalostí nových studentů není dobrá; možná by mohli učitelé při přijímacích zkouškách z historie zkoušet i znalost jazyka. Doc. Hlavačka poznamenal, proč nebyla přesunuta historiografie do II. cyklu ? J. Bureš se domnívá, že studenti by měli znát základní díla historiografie již po 1. cyklu. Ve 2. cyklu by se měla dělat specializovaná historiografie (P. Trantina). Dr. Kubiš akceptoval připomínku, budou ji řešit.

Usn. 15: AS schválil studijní plán historie s připomínkou J. Bureše (a P. Trantiny) .

Hlasování: 31-0-0.

Ústav pro klasickou archeologii: prof. Bouzek uvedl, že dochází ke změně cyklu; PZK po 6. semestru. Je možnost rozšíření specializace a požadavek na dva jazyky již při přijímacích zkouškách.

Usn. 16: AS schválil studijní plán klasické archeologie.

Hlasování: 30-0-0.

Ústav hudební vědy: změna je v přesunu PZK na konec 6. semestru.

Usn. 17: AS schválil studijní plán hudební vědy.

Hlasování: 30-0-0.

Ústav Dálného východu – obor mongolistika: navrženo rozšíření o jednooborové studium s meziooborovým doplňkem.

Usn. 18: Studijní plán mongolistiky schválen.

Hlasování: 28-0-1.

Katedra estetiky: změna je v PZK po 4. semestru. Doc. Housková poznamenává, že plán by měl obsahovat alespoň jednu přednášku, která přesahuje obsah studia. Dr. Jarošová sdělila, že nabízené přednášky studenti nevyužívají; doporučena komparatistika.

Usn. 19: Studijní plán estetiky schválen.

Hlasování: 27-0-0.

Ústav anglistiky a amerikanistiky: doc. Procházka sdělil, že ústav předkládá následující změnu: studenti dvouoborového studia po absolvování 1. cyklu, pokud projeví zájem, budou přijímáni do jednooborového studia za předpokladu dobrých studijních výsledků.

Doc. Housková namítá, když je PZK na tomto oboru po 6. semestru a na některých oborech se kterými kombinují po 4. semestru, jak bude řešen diplom? Odpověď: kdo má PZK po 4. semestru, může vykonat PZK na ÚAA nejpozději do konce 6. sem.; Mgr. diplomy budou vystaveny na obor anglistika a amerikanistika; student nebude muset studium druhého oboru nutně zanechat (doc. Procházka). Pí Chaloupková vysvětlila …

Usn. 20: Studijní plán oboru anglistika a amerikanistika byl schválen.

Hlasování: 24-0-4.

Katedra pedagogiky: PZK je posunuta po 5. semestru. V případě Bc zkoušky je k PZK přiřazena písemná práce, a to nejpozději po 6. semestru. Studenti jsou povinni absolvovat základní kursy ke všem 4 specializacím.

Usn. 21: Studijní plán oboru pedagogika byl schválen.

Hlasování: 25-0-3.

Ústav politologie: dr. Calda informoval o situaci na ústavu. 12. ledna byl studijní plán projednáván; 1.4. byl plán na schůzi ústavu schválen, následně proběhla porada se studenty. 28.4. se konala další schůze ústavu, kde bylo dohodnuto, že se na předloženém plánu bude trvat. Studentská oborová rada politologie vypracovala stanovisko k návrhu studijního plánu, které předložila AS. Dr. Calda navrhuje schválit plán s doložkou, že následující studijní rok bude předložen nový. Tzn., že při zápisu studentů do 1. cyklu bude tento plán platit tři roky (dr. Popelka). P. Trantina nesouhlasí s dr. Caldou. Návrh změn v plánu se týká drobností a ne nové koncepce; porada se studenty u ředitele Ústavu politologie vyzněla ve prospěch konkurenčního plánu, který byl poté prof. Syllabou a dr. Zbořilem dopracován jako kompromisní, prof. Syllaba jej však vzápětí odvolal. Po několik let nebylo svoláváno plénum ÚPOL, které by mělo být informováno o koncepcí Ústavu politologie zabývalo (dle organizačního řádu ÚPOL). Navrhuje odmítnout předložený návrh a požádat p. děkana o svolání schůzky za účasti studentů, prof. Syllaby a dr. Zbořila, na které by byl vypracován nový koncepční studijní plán. Prof. Königová podotýká, pokud tento plán nebude schválen a tím se nedostane do „Karolinky“, je možné během září předložit nově koncipovaný plán, který by byl předložen studentům u zápisu. L. Valeš akceptuje návrh pí proděkanky. Dr. Calda považuje studentské oborové rady za formální záležitost. Z další části diskuse vzešel návrh, aby AS odložil projednání studijního plánu politologie na září t.r.

Usn. 22: AS odkládá projednání studijního plánu politologie a u kládá předsednictvu AS, aby o postupu prací na úpravě tohoto plánu informovalo červnové jednání AS FF.

Hlasování: 28-0-0.

7. Zpráva ze zasedání vědecké rady a kolegia děkana.

a) vědecká rada: zápisy z VR a KD jsou k dispozici v sekretariátu. Konaly se obhajoby habilitací, profesur a 1 kandidatury. Projednávaly se podmínky pro habilitační řízení; byla předložena otázka – jaký stávající titul je dostatečný pro zahájení habilitačního řízení – konstatováno, že titul PhDr. bude nedostatečný; pro toto řízení je nutný univerzitou předepsaný počet prací. Několik habilitací bylo právě z důvodu nedostatečného počtu prací pozastaveno. Kolegium děkana schválilo, aby p. děkan jednal přímo s rektorem v souvislosti s pozastavenými habilitacemi. Na květnové VR byly uděleny pamětní medaile.

b) kolegium děkana: na přelomu března a dubna se uskutečnilo dvoudenní výjezdové zasedání, na které byli přizváni zástupci zahraničního oddělení. Opět proběhly informace o Jinonicích (viz zpráva AS UK). Sděleno, že nárůst studentů v příštích 2-3 letech nemá překročit 5%. Doc. Černý a pí tajemnice jsou pověřeni vypracování „regulí“ pro udělování fakultních medailí. Byla uzavřena kolektivní smlouva mezi FF a odborovou organizací. Dubnové zasedání KD se zabývalo obsahem novin Babylon. Konstatováno, že některá pracoviště nevyužívají možnosti získání financí za kurzy celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky na exkurze byly zkráceny z 491.000 Kč na 401.000 Kč. Rozsah peněz by měl odpovídat potřebám a velikosti oborů. V květnu se stěhuje katedra tělesné výchovy z Opletalovy ulice do Hostivaře. KD schválilo dotazník k žádostem o prolongace.

Z. Dětáková reagovala na zmínku o Babylonu; sdělila, že za svým článkem si stojí. Časopis je otevřený, každý může svůj názor zveřejnit. Doc. Housková k dotazníku o prolongacích uvedla, že je v něm kladen malý důraz na vědeckou práci; předpokládá, že se bude jednat o vědeckou osobnost, kritérium grantů je proto málo relevantní. 8. Organizační záležitosti. Dr. Štěpánek poděkoval I. Příbramské za uspořádání internetové stránky senátu. Informoval, že nový Zákon o vysokých školách je na Internetu (stránky parlamentu, senátu a vysokých škol); všem doporučuje, ať si jej opatří.

AS byl vyzván, aby zvolil své zástupce do dalších komisí, a to náhradové a ediční.

Náhradová komise: dr. Helena Jarošová (20-0-1).

Ediční komise: dr. Jan Kalivoda (20-0-1).

9. Různé.

a) P. Trantina požádal senát o vyjádření k jeho návrhu usnesení: AS FF UK pověřuje předsednictvo, aby iniciovalo vznik skupiny pro jednání s Jazykovým centrem za účelem dohody o optimálním obsahu zkoušek z jednotlivých jazyků. Do skupiny by měl mít přístup zástupce každého pracoviště, jež o takové jednání projeví zájem.

Z. Dětáková podotkla, že by mohla tuto úlohu splnit studijní komise. Dr. Kuťák se domnívá, že bude lepší, aby každé pracoviště se domluvilo s Jazykovým centrem zvlášť. Dr. Štěpánek upozornil na to, že některé katedry již v minulosti jednal s JC, ale ne vždy došlo k oboustranné dohodě. Vzhledem k tomu, že usilujeme o vstup do Evropy, znalost jazyků je nutností (dr. Calda); je proti diverzifikaci obsahu kursů dle potřeb oborů. Z. Dětáková dodává, že je třeba vyvíjet tlak na kvalitu výuky Jazykového centra. Doc. Zemánek zastává názor, že vysoká škola nemůže nahrazovat výuku na gymnáziích. P. Trantina sdělil, že tato otázka vyplynula z jednání ústavu historie, který potřebuje JC jako servisní orgán pro svá pracoviště. Navrhovaná skupina by neměla mít dlouhý mandát (dr. Kalivoda); navrhuje, aby předsednictvo pověřilo několik senátorů (3), aby jednal s JC.

Usn. 23: A S FF UK pověřuje předsednictvo, aby vytvořilo skupinu pro jednání pracovišť o speciálních požadavcích vůči Jazykovému centru.

Hlasování: 18-1-2.

b) Dr. Štěpánek informoval, že podle nového Zákona o vysokých školách ztrácí fakulty právní subjektivitu. Na jeho základě budou vypracovány nové vnitřní mzdové předpisy univerzity. K této věci poskytla Akademickému senátu mzdová komise doporučení, které je přiloženo k zápisu.

c) Doc. Zemánek seznámil senát s jednáním elektronizační komise. Starší počítače budou modernizovány; výpočetní technika bude přednostně pořizována z mimofakultních prostředků.

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát