Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis2.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 9. 4. 1998

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, M. Calda, J. Hill, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, D. Göttlich, J. Kadlec, P. Koura, V. Kremlička, T. Navrátil, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, B. Růžková, L. Sádlová, V. Sušová, D. Šrajerová, Š. Švenda, P. Trantina, L. Vildman.

Neomluven: P. Daniš.

Hosté: prof. M. Königová, proděkanka; JUDr. J. Handzelová, vedoucí stud. odd.; ing. Y. Brabcová, tajemnice,; doc. Hermochová.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu.

3. Organizační sdělení předsedy AS.

4. Informace ing. Brabcové, tajemnice FF.5. Informace o přijímacím řízení – prof. Königová, proděkanka.

6. Volba zástupců AS do fakultních komisí a senátní komise.

7. Různé.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen.

2. Schválení zápisu.

Zápis schválen. Rovněž schválen druhý zapisovatel (ze studentské kurie).

Hlasování: ano/32, proti/0, zdrželi se/3.

3. Organizační sdělení předsedy AS.

a) Usn.: AS ve své většině schválil, aby zápis z jednání předsednictva byl součástí pozvánky a vyvěšen na nástěnce AS (v budově fakulty a v Celetné ulici).

b) Konstatováno, že zástupci AS UK nejsou na dnešním jednání přítomni. Usn.: Zpráva z jednání AS UK bude předkládána ústně, veškerý písemný materiál je k dispozici na sekretariátu AS. Hlasování: ano/32, proti/0, zdrželi se/4.

Usn.: AS vyslovil jednomyslný souhlas s tím, aby všichni zástupci AS UK byli pozvání na jednání předsednictva.

c) Zprávy z vědecké rady, kolegia děkana a Rady VŠ:

informace bude pravidelně podávat předseda, který je těmto jednáním přítomen. V Radě VŠ je delegovaným zástupcem fakulty minulým senátem.

Usn.: Písemné informace z jednání vědecké rady, kolegia děkana a Rady VŠ budou ukládány na sekretariátu. Jednomyslně schváleno.

d) Předseda informoval senát, že dr. Pelán odstoupil ze svého mandátu; na jeho místo postoupila zvolená náhradnice dr. Anna Stöcklová (ÚISK).

e) Organizační řád FF UK: na jeho přípravě se podílí doc. Beneš, ing. Brabcová a P. Trantina (dotaz P. Pabiana). P. Trantina sdě- lil, že znění řádu je připraveno a jeho text byl postoupen ke konzultaci právníkům. Poté bude postoupen k projednání AS.

f) P. Trantina navrhl požádat kolegium děkana, aby zavázalo ústavy a katedry zpracováním písemných výročních zpráv; domnívá se, že zprávy by byly podkladem pro větší informovanost, zejména pak při rozhodování AS o prolongacích. Některá pracoviště již tak činí.

Zprávy by nebyly pouze pomůckou pro jednání senátu, ale v případě jejich vyvěšení na nástěnkách kateder a ústavů informací i pro studenty. Někteří senátoři s návrhem souhlasili, jiní byli zásadně proti (pracoviště jsou zahlcovány vypracováváním zpráv a mimovýukovou prací). Dr. Štěpánek podotkl, že povinností AS je rozhodovat, a proto je třeba mít potřebnou míru informací. Dr. Kalivoda navrhuje, aby předsednictvo vyžadovalo zprávy kateder vždy jen pro konkrétní situaci (dr. Kuťák návrh podpořil). Dr. Homoláč namítá, že podmínky prolongací stanovuje děkan. Předseda AS podotkl, že AS může zprávy vyžadovat podle potřeby. P. Trantina navrhuje sestavit seznam otázek k žádostem o prolongace. Zajímá jej, jakým způsobem se příslušná katedra stará o personální zajištění. Předseda AS shrnul diskusi: AS požaduje důkladné a podrobné zdůvodnění prolongací s tím, že předsednictvo AS navrhne děkanovi kritéria pro zdůvodnění žádostí. K tomu dr. Jarošová dodává, že jednotná kritéria jsou pro fakultu nesplnitelná. Určité požadavky by však senát měl chtít – dr. Štěpánek (dr. Homoláč). P. Trantina sdělil, že na příští jednání předsednictva připraví studentská kurie návrh kritérií.

Z diskuse vzešly dva návrhy:

AS žádá kolegium děkana, aby vyžadovalo od ústavů a kateder výroční zprávy.

Hlasování: ano/13, proti/16, zdrželi se/11. Tento návrh nebyl přijat.

Usn.: (předsednictvo AS navrhne kritéria pro vypracování zdůvodnění). Hlasování: ano/34, proti/0, zdrželi se/5AS požaduje, aby jednotlivá pracoviště předkládala dostatečně zdůvodněné žádosti o prolongace

g) AS vzal na vědomí návrh P. Trantiny o prezentaci AS FF UK na Internetu (úprava webových stránek).

h) Usn.: Předseda AS písemně seznámí ústavy a katedry se seznamem členů AS a se základními informacemi o senátu. Hlasování: ano/28, proti/1, zdrželi se/11.

4. Informace ing. Brabcové, tajemnice FF.

Ing. Brabcová informovala senát o problému používání drog v budově fakulty. Konstatovala, že v posledních měsících se tato situace stává obtížnou. Dvakrát zde byla záchranná služba pro konzumenta. Tito poškozují fakultní majetek a zařízení; navíc nastávají hygienické problémy (jedna osoba již onemocněla žloutenkou; je třeba chránit zdraví zdejších lidí). Policie může zasáhnout pouze v případě, když se jedná o dealera. Cedulky, které byly na dveřích toalet se zákazem používání drog, byly strhány s tím, že se jedná o omezování osobní svobody. Pí tajemnice dodala, že v předpisech není jediný opěrný bod k regresi; pokud není chycen distributor, neexistuje možnost zásahu. Doc. Hermochová sdělila, že ani v Drop-inu se drogy nesmí aplikovat; je třeba chránit nekonzumenty.

Pí tajemnice seznámila senát s návrhem příkazu děkana, který by zamezoval pohybu cizích osob v budově.

Prof. Königová sdělila, že situace na fakultě se zhoršila z důvodu rekonstrukce stanice metra Staroměstská. Drogově závislí se přesunuli do budovy fakulty a zůstávají zde nadále přesto, že stanice je již v provozu. Pokud zamezíme volnému přístupu cizích osob, je zde předpoklad, že valná část drogově závislých sem již chodit přestane. Vedení fakulty připravuje besedu se studenty o drogách. J. Kadlec vyjádřil souhlas s návrhem příkazu děkana, avšak s dodatkem, že mnohá pravidla se na fakultě porušují (např. kouření). Dr. Štěpánek sdělil, že předkládaný příkaz byl vydán v budově UK v Celetné ulici s pozitivním výsledkem.

Pí tajemnice opětovně citovala návrh příkazu, ve kterém je mj. vyjádřena povinnost studentů, zaměstnanců i ostatních osob prokázat svou totožnost pracovníkům bezpečnostní služby. Diskuse se zaměřila na technickou stránku příkazu, např. jaký průkaz je dostačující. Pokud je prokázán účel návštěvy (potvrzeno stud. odd., personálním odd., event. pracovníkem, za kterým cizí osoba jde) může být osoba vpuštěna do budovy bez průkazu. Návrh, aby jako průkaz totožnosti byla síťová jízdenka, nebyl schválen (ano/15, proti/16, zdrželi se/6). Hovořilo se o dalších formách kontrol (magnetické karty, abecední seznam studentů ve vrátnici, náhodné kontroly na toaletách a chodbách atd.). Na připravované besedě se studenty je třeba tyto informace podat.

Předseda požádal senát, zda souhlasí s návrhem příkazu děkana, který se týká hlavní budovy.

Usn.: AS vyjadřuje plnou podporu preventivním opatření, která mají zabránit konzumaci drog v budově FF UK. Hlasování: ano/39, proti/0, zdržel se/1.

Na dotaz, jaké restrikce postihnou studenty v případě konzumace drog dr. Handzelová sdělila, že bude postupováno podle disciplinárního řádu FF UK. Dodala, že toto je první fáze opatření proti konzumaci drog na fakultě.

5. Informace o přijímacím řízení.

Prof. Königová sdělila, že rámcové podmínky pro přijímací řízení v letošním roce jsou v souladu s SZŘ. Přijímací řízení je dvoukolové: písemné zkoušky 8.-12.6., ústní zkoušky 22.-25.6. Katedra psychologie má ústní zkoušky již od 15.6. (1.660 přihlášek). Náhradní termín pro uchazeče, kteří maturují v cizině je 8.-9.9. Katedry budou vyzvány, aby jmenovaly garanta za daný obor. Na školní rok 1998/99 je celkový počet uchazečů 8.725.

Obory budou předkládat návrhy změn studijních plánů na základě nového VŠ zákona. Nový VŠ zákon stanovuje poplatek za nadstandardní studium (standardní doba studia je 5 let). Z toho důvodu bude muset řada oborů upravit své studijní plány, které budou v květnu předloženy AS.

V letním semestru proběhne kontrola využití poslucháren.

Jedenkrát za semestr bude uskutečněna beseda nových posluchačů a mladých pracovníků s děkanem.

Z diskuse: uchazečů bude přijato 800 – 1000. 25 bodů pro postup k ústní zkoušce je nerozumný (doc. Hlavačka – máme 1200 přednášek). Prof. Königová doporučuje dát vlastní body, které se pak přepočtou na jednotných 50 bodů. Jde o to, nasadit výš laťku. Proč musí být 25 bodů stejně u všech oborů? Mnoho kateder neví, že bodové hodnocení se může převádět na jinou „škálu“ (P. Pabian, J. Cieslar).

Usn.: AS bere na vědomí zprávu prof. Königové o stavu přijímacího řízení pro školní rok 1998/99 a konstatuje, že přijímací řízení opět proběhne v souladu s rámcovými podmínkami stanovenými Studijním a zkušebním řádem a příslušnými předpisy děkana. Hlasování: ano/34, proti/0, zdrželi se/2.

6. Volba zástupců AS do fakultních komisí a senátní komise.

Zástupce AS ve vědecké radě FF UK :

dr. Zdeněk Štěpánek

legislativně-volební komise :

Petr Pabian (37-0-0)

Pavel Trantina (35-0-2)

dr. Jiří Homoláč (36-0-1)

disciplinární komise:

Veronika Sušová (34-0-3)

dr. Miroslav Popelka (36-0-1) mzdová komise:

doc. Anna Housková (36-0-1)

Robert Oppelt (35-0-2) elektrotechnická k.:

doc. Petr Zemánek (36-0-1)

Lukáš Vildman (36-0-1) studijní komise:

Jan Bureš (36-0-1)

doc. Lenka Bobková (36-0-1)

(Tuto komisi po dobu projednávání studijních plánů na květnovém zasedání AS doplní Ivana Příbramská. Mgr. Chaloupková navrhla, aby v příštím týdnu se členové této komise dohodli na studijním oddělení o postupu.)

stipendijní komise:

Lenka Sádlová (37-0-0)

doc. Milan Hlavačka (36-0-1) zahraniční komise:

Dominika Šrajerová (37-0-0)

dr. Wolf Oerter (36-0-1) komise pro vědu:

Mgr. Petr Daniš (36-0-1):podmíněně

Lenka Sýkorová (34-0-3) knihovní komise:

dr. Roman Prahl (37-0-0)

Zuzana Dětáková (36-0-1) hospodářská komise:

dr. Zdeňka Vorlová (34-2-1)

Blanka Růžková (37-0-0) Redakční rada Zpravodaje:

Veronika Sušová (36-0-1)

7. Různé.

a) Členové senátu souhlasí s tím, že v jejich konzultačních hodinách se mohou na ně obracet členové akademické obce se svými podněty a připomínkami. Konzultační hodiny budou vyvěšeny na nástěnkách AS.

b) Na příští jednání AS bude předložena zpráva o hospodaření fakulty za rok 1997 (resumé bude přiloženo k pozvánce) a návrh rozpočtu na rok 1998.

c) R. Oppelt se pozastavuje nad reklamními panely v budově – je neetické takto získávat peníze. Předseda AS vznese dotaz na kolegiu děkana.

d) J. Bureš navrhl, aby všechna usnesení AS byla vždy písemně k dispozici na jednání. Návrhy schvalovaných usnesení by rovněž měly být předkládány písemně.

e) J. Cieslar upozornil, že výročí založení Univerzity Karlovy nebylo na fakultě dostatečně propagováno. Studenti byli na oslavách opomíjeni. Předseda připomínku sdělí kolegiu děkana. P. Trantina se ptá, jak byly distribuovány pozvánky na koncert v Karolinu. Pozvánky na další akce by měly být předem k dispozici (P. Pabian).

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát