Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis1.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 12. 3. 1998

Přítomni: Z. Beneš, L. Drnková, E. Gál, J. Herman, V. Marek, Z. Palková, J. Pelán, M. Popelka, M. Procházka, Vl. Svatoň, L. Vášová, P. Zemánek, Z. Rittová, J. Růžová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Czerný, J. Dlask, M. Elblová, R. Janouch, L. Jungmannová, M. Lukeš, J. Plachý, L. Ripová, J. Stočes, V. Sušová, P. Titz, P. Trantina. P. Bílek, M. Calda, J. Hill, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W.B. Oerter, J. Pelán, Z. Štěpánek, M. Popelka, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, D. Göttlich, J. Kadlec, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, B. Růžková, L. Sádlová, V. Sušová, D. Šrajerová, Š. Švenda, P. Trantina, L. Vildman.

Omluveni: J. Homoláč, J. Šubrt, R. Prahl, T. Navrátil.

Nepřítomni: V. Kremlička, T. Matějec, D. Štěpánek, L. Velek; L. Bobková, M. Hlavačka.

Hosté: doc. dr. Fr. Vrhel, děkan; dr. Jindra a L. Valeš, AS UK.

Program:

1. Společné zasedání dosavadního a nového AS.

– Výroční zpráva děkana FF UK.

– Výroční zpráva AS FF UK.

2. Volba předsedy a předsednictva AS FF UK.

1. Společné zasedání dosavadního a nového AS. A. Výroční zpráva děkana FF UK.

Pan děkan stručně informoval o obsahu své zprávy s tím, že celý text bude otištěn ve Zpravodaji. Ve zprávě jsou, mj., uvedeny informace o setkání se studenty (výukové programy, TV, růst počtu studentů v seminářích apod.); sdělení o probíhajících jednáních o nových prostorách pro fakultu; prolongace.

B. Výroční zpráva AS FF UK.

Doc. Beneš předložil AS k projednání závěrečnou zprávu o činnosti senátu za funkční období 1996 – 1998 (viz příloha). R. Janouch připomněl, že v zápise chybí zmínka o zemřelém členovi senátu – doc. R. Nového. J. Czerný nesouhlasí s výrokem, že, neboť v 6. a vyšším roce studia je v současnosti asi 17% studentů z jejich celkového počtu, fakultu značně zatěžuje. V souvislosti s prolongacemi poznamenal, že katedry a ústavy fakulty neakceptují usnesení AS, kdy AS je zavázal k tomu aby, soustavně vyhledávaly mladé pracovníky, mající pedagogické a vědecké předpoklady k tomu, aby se habilitovali, a proto vznesl požadavek, aby ve zdůvodněních žádostí o prolongace pracovních smluv uváděli, jakým způsobem a s jakými výsledky se snažili nalézt nové učitele. V odstavci o rozpočtu si myslí, že je v něm rozpor – jedná se o kontrolu hospodaření.

K tomu doc. Beneš sdělil, že nesouhlasí s námitkou J. Czerného týkající se finančních potřeb nadstandardního studia; kontrola rozpočtu senátem v drobných položkách není dost dobře možná; rozpočet kontroluje v globále. Akceptuje poznámku J. Czerného k prolongacím; řada pracovišť se skutečně omezila pouze na žádost bez konkrétního opatření.

Dále se diskutovalo o nadstandardním studiu: omezování uchazečů, náklady na studenta, finanční zatížení (J. Bureš, R. Janouch, doc. Beneš). Dr. Herman poznamenal, že studium v 6 a 7. roce studia je ukázkou „něčeho špatného“, příčiny jsou v „něčem jiném“. P. Trantina se domnívá, že by se měla provést kalkukace všech poplatků, které se za tyto studenty poukazují.

Doc. Svatoň v souvislosti s prolongacemi uvedl, že by se měl využít statut o evaluaci. J. Czerný uvedl, že nejsou „prý“ peníze pro mladé uchazeče. Pracoviště v žádostech o prolongace by měly ukázat jak o ně žádají; zdůvodnění žádostí jsou jedinečným materiálem.

Usn.: Dosavadní AS schválil výroční zprávu s tím, že připomínky budou zapracovány.

Hlasování: pro/22, proti/0, zdrželi se/2.

2. Volba předsedy a předsednictva AS FF UK Předseda volební komise dr. Gál zahájil jednání nově zvoleného senátu.

Na tomto zahajujícím jednání je třeba zvolit předsedu senátu a předsednictvo, které je složeno ze dvou místopředsedů (za učitelskou kurii a kurii studentů) a dvou jeho členů (rovněž z řad obou kurií).

Dr. Kuťák vyslovil a zdůvodnil návrh na předsedu dr. Zdeňka Štěpánka. Dr. Štěpánek vyslovil souhlas.

Předseda volební komise dr. Gál konstatoval, že jiný návrh nebyl předložen.

Pro tuto volbu senát jednomyslně souhlasí s doplněním volební komise za učitelskou kurii dr. M. Caldou.

Hlasování: ano/26, proti/0, zdržel se/0

Volba předsedy senátu pro volební období 1998 – 2000 proběhla tajným hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 33 členů senátu.

Pro dr. Štěpánka z 33 odevzdaných hlasů hlasovalo 30 senátorů, 1 hlas byl proti, 1 se zdržel hlasování, 1 hlas byl neplatný.

Dr. Štěpánek poděkoval za volbu a sdělil, že jednání senátu budou věcná, požádal o podněty pro úspěšná jednání a sdělil, že je ochoten respektovat případné kritické připomínky ke své práci ve funkci předsedy.

Volba předsednictva:

Pro tajné hlasování byli 2 senátoři, proti/25 a 6 se zdrželo hlasování. AS schválil volbu veřejným hlasováním.

Studentská kurie navrhuje na funkci místopředsedy P. Trantinu a I. Příbramsku jako členku předsednictva.

P. Trantina pro/29 proti/0 zdrželi se/4

I. Příbramská pro/29 proti/0 zdrželi se/4

Učitelská kurie navrhuje ze svého středu na funkci místopředsedy doc. P. Zemánka a člena předsednictva dr. M. Popelku.

doc. Zemánek pro/29 proti/0 zdrželi se/4

dr. Popelka pro/29 proti/0 zdrželi se/4

Zapsala: Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát