Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy2000-zapis2_00.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 24. 2. 1999

Přítomni: L.Bobková, J.Homoláč, A.Housková, H.Jarošová, J.Kalivoda, E.Kašparová, A.Klégr, Z.Kuťák, J.Musil, W.Oerter, M.Popelka, F.Stellner, A.Stöcklová, M.Svobodová, Z.Štěpánek, J.Šubrt, P.Zemánek, J.Bureš, R.Oppelt, I.Příbramská, D.Šrajerová, P.Trantina.

Omluveni: P.Bílek, R.Prahl, Z.Dětáková, P.Koura, M.Pehr, K.Sieber, D.Štěpánek.

Neomluveni: J.Cieslar, H.Hruška, Š.Švenda.

Hosté: doc. F.Vrhel, prof. M.Königová, prof. J.Kuklík, doc. J.Černý, ing. E.Borovian, doc. P.Kolář, PhDr. J.Herman, doc. J.Koťa, prof. A.Skřivan, PhDr. J.Štichauer, doc. P.Vavroušek, prof. M.Dohalská, S.Štoček, dr. J.Handzelová, doc. J.Vlček, doc. J.Pelikán, členové akademické obce.

Jednání vedl místopředseda AS Pavel Trantina.

Program:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

 3. Výroční zpráva o činnosti fakulty a o hospodaření fakulty – předloží doc. PhDr. F.Vrhel, CSc.

 4. Návrh na jmenování nových proděkanů – doc. RNDr. P. Kolář, CSc.

 5. Projednání čerpání záloh na provoz pracovišť.

 6. Projednání návrhu na poplatky za studium v ak. roce 2000/2001 – předkládá prof. PhDr. M. Königová, CSc.

 7. Projednání studijního plánu bakalářského studia – obor ekonomie – doc. J. Vlček, CSc.

 8. Projednání návrhu žádosti o akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu oboru anglistika-amerikanistika – doc. PhDr. M. Procházka, CSc.

 9. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“ – doc. PhDr. J. Pelikán, CSc.

 10. Volba zástupců AS do komise pro výběrové řízení na pronájem bufetu.

 11. Výsledky voleb do AS UK – PhDr. J. Homoláč, CSc.

 12. Projednání návrhu usnesení, předloženého W. Oerterem, Dr.phil.

 13. Informace předsedy AS.

 14. Různé.

1. Schválení programu.

Doc. Zemánek tlumočil žádost doc. Vavrouška zařadit do programu projednání čerpání záloh na provoz pracovišť. Tento bod je zařazen za bod 4. AS schválil návrh programu. Hlasování: pro/18, proti/0, zdržel se/0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Zápis 19. jednání AS byl schválen bez připomínek. Hlasování: 19-0-0.

3. Výroční zpráva o činnosti fakulty a o hospodaření fakulty.

Výroční zpráva o činnosti fakulty (viz příloha): doc. Vrhel zprávu stručně komentoval. Kromě děkanské zprávy se AS seznámil i se zprávami proděkanů jednotlivých resortů: zpráva proděkana pro rozvoj (prof. Kuklík), věda a výzkum (doc. Černý), studijní záležitosti (prof. Königová), zpráva o činnosti zahraničního oddělení (doc. Hermochová).

AS ke zprávě neměl žádné připomínky.

Usn. 136: AS schválil Zprávu o činnosti fakulty za rok 1999, předloženou odstupujícím děkanem doc. PhDr. F. Vrhelem, CSc.

Hlasování: 13-0-4.

Zpráva o hospodaření fakulty za rok 1999 (viz příloha): tajemník fakulty zrekapituloval písemný text. Vzhledem k finanční situaci fakulty v uplynulém období byl objednán audit a proběhla rektorátní kontrola hospodaření. Kontroly upozornily na chyby v kontrolní činnosti, špatně vedeném účetnictví atd. Jejich výsledky vyústily ke konkrétním návrhům na některá opatření: zastavení 13. platu a zamezení plýtvání finančními prostředky. Ing. Borovian se domnívá, že fakulta se toho vývoje zhostila dobře. Ke konci roku se vnitřní závazky fakulty zredukovaly z 23,5 mil. Kč na přibližně 2 mil. Kč. Dalším předloženým materiálem je Komentář k čerpání rozpočtu na rok 1999 (Příjmy: dotace, přijaté účelové prostředky a dary, tržby z prodeje služeb, příjmy z poplatků od studentů, ostatní příjmy. Výdaje: materiál /hlavní činnost – dotace, hlavní činnost mimo dotaci, granty, doplňková činnost/, energie, PHM, opravy a údržba, cestovné, náklady na reprezentaci atd.).

Doc. Zemánek seznámil AS se stanoviskem hospodářské komise. Tato komise projednala předloženou zprávu, vyslovila své připomínky a po jejich zapracování nemá již podstatnější námitky a doporučuje tuto zprávu ke schválení. Připomínka SVI se týká dotace na nákup knih, která byla posílena o prostředky z pronájmu fakultní prodejny knih, což z komentáře přímo nevyplývalo. Dr. Štěpánek doporučuje dopsat částku poplatky spojené se studiem i za přijímací řízení.

Usn. 137: AS schválil Zprávu o hospodaření fakulty za rok 1999.

Hlasování: 20-0-0.

4. Návrh na jmenování nových proděkanů.

Děkan fakulty doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. předložil senátu návrh na jmenování proděkanů a návrh na jmenování členů kolegia.

Návrh na jmenování proděkanů:

 1. proděkan pro bakalářské a magisterské studium: PhDr. Josef Herman

 2. proděkan pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace: Doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc.

 3. proděkan pro vědeckou činnost: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

 4. proděkan pro zahraniční styky: PhDr. Jaroslav Štichauer

 5. proděkan pro ekonomiku a rozvoj fakulty: Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.

Usn. 138: AS nemá námitek ke jmenování nových proděkanů.

Hlasování: 21-0-0.

AS se rovněž seznámil s návrhem na složení kolegia děkana. K tomuto návrhu nebyly vysloveny žádné námitky.

Na dotaz dr. Oertera, zda tajemník fakulty bude členem kolegia děkana, pan děkan sdělil, že těžiště práce tajemníka je ve vedení děkanátu. Ekonomické otázky bude projednávat kolegium děkana (o ekonomických záležitostech fakulty by měli rozhodovat členové akademické obce). Zodpovědnost za ekonomickou oblast by měl nést děkan resp. dotyčný proděkan. Na obsazení funkce tajemníka vypíše p. děkan konkurs; ing. Borovianovi končí smlouva 31. března. Doc. Vrhel vznesl dotaz, do jaké míry akceptuje RUK toto rozhodnutí; je třeba uvážit statut tajemníka v určitých věcech. K tomu p. děkan sdělil, že nelze vždy aplikovat univerzitní struktury na fakultní. Zastupování děkana bude řešit Organizační řád; p. děkan navrhl vyškrtnout v návrhu OŘ větu: … zastupování děkana tajemníkem …

Dr. Herman informoval senát o opatření děkana č. 1 k přijímacímu řízení 2000/2001 (viz příloha). Dříve platný prováděcí předpis č.5 SZŘ (čl. 2, odst. a) umožňoval studentům přijetí do oboru po absolvování všech kurzů 1. cyklu jiného studijního oboru, přijímací zkoušku nahradila PZK. Podle nových studijních předpisů nelze takto postupovat, protože přijetí do studia je možné pouze přes řádné přijímací řízení; navrhované opatření děkana se týká těch studentů, kteří splnili podmínky dané tímto PP5 (viz Opatření).

J. Hanika si není jistý, zda lze dodatečně schvalovat změnu podmínek pro přijímací řízení. Dr. Handzelová podotkla, že tímto nejsou dotčeny akademickým senátem schválené podmínky přijímacího řízení. P. děkan dodal, že v případě potřeby bude toto opatření obhajovat. Dr. Štěpánek poukázal na to, že nejde o principiální změnu podmínek, jde o specifický doplněk. Dr. Herman dodal, že opatření se týká pouze oborů/kombinací, které jsou letos vypisovány. Dr. Kalivodu zajímá, zda tito studenti budou počítáni do kvót přijímaných. Dr. Herman sdělil, že se zřejmě nebude jednat o velký počet, to lze říct až budou všechny přihlášky pohromadě.

Usn. 139: AS bere na vědomí informaci o Opatření děkana č.1/2000.

5. Projednání čerpání záloh na provoz pracovišť.

Doc. Vavroušek sdělil, že rozpočet UK, a proto ani FF na tento rok zatím není sestaven. V této souvislosti je potřeba zálohově uvolnit základním pracovištím prostředky na běžné výdaje, jedná se o 1/3 loňského průměru.

Dr. Kašparová se dotázala, odkud získají pracoviště peníze na hrazení nákladů na přijímací řízení. To bude hrazeno z prostředků na př. řízení. Dr. Homoláče zajímá, jakým způsobem dosud byly rozdělovány prostředky pracovištím. Doc. Vavroušek sdělil, že zatím neví – výhledově budou předloženy algoritmy pro přidělování těchto prostředků.

Usn. 140: AS nemá námitek pro přidělení finančních prostředků základním pracovištím ve výši 1/3 loňského průměru.

Hlasování: 21-0-0.

Doc. Koťa informoval senát, že všechny informace z kolegia děkana budou zveřejňovány na webových stránkách. Sdělil, že by měla proběhnout celofakultní debata o průběhu akreditací (upřesňovat principy např. rigorózního řízení). Doc. Koťa dále seznámil senát s programy Celoživotního vzdělávání, které AS vzal na vědomí.

6. Projednání návrhu na poplatky za studium v ak. roce 2000/2001.

Prof. Königová předložila návrh na poplatky za studium v akademickém roce 2000/2001. Základ stanovený MŠMT činí 2.643,- Kč. Kolegium děkana navrhuje stanovit poplatek takto: – za překročení standardní doby studia, zvětšené o jeden rok ve výši 2,5 násobku základu, tj. 6.600,- Kč za semestr; – za další studium 50% základu, tj. ve výši 1.320,- Kč za rok.

Usn. 141: AS schvaluje poplatky za studium v akademickém roce 2000/2001.

Hlasování: 19-0-1.

7. Projednání studijního plánu bakalářského studia – obor ekonomie.

Doc. Vlček stručně uvedl předložený návrh (viz příloha). Akademický senát nemá žádné připomínky k předloženému studijnímu plánu.

Usn. 142: AS doporučil studijní plán bakalářského studia – obor ekonomie Vědecké radě FF UK ke schválení.

Hlasování: 18-0-0.

8. Projednání návrhu žádosti o akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu oboru anglistika-amerikanistika.

Doc. Klégr seznámil AS s předloženým návrhem (viz příloha). Jedná se o dvouletý jednooborový magisterský studijní program navazující na bakalářské programy univerzit v anglicky mluvících zemích.

Usn. 143: AS nemá námitek k akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu oboru anglistika – amerikanistika.

Hlasování: 18-0-0. 9. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“. Doc. Pelikán shrnul důvody prezentace programu (viz příloha). Program se skládá ze tří složek (psychologie, pedagogika a speciální didaktika); kurs je doplněn praxí a uzavřen SZZK. Program je zhruba totožný s akreditovaným studiem na oboru učitelství na PřF a je i kompatibilní s podobným studiem na MFF. Doc. Pelikán dodal, že hlavní akreditační komise model podporuje. J. Bureš se ptá, zda se uvažuje o tom, že by se uznaly jako SZZK i nyní vykonané souborné zkoušky. Doc. Pelikán zatím neví, bude to jasné až po akreditaci. Dr. Stellner poznamenal, že na PedF je menší odborná průprava a více teorie; v tomto návrhu je kladen důraz na obor. Doc. Housková se dotázala, zda potřebují absolventi FF nezbytně tuto SZZK, aby mohli učit na středních školách. Odpověď: ano.

Usn. 144: AS doporučuje vědecké radě akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“ ke schválení.

Hlasování: 17-0-2.

10. Volba zástupců AS do komise pro výběrové řízení na pronájem bufetu.

Dr. Štěpánek sdělil, že v květnu končí smlouva se stávajícím nájemcem bufetu. Bude vypsáno výběrové řízení a ustanovena komise pro toto řízení. Do komise mají být zvoleni i zástupci AS.

Zvolení členové komise: dr. Kalivoda a doc. Housková.

Hlasování: 18-0-1.

Dr. Štěpánek navrhuje, aby zástupce studentů byl delegován z nově zvolené studentské kurie.

Usn. 145: AS pověřuje předsednictvo, aby zvolilo zástupce studentské kurie do komise pro výběrové řízení na pronájem bufetu

11. Výsledky voleb do AS UK.

Dr. Homoláč informoval senát o výsledcích 3. kola voleb studentských zástupců fakulty v Akademickém senátu Univerzity Karlovy – volby proběhly ve zkouškovém období. Sdělil, že se zúčastnilo pouhých 22 voličů, t.j. 0,39 %. Z celkového počtu 22 odevzdaných hlasů bylo 21 hlasů platných.

Členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli zvoleni Stanislav Štoček a Viktor Filip. Náhradníkem Akademického senátu UK byl zvolen Lukáš Valeš.

Dr. Homoláč upozornil, že třetí kolo voleb do studentské kurie AS fakulty se koná 29.2. a 1.3. od 9 do 17 hodin v hlavní budově fakulty a v Celetné ulici. Poukázal na výsledek volby do SK AS UK a požádal senát o názor.

Š. Balík informoval o volbách SK AS na Mat. fyzikální fakultě a doporučil její technickou stránku voleb. Dr. Homoláč s touto formou nesouhlasí. Doc. Bobková poukázala na otázku legitimity zvolené studentské kurie AS UK. Návrh dr. Oertera, aby studenti byli informování, že hrozí zaniknutí SK nelze akceptovat, protože VŠ zákon to nedovoluje. J. Bureš dodává, že masivní přesvědčování studentů, aby se voleb zúčastnili je urážlivé, účast ve volbách by měla být zájmem studentů a kandidátů.

12. Projednání návrhu usnesení, předloženého W. Oerterem, Dr.phil.

Dr. Oerter zrekapituloval celou záležitost a požádal senát o dokončení tohoto projednání. Dotaz doc. Houskové se týkal toho, proč nebylo revokováno habilitační řízení. Dr. Oerter vysvětlil, že nejprve byla habilitace, později se přišlo na podvod (přišel na to dr. Svatoš); zřejmě nebyla vůle revokovat závěr komise. Dr. Kalivoda dodal, že habilitace byla zpochybněna i jinými. Doc. Zemánek si myslí, že by se měla upozornit příslušná komise.

Usn. 146: AS FF UK, po seznámení se s publikovanými materiály k případu docenta Pedagogické fakulty UK J. Bílého, z nichž vyplývá, že žadatel uvedl při zahájení habilitačního řízení evidentně falešné bibliografické údaje, vyzývá AS UK a AS PedF UK, aby neprodleně navrhly kroky vedoucí k vyšetření této záležitosti a k vyvození příslušných závěrů. AS FF UK se distancuje od podobného jednání člena akademické obce Univerzity Karlovy vedoucího k neoprávněnému získání akademických hodností a odsuzuje ho jako neetické.

Hlasování: 19-0-0.

13. Informace předsedy AS.

 1. Dr. Štěpánek informoval senát o dopisu doc. Houskové, týkající se evaluace. P. Trantina sdělil, že inicioval předání podkladů a dosavadních výsledků novému AS na společném zasedání.

 2. Vedení fakulty navrhuje, aby lhůta k podávání připomínek k Organizačnímu řádu byla shodná s lhůtou pro připomínkování ostatních vnitřních předpisů, tj. do konce dubna 2000. Tak bude možno zařadit do Organizačního řádu stávající i připravované organizační změny. Členové AS vyjádřili souhlas, ale usnesení AS č. 129 nemohlo být revidováno – senát již nebyl usnášeníschopný.

14. Různé.

 1. Dr. Šubrt informoval senát o setkání studentů s E. Novákem dne 2.3. v Celetné ulici, na téma „Spolupráce STB očima oběti“.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Projednalo: předsednictvo AS

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát